Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Åbent Brev til Fødevareministeren, udsendt den 3/12 2004 

-         Fiskerimødet i Grenå til eftertanke

 

Kære Hans Chr. Schmidt

 

Et offentligt fiskerimøde med dig i Grenå, tirsdag aften den 30/11 2004, gav stof til eftertanke og dem vil jeg her forsøge at beskrive.

 

Mødet i Grenå var kommet i stand, efter at Grenå fiskeriforeningsformand Leif Hansen havde sendt dig et brev, hvor formanden bl.a. beskrev de negative konsekvenser, der efter Grenå fiskernes mening, fulgte i kølvandet på den kystfiskerordning som nu er gennemført.

 

Første eftertanke

Ulovligheder og de kreative bogføringer: På mødet gjorde formanden dig og deltagerne klart, at det er umuligt at gennemføre kystfiskerordningen, eller for den sags skyld også fremtidige IK el. IOK ordninger, byggende på den ”individuelle historik”. Dvs. den metode hvor det enkelte fartøj tildeles den mængde fisk, målt i promille i forhold til kvoten, som det fartøj havde fanget et bestemt år, ex. 2003. Den dokumentation af omskrivninger af fisk mellem Skagerrak og Kattegat, som formanden lagde på bordet den aften, bør tages til efterretning. Eftertanken her handler bl.a. om, at du som øverste ansvarlige for dansk fiskeri, helt undlod at kommentere formandens tal, de står indtil videre upåtalt fra din side.

 

Da ovennævnte omskrivninger, kun udgør en del af den kreative bogføring, farvande og fartøjer imellem, som er praktiseret de senere år, vil det bedste for alle parter være, om Grenå mødet resulterer i, at du skærer igennem i denne sag, ved at skrinlægge alle planer om nye reguleringer, byggende på den individuelle historik. Det betyder, at hvis der skal indføres årsmængder, IK, IOK osv. så må denne tildeling ikke foregå vha. den individuelle historik, men vha. andre fordelingsnøgler. Ex. som på Færøerne hvor havdage, som i parentes bemærket også kan omsættes, blev tildelt ens, inden for de forskellige kategorier af fartøjer og redskaber.

 

Det bedste du kan gøre i det demersale fiskeri, herunder kystfiskeriet, er at fortsætte et rationsfiskeri i 2005, med de nødvendige justeringer for de mindre fartøjer, dvs. rationssammenlægninger. Og så bør du nedsætte den nu mere og mere nødvendige fiskerikommission til et arbejde i 2005.

 

Ulovlighederne, dvs. den kreative bogføring og det direkte sorte salg, er vokset til et omfang der umuliggør en fornuftig overgang til nye reguleringssystemer. Dansk fiskeri og industri har akut brug for en hovedrengøring, hvor man også kommer ud i alle hjørner. Se venligst Levende Havs forslag fra feb. 2003 http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/kommission-jan-2003.htm    

 

Anden eftertanke

Udsmid: På mødet gjorde en fisker dig og deltagerne krystalklart, at han udsmider for 5-10.000 kroner tunger hver nat i sit fiskeri efter jomfruhummer. Den udmelding og dens klarhed kan ikke overraske nogen i og med at samme fisker og flere andre, offentligt, dokumenterede dette udsmid sidste år i samme fiskeri. Denne fisker er desværre kun en af mange som enten gør det samme, eller også forsøger de at få omsat/omskrevet disse mange tunger som følger med i et småmasket trawlfiskeri efter jomfruhummer. Eftertanken her handler bl.a. om, at som øverste ansvarlige for dansk fiskeri, undlod at fortælle den fisker og hans kollegaer hvad de så burde gøre i den situation.

 

Spørgsmålet er jo i al dens enkelhed om du ikke er forpligtet på at gøre disse fiskere ligeså krystalklart, at er det tilfældet, at de udsmider så mange fisk, så må de øjeblikkelig indstille deres trawlfiskeri efter jomfruhummer! Kan du som øverste ansvarlige for fiskeriet, på et og samme møde, tale om fiskerikontrollens nødvendighed; om vigtigheden af solide biologiske data; om manglende fiskeressourcer; om nødvendigheden af skabelsen af et mere økonomisk bæredygtigt fiskeri osv. uden at sige klart til denne fisker og hans kollegaer, at enten stopper disse fiskere selv deres aktiviteter, eller også gør du det?

