Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeriets motorkraft er ude af kontrol

En af de store sager som Levende Hav har haft på programmet i mange år er erhvervsfiskeriets ulovligt store motorer i fartøjerne. Læs mere på dette links: http://gl.levendehav.dk/politik/enkeltsager/motorkraft/indeks-motorkraft.htm

Seneste vi forlagde den danske regering problemet, i starten af 2006, lovede de ansvarlige ministre på området at gøre noget ved sagen. Levende Hav har breve fra nu fhv. fødevareminister Hans Chr. Schmidt og fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen hvor de understreger, at det er uacceptabelt. De lovede at gøre noget ved sagen.

Det gjorde og gør de måske, men intet tyder på det. For efter hvad vi ved, er det de facto ingen fartøjsejere som er blevet stillet til ansvar for de ulovlige motorer. For hvis de var blevet det, var de også blevet dømt og så var deres fiskerettigheder blevet taget fra dem. Og så ville vi sikkert også har hørt om det.

Og netop dette med rettigheder og kvoter fik en helt særlig placering i dette problem sammen med regeringen og Dansk Folkepartis fiskeripolitisk aftale fra okt. 2005. Denne aftale satte gang i at få fordelt kvoterne på de enkelte fartøjer således at de fartøjer der ville fortsætte i fiskeriet kunne tilkøbe sig flere kvoter, hvis det var det de havde brug for. Dette nye system betød også at de fartøjer som havde ondt i motorkraften, med denne aftale kunne få rettet op på de mange års ulovligt brug af deres fartøjer.

Levende Hav fulgte ikke ret meget op på sagen fordi vi med denne nye fiskeriaftale besluttede, at det ikke længere var foreningens opgave. Derimod ville vi forsøge at gøre indflydelse gældende i de overordnede fiskeri-, energi-, og miljøpolitiske spørgsmål, nationalt EU og globalt.

Der er nu så småt kommet gang i byggeret af fartøjer igen og vi ser, at kvoterne samles på færre og større fartøjer. Men der findes fortsat regler for hvor store motorerne må være i afgrænsede områder. Og nu da Levende Hav har taget klimaet på foreningens dagsorden, mener vi det er rimeligt at få afdækket dansk fiskeris energiforbrug. Om der er områder hvor det kunne blive bedre. Og her er det efter vores mening helt naturligt at tage fat i de områder hvor der efter vores mening snydes med motorkraften.

Fartøjer der trawler inden for 3 sømil og i Limfjorden må højest bruge 121 kW, fartøjer der trawler i de indre farvande må højest bruge 224 kW, og den begrænsning gælder også i store dele af Nordsøen i det område der kaldes ”Rødspættekassen”.  121 kW svarer til 174 hk og 221 kW svarer til 229 hk.

Disse begrænsninger på hvor store motorerne må være er indført for at beskytte havområder og fiskebestande. Og de regler er fiskeri- og miljøpolitisk ligeså vigtige som kvoter og andre regler der har samme formål. Men fakta er at dansk fiskeri har set stort på de regler og over mange år er der mellem fiskerne og de ansatte i fiskeriforvaltningen, blevet opbygget en forståelse for de regler behøver man ikke at overholde. Om ministre og andre politikere også har forståelse for at reglerne ikke overholdes er mere usikkert, men meget tyder på at skiftende ministre har set gennem fingrene med disse helt åbenbare ulovligheder.

Og der er altså tale om alvorlige lovovertrædelser hvor man bruger motorer der 3 gange så store som de må være. Og det er ikke bare nogle få stykker. Vi sammentalte sidste gang tæt ved 150 fartøjer som man med rette kunne mistænke for at bryde reglerne. Og den liste blev også afleveret til den dengang ansvarlige minister Hans Chr. Schmidt, som efter vores mening ikke gjorde ret meget ved sagen. Sikkert fordi hans ansatte afholdt ham fra det og fordi han i samme tid var i fuld gang med den største forandring af dansk fiskeri nogensinde, at omlægge danske fiskeri fra fælles kvoter til individuelle omsættelige fartøjskvote andele. Og han mente måske at problemerne vil blive løst med denne omlægning.

Mange af de fartøjer fra listen dengang ikke længere er aktive, men hvordan de er kommet ud af fiskeriet og hvor deres kvoter er i dag, vil der tage tid at få afdækket, men det arbejde burde gøres.

Men nu er der bygget en trawler RI 323 fra Hvide Sande til brug i de områder hvor der er begrænsninger på hvor store motoren må være. Og det er dette og det fartøj af samme slags der er på vej, denne sag handler om. Der er også tegn på at der bygges trawlere til Limfjorden som skal have store dispensationer for at kunne sættes ind i det farvand.

