Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

4. feb. 2003

Kafka

Nu har Fiskeridirektoratet fået udsendt den bekendtgørelse som fiskerne skal rette sig efter, fra og med den 1. feb. Her følger en gennemgang af den meget omdiskuterede regulering via havdage. Alt det der er skrevet med sort er en kopi af Fiskeridirektoratets bekendtgørelse til fiskerne om hvor mange havdage de må være på havet.

Inden jeg gennemgår teksten vil jeg gøre opmærksom på, at denne regulering er fiskerne pålagt, de kan risikerer bøder og miste fiskeritilladelser hvis de ikke overholde denne bekendtgørelse. Den er offentliggjort samme dag som den træder i kraft og fiskerne skal nu til at søge om tilladelse til fiskeri og dertil skal der også foretages nogle alvorlige overvejelser og deraf følgende fiskerifaglige og økonomiske beregninger, for at få klarhed over hvorledes de vil fiske, hvad de vil fiske efter, hvor de vil fiske, hvor de vil lande osv. 

Det kan de store moderne fartøjer, som er nødt til at bruge alle til rådighed stående muligheder som fiskeri i flere farvande, fiskeri med forskellige redskaber, de meget omfattende tilmeldings- og udmeldingskrav, nok finde ud af, de har det nødvendige udstyr og eksperter til hjælp. Værre er det for de almindelige fiskere som bedriver et mere traditionelt fiskeri, de bliver først meget utrygge ved denne tekst som mildt sagt må siges at være topmålet af dårlig formidling, dernæst må de oplever sig som værende i en kafkask proces af skyldighed, under et helt igennem umenneskeligt system. Og de står tilbage med spørgsmålet – hvad er formålet med denne regulering, andet end at vi skal nedbrydes? For de oplysninger kan fiskerne jo skrive i deres logbog, så hvorfor skal de nu underlægges et system, hvor fiskerne kommer i klemme, hvis de ikke inden de tager på fiskeri har gjort sig helt klart hvad de vil foretage sig, og efter at de har afsluttet fiskeriet skal de både færdiggøre deres logbog som de skal melde ind til en telefonsvarer?

Der er tilsyneladende kun en fornuftig forklaring, systemet vil, bevist eller ubevist, have reguleret det traditionelle fiskeri ud af dansk fiskeri, for at overlade fiskeriet til få, men store og moderne fartøjer. Fiskerne er ikke i tvivl – myndighederne vil have dem fjernet fra fiskeriet.

 

 Bilag vedr. indhold af havdagetilladelse. 

I tilladelsen vil blive fastsat følgende: 

1.      Fartøjet må højest være til havs i Nordsøen (de dele der er omfattet af indsatsbegrænsningen), Skagerrak og Kattegat og medføre de redskabstyper, der er nævnt nedenfor i skemaet i det angivne antal dage pr. kalendermåned. Ved en dag forstås den 24 timers periode, der ligger mellem kl. 00.00 en kalenderdag og kl. 24.00 samme kalenderdag: 

 

REDSKABER:

 

KATTEGAT

SKAGERRAK

og dele af

NORDSØEN

 

1. Trawl, vod eller lign. trukne redskaber (undt.      bomtrawl) med maskestørrelse på 100 mm eller      derover

 

13 dage

 

13 dage

 

2. Bomtrawl med maskestørrelse på 80 mm eller      derover             

 

0 dage

 

15 dage

 

3. Faststående garn

 

16 dage

 

16 dage

 

4. Langliner

 

19 dage

 

19 dage

 

5. Trawl, vod eller lign. trukne redskaber (undt.      bomtrawl) med maskestørrelse på mellem 70-     99 mm

 

25 dage

 

25 dage

 

6. Trawl, vod eller lign. trukne redskaber (undt.      bomtrawl) med maskestørrelse på mellem 16-     31 mm

 

23 dage

23 dage

 

Fartøjet må på samme fangstrejse kun medbringe én af de redskabstyper, der er nævnt i skemaet.  

