Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Prognose for fiskeriets indtjening i 2004

Ved årets start udsender Fødevareøkonomisk institut www.sjfi.dk deres prognose for indtjeningen (fangstværdien) i det danske fiskeri. Det har instituttet netop gjort og som tidligere år, synes også dette års prognose for 2004 at være spild af kræfter, kræfter som efter vores mening i stedet burde bruges på at få analyseret dansk fiskeris meget alvorlige økonomiske situation i forhold til de faktiske økonomiske forhold i og uden for fiskeriet.  

Instituttets prognoser har det med at ”skyde” enten meget langt over eller under det der faktisk sker i økonomien i det år prognoserne forøger at ramme.

-         Instituttets prognose for 2002 skød 400 mil under indtjeningen dvs. 12½ %

-         Prognosen for 2003 forudsagde et næsten uændret indtjening i 2003. Den blev ca. 800 mil lavere end i 2002 dvs. et fejlskøn på ca. 25 %

-         Prognosen for 2004 bliver en noget nær uændret indtjening i 2004, i forhold til katastrofeåret 2003, men 23 % lavere end årene 2001 og 2002              

Instituttets prognoser opererer også med den samlede indtjeningsevne, som udregnes ved at man forsøger at indregne fiskeriets omkostninger til olie, mandskab etc. i de forskellige kategorier af fiskerier, fartøjsstørrelser osv. Det er en økonomisk øvelse økonomer bruger tid på, men den er endnu mere intetsigende, end forsøget på at forudsige fangstværdien af de fisk som endnu ikke er fanget. Desuden burde instituttet bruge tid på at finde ud af hvorledes og hvordan tallene kan ændre sig i de forskellige udgaver, som instituttet udsender hvert år. Der står f.eks. - 42 % rentabilitet i en fartøjskategori i den udsendte prognose for 2004 hvor der i prognosen for 2004 står - 31 % under det samme år og i samme kategori, uforklaret. Tal fra – 46 % forventet i 2002 kan ændre sig til + 6 %, igen uforklaret.

Svaret på hvad vi skal eller kan bruge disse prognoser til blæser indtil videre i vinden. Prognoserne siger intet om de store forskelle der er mellem fiskerne i de forskellige farvande og de faktiske forhold på de store og de små fartøjer. F.eks. ser man i år, at industrifiskeriet kan miste halvdelen af deres fangstværdi, uden at få et minus i rentabiliteten, hvor de mindre fartøjer (under 12 meter) mister få % i fangstværdien, men fortsætter med at have et betydeligt minus i deres rentabilitet.

-         Det er åbenbart økonomerne uvedkommende, at de mindre fartøjer holder skruen i vandet ved at reducerer mandskabet i forhold til faktisk fiskemuligheder dvs. kvoter. Hvis et fartøj under 12 meter med et mandskab på 2 går fra 2-1 mand så giver det en højere indtjening på 25 % af det samlede fiskeri til fartøj og skipper. De mindre fartøjer har denne mulighed for at reducerer omkostningerne ved at gå fra 3-2 mand eller fra 2-1 mand og de kan også reducerer i havdage og derved holder de skruen i vandet, i modsætning til de store som i virkeligheden er i store økonomiske vanskeligheder.

I jan. 2003 www.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/FOI-institut-2003.htm kunne man også se vores kritik af disse prognoser og en alternativ udregning, hvor vi bl.a. forudså et tab på 400 mil kroner i 2003-fiskeriet i forhold til 2002. Det tab blev som bekendt dobbelt så stor stort, men her kunne man bl.a. læse vores vurdering ”Med de udsigter der ligger for industrifiskeriet i 2003, er det hasarderet at operere med et uændret overskud i 2003.” Vi kunne selvfølgelig ikke forudse det katastrofalt dårlige tobisfiskeri, men industrifiskeriets økonomiske tab på den skrappere fiskerikontrol slog igennem i 2003, hvor fiskerne bl.a. ikke fik fanget sperling af betydning, fordi dette fiskeri medfører en stor bifangst af kuller og andre fisk.

Oliepriserne var også meget høje i starten af 2003 og det betød bl.a. at bomtrawlfiskeriet fik problemer i første halvdel af 2003.

I 2003 prognosen fra Fødevareøkonomisk institut kunne man bl.a. læse ” Den økonomiske situation vil blive yderligere forværret i forhold til de beregnede prognoser for indtjeningen ved gennemførelsen af havdage begrænsninger i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Samlet set forventes mindst 500 fartøjer ud af ca. 1400 kommercielt aktive fartøjer at stå overfor en uholdbar økonomisk situation i 2003 med den nuværende flådestørrelse”.

-         I 2004 prognosen står denne meget alvorlige prognose ukommenteret og det selv om fiskeriets indtjening i 2003 blev 800 mil kroner lavere end økonomerne havde forudsagt. Det er vist kun økonomer der kan forsvare at lade en så alvorlig økonomisk prognose for dansk fiskeri står ukommenteret?

Prognosernes ubrugelighed kommer måske tydeligst til udtryk i, at de eneste som beskæftiger sig med disse prognoser er Levende Hav. Det gør vi alene, fordi de er et konkret og skræmmende symptom på de uoverskuelige økonomiske realiteter der findes i dansk fiskeri og den absolutte mangel hos politikere og myndigheder til at få skabt biologisk, økologisk og økonomisk bæredygtighed i fiskeriet.

-         Jeg læser dem ikke, men jeg tror ikke at Landbrugsøkonomisk institut får lov til, år efter år, at udgive økonomiske prognoser uden forbindelse til landbruget og de markeder der købe landbrugets produkter.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 12.01

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os