 

Her mener jeg at det meget vigtigt, at du ser dette udsmid og ressourcespild i dets rette kontekst. Der er måske så mange tunger i Kattegat i dag, at udsmidet som sådant ikke får konsekvenser for tungebestanden i fremtiden, men det samme foregår altså året rundt, specielt i trawl og vodfiskeriet efter kuller og andre fisk. Her udsmides der meget store mængder af de torsk, som ikke må fanges af hensyn til de overordnede genopbygningsplaner for torsk. Dette store ressourcespild af torsk og tunger giver indlysende biologiske problemer (manglende data) og det hele forstærkes igen af det faktum, at når fiskerne må udsmide de kostbare tunger og torsk, så må de fiske endnu hårdere på de øvrige bestande og dermed fanger og udsmider de blot endnu flere torsk og tunger – fiskeriet er inde i den berømte onde cirkel, hvor du og din forvaltning åbenbart også befinder jer.

 

Det er demoraliserende og ulovlighederne vokser under dække af allehånde moralske argumenter fra fiskernes og industriens side som siger – fisken er jo død, så vi må også være forpligtet på at bringe den i land.

 

Men at love skal holdes, kan der ikke være nogen ingen tvivl om, alt andet er uholdbart. Det understregede du også flere gange på mødet. Men du må også se alvorligt på, at love og regler kan udvikles sig sådan, at lovene selv risikerer at blive ulovlige.

 

Jeg tror f.eks., at de seneste års Reguleringsbekendtgørelser er blevet de facto ulovlige. De er ulovlige af flere grunde, i forhold til den almene retsfølelse, og i det juridisk holdbare i, at kunne idømme fiskere større og større straffe for skuffefisk og omskrivninger, samtidig med at lovgiverne er fuldt og helt klar over at der igennem vokser udsmidet osv. Hvis disse love og regler fortsat skal have gyldighed og også kunne vinde i en retssag, anlagt mod den danske fiskeriforvaltning, så skal Reguleringsbekendtgørelserne, efter min menig, både indeholde en bemyndigelse til at kunne stoppe et udsmid af de samme spisefisk, som fiskerne bliver straffet for, hvis de landes uden om kvoterne, og et egentligt udsmidsforbud af fisk som kunne landes lovligt, hvis der var kvoter til det.

 

Tredje eftertanke

Fiskeriforvaltningen: Begrebet ”hold og holdspillere” høres oftere og oftere i det offentlige rum. Den nye EU kommission blev ex. til et hold; den danske statsminister sætter et hold og/eller skifter bytter rundt på sin ”spillere” osv. Hvor malplaceret denne fodbolds metafor så end er, bruger jeg den her, i et forsøg på at overbevise dig om, at det er meget nødvendigt at du får skiftet ud ”Fiskeriforvaltningsholdet”.

 

Selv om dit hold i de sidste 20 år, aldrig har været oppe i nærheden af hverken superligaen eller 1. division, så er det nu ved at have spillet sig helt ud af Danmarksserien. Og dette fald på ranglisten, kan kun forklares med, at dit hold spiller alibi fodbold og at der i alt for mange år, ikke er blevet skiftet ud på vigtige nøglepositioner.

 

Som gammel kender og elsker af spillet, kan jeg kun råde dig til at du får skiftet ud. Du er ny på posten, så selvfølgelig har du brug for friske og ikke mindst innovative kræfter på holdet – for efter blot 3 måneder er det tydeligt, at de gamle spillere også er begyndt at løbe om hjørner med dig. I Grenå sagde du uden vaklen, at du vil fremad, du vil ikke afvikle, men derimod udvikle fiskeriet, under hensyntagen til ressourcerne. Du sagde til fiskerne at de skulle tage sig sammen, at de skulle vise værdighed - for fiskeriet havde en fremtid. Men dit hold, som det ser ud i dag, har ikke en kinamands chance for at opfylde dette mål, derfor må du skifte ud.

 

Jeg håber du modtager dette brev i den ånd det er sendt og herfra stiller vi os i Levende Hav som altid til rådighed med vores viden og erfaringer om fisk og fiskeri.

 

 

Med venlig hilsen

 

For Levende Hav

 

Kurt Bertelsen Christensen, Formand

 

Ps. Dette brev vil, i den udstrækning det er nødvendigt, blive fulgt op af flere breve, frem til de for miljøet, ressourcerne og fiskeriet, vigtige forhandlinger i Bruxelles denne december 

 
 
 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os