Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Svaret fra fødevareminister Hans Chr. Schmidt på Levende Havs brev og redegørelse, sendt den 24/10 2004

Brev til Hans Christian Schmidt. Okt. 2004

Følgende har Levende Hav modtaget den 22/11 2004, nederst i blåt, LLH's foreløbige svar

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Kære Kurt Bertelsen Christensen

Tak for dit brev af 25. oktober 2004 med dine synspunkter om kystfiskeriet, kystfiskerordningen og det demersale fiskeri.

Den politiske aftale, der blev indgået 29. juni 2004, om en demersal reguleringsmodel for torsk og tunge i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. januar 2005 indeholder forskellige elementer, der specifikt skal tilgodese kystfiskerne som gruppe.

Denne aftale er ved at blive gennemført i samarbejde med kystfiskerne.

Med hensyn til valget af en kystfiskerrepræsentant, som ifølge aftalen skal indgå i Danmarks

Fiskeriforenings repræsentation, er det min klare opfattelse, at Danmarks Fiskeriforening loyalt har medvirket til, at dette har kunnet lade sig gøre. Tilsvarende har Fiskeridirektoratet også bidraget til den praktiske gennemførelse af valgproceduren ved at stille sekretariatsfunktioner til rådighed for kystfiskerne.

Der er nu valgt syv medlemmer til et kystfiskerudvalg under Danmarks Fiskeriforening.

Kystfiskerudvalget har efterfølgende udpeget et af medlemmerne som medlem af Erhvervsfiskeriudvalget.

Med hensyn til valg af kystfiskere på mødet den 9. oktober 2004 må jeg henholde mig til de stemmer, som de fremmødte kystfiskere har afgivet. De opstillede kandidater havde lejlighed til at fremføre deres synspunkter forud for afstemningen, og jeg må gå ud fra, at kystfiskerne har stemt på de kandidater, som de har foretrukket. Desuden er selve valgproceduren foregået i overensstemmelse med de ønsker, som de fiskeripolitiske ordførere bag kystfiskeraftalen har haft.

Den foreslåede afstemningsmetode blev vedtaget med stort flertal blandt de forsamlede kystfiskere.

Jeg kan oplyse, at kystfiskerudvalget netop har afholdt deres første møde. Dette fandt sted i Frederikshavn den 1. og 2. november 2004. Udvalget havde bedt om, at Fiskeridirektoratet stillede sekretariatsbistand til rådighed, så udvalget efterfølgende kunne fremlægge den rådgivning, som kystfiskerne er berettiget - og forpligtet - til at give med henblik på at fastlægge det nærmere indhold af den kommende kystfiskerordning.

Jeg er bekendt med, at udvalget har skitseret en ordning med årsmængder for torsk i de tre farvandsområder - baseret på det enkelte fartøjs historik. Udvalget har samtidig lagt vægt på, at der gives mulighed for, at enkelte fartøjer i forbindelse med årsmængdetildelingen kan få taget hensyn til særlige omstændigheder.

For tunge ønsker kystfiskerne rationsfiskeri med løbende rationer pr. fartøjskategori, dvs. en ordning uafhængig af det enkelte fartøjs historik.

Udvalget tog afstand fra en ordning med kvoter, der kan overdrages.

Jeg er enig i, at discard af fisk skal begrænses. Derfor er det vigtigt, at fiskerireguleringen giver den enkelte fisker mulighed for at udvise ansvarlighed i forbindelse med udøvelsen af sit fiskeri. Reguleringen kan ikke forhindre discard, men man kan tilstræbe at give den enkelte en større grad af selvforvaltning. Dette gælder både kystfiskere og alle andre fiskere.

Som det er de fleste bekendt, er det desværre et helt overordnet og generelt stort problem, at der ikke er fisk nok til alle de fiskere, der er i fiskeriet i dag. Det betyder, at det ikke er muligt at tildele alle fiskere en mængde af en eller flere arter, som de måtte ønske, og som kunne give den enkelte en god og tilfredsstillende indtjening. Dette gælder i særlig grad, hvis den enkelte fisker fortsat ønsker at basere sin indtjening alene på torskefiskeriet.

Fødevareministeriet har brugt 50 mio. kr. i år på en ophugningsrunde, der bla. kommer kystfiskeriet til gode. Jeg synes, det er vigtigt også at se fremad og give et bidrag til at sikre kystfiskeriets fortsatte udvikling. Jeg har derfor afsat 22 mio. kr. til nybygning af moderne kuttere til kystnært fiskeri. Med nybygningsordningen gælder det, at de 20 %, der gives til investeringen, er betinget af, at fiskeren samtidig udtager et andet fiskefartøj, der er mindst 35 % større (BTog kW}. På den måde bliver den samlede kapacitet i fiskeriet nedbragt samtidig med, at der sker fornyelse og modernisering.

Jeg er ikke bekendt med, at fiskerimyndighederne skulle ønske individuelle kvoter (IK) i det demersale fiskeri. Det er korrekt, at lOK er brugt i sildefiskeriet og IK i makrelfiskeriet, ligesom der er iværksat en forsøgsordning med IK i dele af industrifiskeriet. Jeg har selv tilkendegivet, at jeg er positiv over for overvejelser om IK i resten af det demersale fiskeri, og har derfor bedt Fiskeridirektoratet i samarbejde med erhvervet om at udarbejde et grundlag for at vurdere, om det skulle være hensigtsmæssigt med en IK-ordning i denne del af dansk fiskeri. Når modellen er beskrevet, skal den debatteres, og først derefter skal der tages stilling til, om den skal gennemføres.

Jeg er fortsat tilfreds med, at kystfiskerne er sikret en plads i Erhvervsfiskeriudvalget, så de kan gøre deres indflydelse gældende i forbindelse med reguleringen af fiskeriet.

Jeg må afslutningsvist slå fast, at valget af repræsentanter har fundet sted i fuld overensstemmelse med både ord og ånd i den politiske aftale om kystfiskeriet. 

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

 

Kære Hans Chr. Schmidt

Tak for dit brev modtaget den 22. november 2004 J.nr.:367/73725

Den 25/10 fremsendte Levende Hav en redegørelse for, hvad der efter vores oplysninger, var foregået som opfølgning på det politisk vedtagne for kystfiskeriet.

Med denne redegørelse ønskede vi at gøre dig og andre opmærksomme på, at denne opfølgning ikke har været tilfredsstilende. I dit brev gør du klart, at du er fuldt ud tilfreds med forløbet.

Du skriver, at du ikke er bekendt med, at myndighederne ønsker IK i det demersale fiskeri. Jeg skal være den første til at undskylde og beklage, hvis jeg har misforstået noget i bl.a. det korte resume jeg fik efter et møde du havde med Martin Lidegaard den 2. september i år.

Men i mine noter har jeg noteret, at Martin Lidegaard, under det korte møde med dig, blev gjort helt klart, at du ville have IK i det demersale fiskeri. Det er selvfølgelig efterfølgende min tolkning, men jeg tog det altså for givet, at du forinden måtte have drøftet denne sag med relevante myndigheder, herunder også Fiskeridirektoratet.

Og det er i denne kontekst, herunder selvfølgelig at den fhv. fødevareminister og Fødevareudvalgets medlemmer, efter studier på Færøerne sagde nej til IK, at Levende Hav forfølger IK spørgsmålet.

Mht. det udredningsarbejde som du har sat i gang for en vurdering af IK, skal jeg anmode om at Levende Hav bliver inddraget i det arbejde.

 

 
Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os