Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Sorte fisk. Levende Hav s kommentar efterfulgt af pressemeddelelse

Fødevareministeren og skatteministeren lancerede den 9/1 2006 ”Operation Sorte Fisk” til bekæmpelse af fiskernes landinger af sorte fisk. ”Sorte fisk” er fisk som landes uden registrering og hvor sælger modtager ”sorte penge” af køber.

Sorte landinger, udenom alt og alle, kan alt og alle blive enige om er forkasteligt, og dette marked skader det hvide marked for fisk - men derfra er der ellers ikke ret meget mere kød på det ben.

For det er selvklart en noget begrænset virksomhed, al den stund, at fiskemarkedet herhjemme er lille, meget kontrolleret osv. Derfor kan der kun blive tale om en begrænsede mængder af sorte fisk på det danske fiskemarked på årsbasis, max. 500 tons. Dette faktum afholder dog ikke fødevareministeren til at udråbe det sorte marked til at være skyld i, at det står så grelt til i bestandsvurderingerne. Og i denne tåge af påtaget ministeriel forargelse over det sorte marked, drukner ministeren det grå fiskemarked og det voldsomt voksende udsmid af fisk, affødt af en kvotepolitik uden mål og med.

Det store og omfattende marked er det ”grå fiskemarked” et marked som lever af omskrivninger af arter, torsk til sej, torsk fra et farvand til et andet, udenlandske landinger osv. Det er et stort marked. F.eks. tales der om at der omsættes 20.000 tons ulovlige torsk blot fra Østersøen. Det er store tal, men det er altså ikke sorte fisk, da disse fisk jo på en eller anden måde må registres ind i virksomhederne, for som færdigprodukter, at kunne komme ud af samme virksomheder igen.

En nylig dom fra Skotland, viser lidt om omfanget af disse grå ulovligheder i Nordsøen. Her er et stort fartøj blevet dømt en bøde på 30 mil kroner for at have landet 7000 tons ulovlige sild og makrel i 2000 og 2001 til en dansk modtager i Hirtshals. Et eneste fartøj har sammen med en dansk aftager kunnet gennemføre så store ulovligheder – kun fantasien sætter begrænsningerne for hvor stort og omfattende dette marked er i Danmark og EU. I Norge er det officielle lavt satte tal en mia. kroner.

Et andet stort og voksende marked for uregistrerede fisk er det kvotebestemte udsmid. Det ses tydeligt i disse år hvor der ikke længere landes ret mange små torsk. Før kvotepolitikken slog rigtig igennem i begrænsningen af torskefiskeriet, var sammensætningen af torskelandingerne i trawl- og vodfiskeriet 70 % små torsk og 30 % større torsk. I dag udgør de små torsk 5 og 4 under 15 % af landingerne i Nordsøen og Skagerrak. Uanset alle mulige bortforklaringer, så er det et faktum, at der i disse år udsmides mange tusinde tons små torsk, fordi kvoterne er så små og fiskerne forsøger at få den bedste pris for sine fangster. Og da der nu er ligeså mange torsk i havet som der var i de gode år, så bliver de små sorteret fra for at få solgt den lille kvote så dyrt som muligt.

De sidste to helt igennem bestands og naturskadelige virksomheder er fødevareministerens store ansvar. Men det er åbenbart for stort et ansvar læs: problem, så derfor kaster han sig nu over dette lille problem for i det mindste at kunne fremstå som en minister der handler.

Forestiller vi os, at fødevareministeren fik et påbud igennem om at bringe det grå marked og udsmidet til ophør, dvs. at fiskerne blev tvunget til at lande de fisk de fanger og som kan sælges – hvad vil det så ske?

 - Så vil 40- 50 % af dansk fiskeri gå fallit.

Et totalt stop for det sorte fiskeri vil derimod ikke give de store dønninger. Der er fiskere som i dag lever af det sorte fiskeri og de får problemer. Men det er jolle fiskere fra de mindre havne uden den store betydning i dansk fiskeri. Men det grå marked og et totalt stop for udsmid af spisefisk vil ramme hårdt og brutalt ind i det store fiskeri, hvor det vil rydde godt og grundigt op i det trawl og vodfiskeri som burde havde været forbudt for flere år siden.

Læg så dertil, at den samme minister samtidig påtager sig sit ansvar for at få lovliggjort de danske trawlere, få deres motorer lovliggjorte og deres tilladelse til fiskeri afstemt efter hvor stor deres motorer er, så vil det danske fiskeri være godt på vej mod dets politiske mål – et bæredygtigt fiskeri.

