Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Levende Havs kommentarer til rapporten fra ”Arbejdsgruppen om ny regulering af det *demersale fiskeri” udsendt af Fødevareministeriet den 8. juli 2005

  • demersale: det fiskeri som foregår efter fisk som lever ved havbunden. Undtaget denne rapport er således vigtige fiskerier efter sild, makrel, og brisling, alle arter som lever i vandsøjlen, kaldet det pelagiske fiskeri.

Rapporten anbefaler: At det demersale fiskeri, med undtagelse af bierhvervsfiskeriet ”med udgangspunkt i perioden 2000-2004 får beregnet en historikandel for deres fiskeri. Den beregnede historikandel ligger til grund for tildeling af en fartøjskvoteandel til det enkelte fartøj”.

LLH’s kommentar: Uanset alle mulige bortforklaringer, inklusiv ministrenes i denne rapport, så er dette individuelle omsættelige kvoter. De adskiller sig fra ”den rene vare” som vi kender dem fra bl.a. Island, ved at de danske kvoter kun kan omsættes sammen med fartøjet og ved at kvoterne (endnu) ikke kan opkøbes af fiskeindustrien. Men det forhindrer ikke at industrien kan sætter sig på fisken, ved f.eks. at låne fiskerne de penge de skal bruge til køb af kvoter, kapacitet og havdage. Pga. af de mere og mere sofistikerede regler i det europæiske fiskeri kan alt hørende til et fartøj nu omsættes. Når en fisker har købt et fartøj kan han fange den fisk der hører til fartøjet med sit eget fartøj, bruge de havdage han brug for og sælge resten samt tonnage og motorkraften. Tilbage bliver kun skroget og det udstyr som han ikke selv kan bruge og det kan så sælges til ophuggeren i Grenå, eller til andre som måske har noget godt udstyr, men et dårligt skrog osv.

Konsekvenserne er håndgribelige og meget tydelige – gennemføres denne rapports anbefalinger så koncentreres dansk fiskeri på færre og færre fartøjer.

At rapporten giver fiskerne et ”frit valg” dvs. fiskerne kan vælge fartøjskvoterne fra og fortsætte et rationsfiskeri som i dag, er kun politik og ikke andet. Gennemføres rapportens anbefalinger vil dagsorden sættes af de økonomisk værdier som de individuelle kvoter opnår på markedet.

Indledning: Rapporten er på 64 sider hvoraf mere ned halvdelen er velkendte skemaer og statistisk data. Der er mindretals udtalelser fra 3 af de 7 organisationer som deltog. Danmarks Fiskeriforening og de 3 producentorganisationer i fiskeriet taler som regel med en stemme og i denne sag, som handler om ejerskabet over fisken i havet, er der ikke længere nogen divergerende opfattelse i denne lejr. De 2 organisationer fra industrien har andre interesse i denne sag end at få fisk til deres virksomheder. Om fisken er fælleseje eller på private hænder er indtil videre ikke industriens problem.

Tilbage er der så kun fagforeningen 3F, Verdensnaturfonden WWF og en sammenslutning af fiskere fra de indre danske farvande. Og det er disse 3 som ikke kan tilslutte sig denne rapports konklusioner, men med 3 forskellige begrundelser.

  • 3F er imod at kystfiskeriet kan, om kystfiskerne måtte ønske det, stå uden for denne kapitalisering af fisken i havet som rapporten anbefaler

3F beskytter ikke kystfiskerne og det hænger uløseligt sammen med at kystfiskerne ikke er medlemmer af 3F. 3F var engang et fagforbund, byggende på socialistiske værdier, er nu på fiskeriområdet, blevet et liberalt/konservativ forbund som ikke længere ser problemerne i kapitaliseringen af de fælles værdier. At en fisker bliver millionær på bekostning af andre er ikke længere noget problem for dette fagforbund. 3F’s færre og færre medlemmer inden for fiskeriet befinder sig på de store natur- og ressourceødelæggende fartøjer og industrien i land. Medlem af arbejdsgruppen for 3F, Peter Sand Mortensen fra Hanstholm, må have en meget dårlig smag i bunden efter det bundløse hykleri han præsenterer i denne rapports mindretalsudtalelse.  

  • WWF er imod at rapporten ikke sikrer et mere bæredygtigt fiskeri og WWF er imod alle former for omsættelige kvoter

WWF påpeger det helt indlysende i denne rapport, nemlig påstandene om at rapportens anbefalinger vil medføre et mere bæredygtigt fiskeri. Det er der ikke noget i denne rapport som dokumenterer. Det er påstande uden de præmisser der er nødvendige for at kunne tage dem alvorligt. Hvis ex. udsmidet af små og store fisk skal falde så skal fiskerne bl.a. tvinges til at bruge større masker, andre redskaber og de skal også tvinges til at købe de dertil nødvendige kvoter.

