Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Trawlfiskeriets ødelæggelser. 

 

En stor trawler bruger ligeså meget energi i et døgn som et parcelhus bruger et helt år, til at fange fisk som kan fanges med et energiforbrug der er langt lavere. Hvis den danske kvote på rødspætter blev fanget i snurrevod og garn i stedet for trawl og bomtrawl, så vil dansk fiskeri spare 15 % af det samlede energiforbrug i fiskeriet. Ex. bruger en bomtrawler ca. 3 liter olie for at fange et kg rødspætte, hvorimod snurrevod bruger 0,2 liter.

 

Vi ved at de naturskånsomme fiskerier kan fange mange af de fisk som trawles i dag, og alligevel favoriseres trawlfiskeriet, politisk og økonomisk. Energiafgifter vil omlægge fiskeriet fra trawl til vod og garn. Men dansk fiskeri er fritaget for alle olieafgifter, herunder også som eneste erhverv i Danmark, CO2 afgiften.

 

Verdensnaturfonden og Greenpeace vil have fredede områder hvor fiskeriet forbydes, af hensyn til fiskebestandene. Men fredninger til havs løser ikke energiproblemet. De løses alene ved at forbyde de destruktive trawlsystemer og udfasning af så meget som muligt af hele trawlfiskeriet og omlagt fiskeriet til de mere passive fiskeriformer som ex. vod, garn, kroge, ruser, tejner etc.

 

Det fiskeri som skal forbydes er de bundslæbende redskaber og tilhørende større og større motorer som er udviklet og designet til at kunne slæbe i sten og rev, samt bomtrawl dvs. ”det destruktive fiskeri” med det store udsmid. Og det skal forbydes inden fredninger til havs, fordi trawl og udsmid ikke begrænses af de lukkede områder. Derimod rammer de lukkede områder det selektive og ekstensive fiskeri, der modsat det destruktive, har brug for meget plads til deres fiskeri.

 

Sild, makrel, tun og andre større pelagiske bestande på det åbne hav, kan fanges med not og flydetrawl. Det foregår med meget store fartøjer og kan reguleres vha. observatører om bord, som kan sætte en stopper for udsmid af fisk og bifangster af havpattedyr.

 

Men dansk fiskeripolitik går den stik modsatte retning. Den sidste fiskeripolitiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti har privatiseret kvoterne og nu koncentreres kvoterne i det energislugende fiskeri, og ved udgangen af 2007, vil det fiskeri som kan fange fisken uden brug af den store energi, ødelæggelser og udsmid, være forsvundet.

 

Regeringen har en stor fiskeripolitisk opgave for sig inden energitopmøde i København i 2009, hvor Danmark skal ligge i forreste line, når det spares på brugen af fossile brændstoffer.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav  

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os