En indsats mod det sorte fiskeri, vil ramme de små syndere og give de store syndere ekstra vind i sejlene. Og på denne måde lever regeringens fødevareminister helt op til de politiske målsætninger – giv alt til de som er mest kreativ, som snyder og bedrager i stort målestok, giv dem bedre muligheder. Tag derimod alt fra den lille jollefisker, som i dag kun må lande få hundrede kg torsk om måneden. Han skal rammes hårdt af både den ene og den anden minister, fordi han er blevet tvunget ud i at at lande lidt sorte fisk for at kunne holde skruen i vandet.

Et fartøj af de store blev opdaget. Dette ene fartøj snød for 7000 tons på et par år – en mængde fisk der kunne holde skruen i vandet på flere hundrede kystfiskere. Men en bøde på 30 mil rører ikke disse koncerner - de fortsætter og bygger blot nye og større fartøjer. 

Operation Sorte Fisk er der ikke meget kød på i forhold til problemerne, men operationen kan så glæde og gavne kontrol- og bekymrings industrien. Sammen med kontrol- og bekymringsindustriens afskaffelse af det mindre fiskeri og deraf følgende små problemer, vokser de store bestands og naturødelæggende aktiviteter - fartøjer som hverken kontrollen eller bekymringen tilsyneladende vil eller kan røre ved..

Ferring Strand den 10/2 2006

Kurt Bertelsen Christensen

 

Pressemeddelelse udsendt torsdag den 9.2.06

 

Sorte fisk

 

I dag kl. 10.00 i Fødevareministeriet vil fødevareminister Hans Chr. Schmidt fortælle pressen, hvad han mener om de fiskere som sælger sorte fisk. De fiskere vil han selvfølgelig true med alskens ulykker, bål og brand i form af endnu mere fiskerikontrol. Partierne i Folketinget støtter også ministeren i mere fiskerikontrol og Verdensnaturfonden WWF (Regeringens miljøpolitiske rådgiver) støtter mere kontrol for som fonden siger ”de sorte landinger gør det uhyggeligt svært at genopbygge torskebestanden”.

 

Men sammen med mere fiskerikontrol drukner fakta, som klart udtrykt af Læsø fiskernes formand for et par dage siden, da hans kutter blev opbragt med 1000 kg ulovlige tunger (en last til en værdi af 100.000 kr.). Journalisten spøger ham: ”Hvorfor fisker I ikke bare lovligt?” Svaret: ”Det kan vi ikke, for så går vi fallit”. Og på dette grundlag, hviler det meste af det det grå og sorte fiskeris ulovligheder. 

 

Det sorte fiskeri er et stort og voksende problem, ikke så meget i havet og den biologiske overvågning, men for hele markedet for fisk. Markedet skævvrides og priserne på fisken er styret af dette sorte marked. Men med hensyn til havet og fiskebestandene, så spiller de sorte landinger en mindre rolle i forhold til de ødelæggelser der følger i kølvandet på udsmid og omskrivninger af fisk. 

 

Det ulovlige fiskeri er først og fremmest ministeren og hans embedsmænds ansvar.

 

Over årene er fiskerne af fiskeripolitikken og en kuldsejlet kvotepolitik, blevet drevet længere ud i lovløshedens morads. Fiskerne snyder, ja, men igen hvorfor snyder fiskerne? Det gør de for at overleve. Er det holdbart, nej selvfølgelig ikke, men det er ministerens ansvar.

 

Og læg så dertil, at fiskerne over årene også er blevet oplært til, at snyderi og ulovligheder betaler sig. Hvis du eks. vil trawle med en motor der er dobbelt elæler tre gange så stor som loven tillader, så kan du uden problemer snyde myndighederne og dine lovlydige kollegaer.

 

Alle ved at fiskerikontrollen ved hvad der foregår ned til mindste detalje i alle havne. Men fiskerikontrollen slår ikke ned, der hvor ulovlighederne foregår, så kunne de ikke lave andet. Nej de slår nødtvunget til hvis der bliver lidt for meget uro i en havn, eller ulovlighederne tager et omfang som ikke kan accepteres. Så slår de til, men uden på nogen måde at sætte det ulovlige marked ud af spil. For det ulovlige marked for fisk bliver det ikke rørt ved - for så går fiskerne fallit.

 

For flere oplysninger

 

Levende Havs formand

Kurt Bertelsen Christensen

Tlf. 97895455 el. 20 48 74 21

 
 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os