RI 323 er et godt 60 tons bomtrawler med en motor der ved 1800 omdrejninger yder 400 hk, ved flere omdrejninger kan motoren yde 5-600 hk. Desuden er fartøjer udstyret med hjælpemotorer på over 200 hk

Den må kun yde 299 hk og det betyder, at denne Volvo Penta D12D-400 højest må trawle med 14-1500 omdrejninger. Det kan den måske klare sig med når det hesterejer der fiskes, men ikke når det skal fanges rødspætter. Og når den trawler rejer inden for 3 sømil (hvad man ofte gør) må den bruger 1000 omdrejninger og det er ikke nok til at slæbe to bomtrawl efter sig.

Der er mere end sandsynligt at dette fartøj ikke lever op til reglerne for motorkraften. Det er et helt nyt fartøj og det burde ikke kunne lade sig gøre efter al den opmærksomhed vi har givet motorkraften, sammenholdt med den voksende opmærksomhed omkring de menneskeskabte klimaforandringer.  

Siden 2005 er klimaet (heldigvis) kommet højere på den politiske og folkelige dagsorden og netop klimaet og behovet for at få nedsat forbruget af fossile brændsler sætter nu store spørgsmålstegn ved trawlets store energiforbrug og, burde det så afgjort, sætte helt ekstraordinær stor opmærksomhed om at trawlerne overholder de regler der gælder på området. Fakta for klimaet er, at fisker RI 323 med de lovlige 299 så bruger den ca. 60 l olie i timen, men i virkeligheden bruger den nærmere det dobbelte.

Derfor spørgsmålene bl.a.: Er alt i orden omkring RI 323? Trawler RI 323 ex. også inden for 3 sømil og hvor mange omdrejninger er RI 323 hovedmotor låst til?

Det ser ud til at RI 323 erstatter et ældre fartøj som tilsyneladende er taget ud af fiskeriet med ophugningsstøtte. Det er ikke ulovligt, men angribeligt, fordi støtten til ophugningen bruges til at bygge nye fartøjer, i stedet for at fjerne kapacitet.

Vi stiller nu ministeren en række spørgsmål:

-          Er der efter din mening styr på danske fiskefartøjernes motorkraft? Hvis ikke er det så ikke vigtigere end nogensinde før at få styr på den sag, nu i lyset af at det danske samfund skal nedbringe dets forbrug af fossile brændstoffer? Erhvervsfiskeriet har et meget stort energiforbrug målt på fisken. De fleste fisk fanges stadig af trawlere selv om fisken meget bedre kunne fanges af de mere passive fiskeriformer.  

-          I august 2005 modtog ministeriet en liste med ca. 140 danske fiskefartøjer som vi mente havde ondt i motorkraften (vi havde udformet listen således at der var ”sikre” og ”usikre” fartøjer, dvs. hvilke fartøjer vi mente var helt sikkert ulovlige) Et studie af den liste viser i dag, at ca. 50 fartøjer ikke længere er i fiskeriet. Ca. 10 fartøjer har fået større motorkraft (selv om det er samme motor som i 2005) og ca. 1/3 af resten er aktive og uden tvivl ulovlige. Agter ministeren at gøre noget ved det?

-          Fiflerierne og ulovligheder omkring motorkraften fortsætter tilsyneladende, er det tilfredsstillende?

-          At det ulovlige fiskeri med for store motorer skader den lovlige fisker kan der ikke være to meninger om, hvorfor tillader myndighederne det så? Og hvad med klimaet - er det fødevareministeriet helt ligegyldig?

-          Fartøjet RI 323 har ret sikkert også fået støtte fra FIUF midler, måske mere end 1 mio. Hvordan kan man støtte projekter som de ansvarlige VED ikke kan leve op til de regler der står på papiret? Tidligere kunne alle se lister over hvilke fartøjer der har fået støtte, de lister er fjernet fra direktoratets hjemmeside – hvorfor?

-          Vi hører ofte om de store besværligheder fiskerne med fartøjer fra 10-15 meter har med at overholde den forhadte 8 % regel. Reglen om at forskellen mellem logbog, tilmelding og endelig losning ikke må overstige 8 %. Fiskerne skal siger de stå med en brevvægt for at sikre sig mod store bøder for overvægt. Vi kunne godt leve med at fiskerne havde en 8-10 % regel når det gælder motorkraft, men ikke med at fiskerne kan have 300 % mere kraft end de har lov til. Ligeså lidt som vi kan leve med at fiskerne kan gøre det uden bekymring for at blive straffet. Hvad er det dog for et system som du har fået ansvaret for fødevareminister Eva Kjer Hansen?

Hvis du har brug for det og ønsker det så er vi selvfølgelig behjælpelig med alle data og oplysninger som kan være med til at få bragt denne sag i orden.

Vi vil afvente dit svar til medio april. Derefter vil vi samle hele sagen, få oversat vigtige områder af den for derefter at få den afleveret til EU’s fiskerikontrol CFCA, som medio 2008 er operationel fra Vigo, Spanien.

 

Med venlig hilsen

Knud Andersen

Formand for Levende Hav

 

                                                                 v/Kurt Bertelsen

                                                                                      Projektkoordinator

                                                                                      14.03 2008

 

 

 

 

 
Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os