Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Fiskeriet på Aralsøen i Kazakhstan i 2004

Mere udstyr til fiskerne ved Aralsøen

I december og januar har Landsforeningen Levende Hav sendt tre kølecontainere med udstyr til fiskerne og Levende Havs samarbejdspartnere i Aralsk regionen i Kazakhstan. Det er den største overførsel af udstyr til fiskerne ved Aralsøen siden 1996, hvor Levende Hav startede et Danida støttet udviklingsprojekt ved Aralsøen. Nu er der i alt sendt otte stk. 40 fods kølecontainere fyldte til randen med fiskeudstyr, garn, tøj, computere, byggematerialer m.m. Containere og udstyr til en samlet værdi af mere end 2 mil kroner. Siden 1996 har Levende Hav med støtte fra Danida, private og offentlige fonde, firmaer og Levende Havs medlemmer nu støttet med ca. 7 mil kr. i penge og udstyr til opbygning og udvikling af fiskeriet på Aralsøen.

De seneste 3 containere blev fyldt med værdifuldt udstyr fra bl.a. Arla Food som har doneret 10 tons udstyr i form af rustfrie kar, hylder og meget mere. Udstyr som skal bruges til et nyt fiskericenter ”Kambala Balyk”, som fiskerne er ved at oprette i Aralsk regionen. Desuden er der garn og materialer doneret af fiskere i de indre danske farvande og vestkysten. Varmt tøj fra Forsvaret og 10 tons tagpap og mange hundrede meter plastrør og fittings til kloakering og meget mere.

Det dansk/kazakiske fiskeriprojektet ”Fra Kattegat til Aralsøen” går nu ind i dets afsluttende fase, hvor indsatsen koncentreres om at få skabt kvalitet i fiskebehandlingen så fisken kan sælges til en højere pris end tilfældet er i dag. Denne indsats gælder såvel hardware som software dvs. uddannelse af de mennesker som ansættes i fiskericenter Kambala Balyk. Centeret skal behandle og sælge fisk og tilknyttet centeret bliver der bl.a. en indkøbsforening og samlingssted for de 600 fiskere som er knyttet til projektet, et ”Fiskernes Hus”.

Fra projektets side siger vi tusind tak til de mange som har støttet projektet gennem årene.

Følgende donorer har støttet udsendelsen af de seneste transporter: Lindab, Arla Food, Forsvaret, Århus Amt, Ringkøbing Amt, fiskere fra Bønnerup, Storebælt, Thyborøn Lemvig, Mellemfolkeligt Samvirkes Renovationsværksted i København, MS Renovation og Forsendelse, Nordisk Wavin A/S, Icopal, Berendsen, Atlantic Cod A/S, Jeka Fisk A/S, Herskindskolen, Herskind Savværk, Jens Jørgen Andersen, Ørum, Michael Pedersen, Sabro, Guldager Vægte & maskiner

Baggrund

Siden 1996 har Levende Hav støttet opbygningen og udviklingen af fiskeriet på den del af Aralsøen som ligger i Kazakhstan. Fiskeriet skulle opbygges efter 1975, hvor al fiskeri på den dengang ferske Aralsø ophørte, efter at søen var blevet salt, halveret i størrelse og alle fisk (ferskvandsfiskene) var enten uddøde eller også forsvundet op på floderne. Årsagen til Aralsøens udtørring og til saltning var Sovjetunionens stort anlagte afvandingsprojekt til dyrkning af bomuld og korn langs med de to Central asiatiske floder som giver Aralsøen alt dets vand. (I 1975 var Aralsøen reduceret til ca. 35.000 km2 mod tidligere 65.000 km2 og vandmassen var reduceret med 2/3, med en saltholdighed på 20-35 promille).

Fra 1975 og frem til 1996 blev der ikke fanget fisk i Aralsøen. Alle opfattede søen som værende uddød og da byer og landsbyer nu lå mange km (flere steder op til 60 km) væk fra søbredden, uden veje og biler, så overlod befolkningen rundt Aralsøen, søen til sig selv, for at koncentrere sig om at holde sig i live med lidt landbrug (dyrehold) og fiskeri meget langt fra Aralsk regionen i andre søer og floder.

Denne store menneskeskabte natur- og humanitære katastrofe ved Aralsøen, blev også glemt i den store verden hvor den internationale interesse i 80’erne samlede sig om den politiske situation i Sovjetunionen, som førte til Sovjetunionens fald i 1991 og dermed også oprettelsen af det nu selvstændige Kazakhstan.

Op gennem 90’erne er den internationale interesse for Aralsøen vokset betydeligt, med specielt FN’s forskellige programmer som primus motor. Levende Havs interesse i Aralsøen hænger sammen med fiskerne derude og selve fiskeriet. Vi var ved Aralsøen første gang i 1991 og allerede der fik vi viden om at der måske var en fisk der kunne fanges i Aralsøen.

-         Sagen er den, at de sovjetiske biologer i slutningen af 1970’erne, hvor dyre- og fiskelivet var forsvundet fra Aralsøen, udsatte nye fiskearter i Aralsøen som kunne leve i saltvand. Og med den sædvanlige sovjetiske flair for storstillede projekter (det var jo også et gigantisk afvandingsprojekt som omfattede 10 mil mennesker, der havde lagt Aralsøen øde), gik man i gang med at udsætte fisk fanget i Sortehavet og Azovhavet for med den Røde Hærs store transportfly at strø (eller rettere så) ca. 27 forskellige dyrearter bl.a. flere fiskearter og rejer og ud over Aralsøen.

En af fiskearterne en skrubbe Platichthys clossa klarede sig godt (der var masse af føde og ingen fjender i Aralsøen) og biologerne fangede nu disse skrubber. Fiskerne havde også forsøgt sig, men uden at fange ret mange, da de brugte redskaber som ikke kan fange fladfisk.

De havde læst om dansk fiskeri i mellemkrigsårene bl.a. fiskeriet med snurrevod efter fladfisk og de spurgte os om vi som danske fiskere kunne hjælpe de kazakiske fiskere med at fange skrubber. Og derfra startede projektet i 1994 med støtte fra private fonde og i 1996 fik projektet dets første bevilling fra Danida og et større og mere målrettet forsøgsfiskeri gik i gang. Og derfra har projektet udviklet sig til at omfatte alle fiskere i Aralsk Regionen (hvor der bor ca. 70.000 mennesker på et område der er noget større end Danmark).

På Levende Havs hjemmeside www.levendehav.dk/projekter/Kasakhstan/aralso-projektet.htm kan man læse meget mere om projektet og dets resultater.

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os