  • Sammenslutningen af Dansk Fiskeriforeninger er imod alle former for omsættelige kvoter

Sammenslutningen af Dansk Fiskeriforeninger tilslutter sig en årsmængde regulering uden omsættelighed. Og de frygter (med rette) at rapportens anbefalinger vil lægge mange mindre havne øde. Gælden i fiskeriet bliver større og rapporten opfylder heller ikke regeringsgrundlaget, da den ikke giver en forbedring for den enkelte fisker. Efter rapporten er kommet ud, har fiskernes talsmænd, som også er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, undsagt denne rapport.

Rapporten er udviklet over et par måneder af de velkendte aktører i dansk fiskeri og rapporten henviser ofte til det nye fiskeripolitiske grundlag, som formanden for Danmarks Fiskeriforening Flemming Kristensen har fået Fødevareminister Hans Chr. Schmidts opbakning til:

”Fornyelse af fiskeripolitikken              
Regeringen ser med bekymring på den langsomme genopbygning af fiskebestandene og på den økonomiske udvikling i fiskerierhvervet.

Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder. Regeringen vil derfor fremlægge forslag om nye metoder til regulering af fiskeriet, som forbedrer den enkelte fiskers mulighed for at erhverve og sammenlægge kvoter og dermed fremmer dynamikken i erhvervet.”

Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder og der er højst usædvanligt ikke blevet forfattet referater fra møderne. Rapporten er skrevet af departementet under ledelse af departementschef Ib Byge Sørensen.

LLH’s kommentar: Det er politisk dybt problematisk og meget kritisabelt, at en dansk minister kan nedsætter en arbejdsgruppe, bestående af en så snæver en kreds og under et for dansk fiskeri, revolutionerende kommissorium, uden at ministeriet og arbejdsgruppens deltagere efterfølgende kan stilles til regnskab for deres handlinger og udsagn.

Lad os derfor se lidt på den virkelighed som rapporten skal ud i.

-         Lavede man en afstemning blandt de registrerede danske fiskere så vil et betydeligt flertal forkaste denne rapports anbefalinger

-         For et par uger siden, modtag ministeren et brev, repræsenterende et stort flertal i Folketinget, et flertal som klart afviser denne rapports anbefalinger

Disse kendsgerninger ser ministerens embedsmænd overhørig i deres kommentarer til rapporten. Kontorchef Mogens Schou, der om nogen kender til de politiske og fiskerifaglige kendsgerninger, taler ligefrem mod bedre vidende når han til Fiskerforum bagatelliserer fiskernes protester med "at der er sket mange reguleringer gennem årene, og at fiskerne ofte er skeptiske over for noget nyt". Kontorchefen, er jo ikke er ministerens spindoktor, han er forpligtet på det politiske flertal, og skal derfor rådgive ministeren, således at han (ministeren) ikke kommer i konflikt med Folketinget. I denne sag har  kontorchefen tydeligvis mistet overblikket. 

LLH’s afsluttende kommentarer: Det kan jo kun undre, at ministeren mod bedre vidende, Folketinget og fiskernes ønsker, har accepteret Danmarks Fiskeriforenings formands krav til fremtidens fiskeri. Men kravne om en individuel privatisering af havets ressourcer, kommende fra de store i dansk fiskeri, fra industrien og fra pengeinstitutterne, tiltaler åbenbart Hans Chr. Schmidt og lykkes det ham, mod alle ods, at få overtalt Folketinget, så bliver det også sådan. Det er de politiske spilleregler i det nye danske demokrati, som under denne regering har erstattet det ellers så højtskattede folkestyre.

Vi må vente og se til efteråret hvor langt regeringen kan presse Folketinget og derudfra tager vi stilling. Det er helt sikkert, at gennemføres denne rapports anbefalinger så vil LLH, alene eller sammen med de som måtte være med, få udarbejdet et anklageskrift mod ministeriet og dets styrelser. For de er vidende om de omfattende ulovligheder der har fundet sted i dansk fiskeri i sidste mange år. Ulovligheder som omfatter omskrivninger af fisk mellem arter, mellem farvande og fartøjer og ulovligt store motorer. Ulovligheder, som lovovertræderne med denne rapports anbefalinger, endnu engang vil høste store personlige fortjenester på.

Dette anklageskrift forelægges Folketingets Ombudsmand og om nødvendigt også EF domstolen.

Ferring Strand den 18/7 2005

 

Link til rapporten her: http://www.fvm.dk/nyheder_presse.asp?artikelid=4169&page_id=243

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os