Hvis en af de redskabstyper, der er nævnt i skemaet, anvendes i flere indsatsområder i en periode må det samlede antal dage, redskabet anvendes ikke overstige det antal dage, der må bruges i ét af indsatsområderne for et af redskaberne. 

- det er et uforklarligt afsnit. For det første er der ingen forskel i antallet af dage i indsatsområderne bortset fra de områder hvor der 0 dage og x antal dage. De andre har samme antal dage. Indholdet af denne sætning kan kun skabe forvirring, reelt er sætningen uden indhold.

I en periode må højest anvendes 2 af de redskabstyper, der er nævnt i skemaet. Hvis der anvendes 2 redskabstyper, må der i alt højst (anvendes) medbringes redskaber af den type, der er nævnt i skemaet i et antal dage, der svarer til halvdelen af summen af de dage, der er tilladt for hvert af de 2 redskaber. Det enkelte redskab, må dog under ingen omstændigheder medbringes flere dage end anført i skemaet.  

 - det er så afgjort et uforståeligt afsnit. Prøv at læs: ”Hvis der anvendes 2 redskabstyper, må der i alt højst medbringes redskaber af den type, der er nævnt i skemaet i et antal dage, der svarer til halvdelen af summen af de dage, der er tilladt for hvert af de 2 redskaber”. For det første findes der ingen redskaber ”uden for dette skema”, bortset fra en pilk en ruse og en not. For det andet kunne man skrive sætningen således at den er til at forstå. Jeg tror at 2 redskabsreglen går ud på, at et fartøj må fiske med 2 slags redskaber i en periode blot de dele de antal dage de har til rådighed med to. Dvs. at bruger de både garn og trawl (over 100 mm) så har de 8 dage med garn og 6,5 dage med trawl, i alt 14,5 dage. Men du må godt have et trawl på fartøjet i de tilladte dage for netop dette trawl.   

2.      Fartøjsføreren skal senest ved afsejling fra en havn beliggende ud til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat melde indsejling i indsatsområdet og senest umiddelbart efter ankomst til havn og før losning melde udsejling fra indsatsområdet til Fiskeridirektoratet på telefon 3396 xxxx. Melding om indsejling til Kattegat kan gives ved afsejling fra Gilleleje havn. (og hvad med udsejling til Østersøen?)

 - det er noget vrøvl. ”senest ved afsejling”!! Man kan vel ikke forestille sig, at nogen kunne finde på ringer et par dage i forvejen og siger at de forventer at sejle ud om et par dage! Det er vel kun i en fuldkommen verdensfjern tankegang, at man kan forestille sig, at kutterne uden for indsatsområderne, f.eks. på Bornholm, kommer i tvivl om de skal melde, at nu sejler de ud af Rønne havn. Der findes ingen flyvende fiskekuttere, så alle de fiskere som sejler ud af en havn, inden for indsatsområderne, sejler vel ud af havnen. Så hvorfor skriver man ikke på alm. dansk, at man skal ringe når man sejler ud af havnen.

Hvis der landes mere end 1 tons torsk, skal meddelelsen afgives mindst 4 timer før losning.  

a.      Meldingen om afsejling til indsatsområdet skal indeholde oplysning om den havn, der sejles fra, dato og tidspunkt før afsejling, hvilken redskabstype, der medbringes, herunder om der medbringes andre redskabstyper end de, der er nævnt i skemaet.  

- Hvad er det for nogen redskaber som ikke er nævnt – pilk, ruse, not?

b.     Meldingen om ankomst til havn skal indeholde oplysning om landingssted, forventet ankomsttidspunkt, mængden af torsk om bord angivet i kg. Der skal ske losning af hele den ombordværende fangst af torsk.  

c.      Melding om gennemsejling skal benyttes på fangstrejser, hvor fartøjet gennemsejler et indsatsområde på vej til og fra områder, der ikke er omfattet af indsatsbegrænsningen. Der må på hele fangstrejsen ikke fiskes i indsatsområderne.

- Hvad nu hvis man ombestemmer sig og alligevel vil fiske i f.eks. Kattegat? Og hvad gør man hvis man sejler i Østersøen fra Thyborøn, gennem 2 indsatsområder og tager sig god tid, dvs. bruger mange dage, man laver måske et ophold i Grenå, og efter en dags fiskeri i Østersøen efter rødspætter og der er ingen fisk, og så vil man tilbage til indsatsområderne for at fiske, hvad gør man så? Har man så mistet en masse dage?

Meldingen afgives ved et trykknapsystem, hvor fartøjsføreren svarer på de spørgsmål, der stilles og bekræfter oplysningerne efter, at disse er gengivet af modtageren. Ved afslutning af meddelelsen til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen inden afsejling og inden losning påbegyndes.  

- Hvad nu hvis systemet ikke virker, bliver overbelastet, bryder ned. Måske virker fartøjets telefon ikke, eller måske er der ingen forbindelse osv. Hvad gør man så?

I vedlagte bilag 1 er angivet en beskrivelse af trykknapsystemet. I et særskilt bilag til havdagstilladelsen vil være angivet nummer for danske havne og de forskellige redskabstyper og farvande.  

3.      Det tilladte antal havdage kan sammenlægges inden for en periode af 2 på hinanden følgende måneder, hvor fartøjet har tilladelse. 

- Det bliver noget af et regnestykke, når der skal tages højde for redskaber og indsatsområder. Kun muligt for de store fartøjer som i forvejen har det nødvendige udstyr.

4.      Op til 20% af de tilladte ikke udnyttede havdage fra en 2-månedersperiode kan overføres til den følgende periode. Fiskeridirektoratet skal senest ved udgangen af en 2-månedersperiode underrettes om overførelsen. Underretningen skal indsendes på en blanket, der kan fås i Fiskeridirektoratet.  

 - Ovenstående vil give alvorlige problemer, både med hensyn til regnskabet og de papirer som skal indsendes. Igen en ordning som vil ramme de mindre fartøjer urimeligt hårdt.

5a. Fartøjsføreren skal anmelde farvandsskift efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens § 19 og bilag 5 b, på telefon 3396 3609, hvis fartøjet skifter mellem et af de 2 indsatsområder, dvs. mellem Skagerrak/Nordsøen (område b) og Kattegat (område a) og andre områder. Der skal ikke meldes farvandsskift til og fra Kattegat, når der er sket melding af ud- og indsejling fra/til Gilleleje, se punkt 2. Der skal ikke meldes farvandsskift til Nordsøen/Skagerrak, når indsejlingen sker umiddelbart i tilknytning til melding af ud- og indsejling fra/til Skagen. 

- Spørgsmålet er om Fiskeridirektoratet overhovedet selv forstår rækkevidden af de regler de her pålægger fiskerne.

b.   Fartøjsføreren skal melde farvandsskift efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens § 19 og bilag 5b, på telefon 3396 3609 ved ind- og udsejling i området, der er afgrænset ved de dele af Nordsøen der ligger udenfor indsatsområdet, som dette er defineret i bilag XVII punkt 2 b) i Rådets forordning nr. 2341/2002 af 20. december 2002. 

- Her er der tale om en frizone i Nordsøen, den norske zone, som kun bruges af de større fartøjer, så mon ikke de finder ud af det. Det er i øvrigt et meget attraktivt område, hvor der frit kan fanges jomfruhummer, havtaske, rødtunger og skærising for mere end 200 mill. kroner under et fiskeri som medfører et ufatteligt stort udsmid af kuller, torsk og sej.  

6.      Landing af mere end 2 tons torsk må kun finde sted i de danske havne, der er udpeget hertil. Se bilag 2.  

Ved landing i andre EU-medlemslande må landing af mere end 2 tons torsk kun finde sted i de havne, der er udpeget hertil af det pågældende land. Nærmere oplysning om disse havne kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet (Døgnvagten tlf.: 3396 3609). 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os