Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Initiativpakke for fiskerisektoren

         Levende Havs kommentar

Med baggrund i 3 temagrupper som har afsluttet deres arbejde, har fødevareministeren udsendt en såkaldt ”initiativpakke”. Den skal gennemgås her.

Formålet med initiativpakken er i følge regeringen: At iværksætte en bedre regulering af fiskeriet, at få et bedre fagligt grundlag til forhandlingerne i EU’s fælles fiskeripolitik og få skabt bedre forhold for kystfiskeriet og de mindre havne.

Kommentarerne her følger opsætningen i initiativpakken som kan læses på ministeriets hjemmeside www.fvm.dk/high_final_fish.asp?page_id=547

2.2.1. Om det demersale fiskeri (dvs. konsumfiskeriet, minus sild og makrel) skriver ministeren, at hun vil ”bede Erhvervsfiskeriudvalget” om at udarbejde et grundlag for alternative ”reguleringsmodeller”.

-         Hun vil give udvalget en frist til august 2004. Men det behøver hun måske ikke for allerede i dag den 6/11 afslører Danmarks Fiskeriforening deres plan for fremtidens fiskeri kaldet ”Fiskeriet tilbage til fiskerne”.

2.2.2. Om kystfiskeriet skriver ministeren, at dette fiskeri har gode perspektiver og at det som det eneste fiskeri kan se frem til en positiv økonomisk udvikling her i 2003. Den udvikling skal sikres og derfor vil hun give kystfiskeriet en større mobilitet og en årsmængderegulering

-         Større mobilitet er et fornuftigt tiltag til at tage højde for, at kystfiskerne må indrette sig efter vejrliget. Her er der noget at arbejde videre med.

-         Årsmængdereguleringen som forslået, bør indeholde jomfruhummer. Grunden til at hummer nu skal med i en kystfiskerordning er uforståelig, indtil man finder dets rette sammenhæng. Sagen er den, at ministeren vil have såvel hummerfiskere som sildefiskere med ind under kystfiskeriet fordi hun vil åbne op for et nybygningsprogram for disse ”mindre kystfiskere som fisker naturskånsomt og bæredygtigt” og mere af den samme skuffe. Nu skal de mindre trawlere som fanger sild, have penge til at blive mere effektive og til en bedre fangstbehandling osv. Og herunder kommer også hummerfiskerne.

o       Vi skal afvente ministerens forslag i detaljer når de foreligger, men allerede nu tegner det sig et klart billede. Nu skal det på alle områder kritisable trawlfiskeri efter hummer ind under en kystfiskerbeskyttelse. Og derfra skal de støttes med moderniseringer og nybygninger. Det er ufatteligt at man bliver ved med at fastholde en politik som vil indføre flere nye fartøjer og kapacitet i dansk fiskeri.

o       Levende Hav siger nej til denne udvidelse af kystfiskerbegrebet. Og om nødvendigt må vi insistere på at det danske begreb for kystfiskere, følger EU’s begreb som definerer kystfiskerne op til max. 12 meter både. Vi siger klart nej til flere ny skibe og effektivitetsforbedringer for offentlige kroner i dansk fiskeri. Men vi siger ja til, at der bruges midler på en sikring af det bæredygtige fiskeri, midler til sikkerhed for fiskerne og midler til kvalitetsbehandling af fisken.

2.2.3 Industrifiskeriet efter fisk til fremstilling af fiskemel og olie ligger ude i store problemer. Men det eneste ministeren kan gøre rede for er at ”det bør drives på økonomiske præmisser” og at flåden skal tilpasses fangstmulighederne ved ”en tilpasning af flåden med færre mere effektive enheder endvidere forbedre mulighederne for at udvikle bæredygtig, dokumentation og tidstro forvaltning i dette fiskeri”. Og dertil vil ministeren vil følge Danmarks Fiskeriforenings forslag til en IK ordning for industrifiskeriet.

-         Ja hvis ikke det stod skrevet, så ville man ikke kunne tro det. Men det er ikke desto mindre et faktum, at ministeren er tavs som en østers om de største og mest akutte problemer i dette fiskeri: Nemlig at der kun er meget få fisk er at fange og at når fiskerne forsøger at fange disse fisk, så fanger de konsumfisk som de pga. af skrappere fiskerikontrol må smide tilbage i havet.

-         Flåden skal ændres for bl.a. ”at udvikle bæredygtig dokumentation”. Nu har ministeren fra Folketingets talestol, flere gange forklaret Folketingets medlemmer at det danske industrifiskeri er bæredygtigt, hvorfor skal der så nu udvikles en dokumentation for bæredygtighed?

-         Flåden skal nu tilpasses, dvs. færre og større enheder. Hvis ikke ministeren vil yde en betydelig støtte til ophugning, og det vil hun ikke, så kan en sådan tilpasning kun lade sig gøre via en eller anden form for omsættelighed af fisk mellem fiskerne. Ellers vil de gamle fartøjer ikke kunne forlade fiskeriet og nye komme til. Så vi kan konkludere, at industrifiskeriet er på vej mod omsættelighed, som fiskeriet efter sild og makrel også fungerer i dag.

-         Industrifiskeriet efter demersale arter som tobis og sperling bør ikke blive omsættelige, da disse arter er meget vigtige for konsumfisk, havpattedyr og fugle.

2.3. Det er et fremadrettet afsnit vedr. den fremtidige flådestørrelse. Ministeren siger nu klart nej til at give flere penge til ophugning. Denne politik har ellers været ministerens kendetegn fra hun tiltrådte for et par år siden. Nu skal det være slut og ministeren siger direkte at ”fiskerne ikke skal regne med ophugningsordning, som økonomisk valgmulighed, når de skal træffe deres beslutning”. Ministerens argument for at stoppe med støtte til ophugningen er at kapaciteten dermed forsvinder ud af fiskeriet. I normal handel eller tvangsauktion vil kapaciteten kunne blive i fiskeriet.

-         Det er fornuftigt at stoppe ophugningsstøtten, da den ikke har og heller aldrig vil komme til at fungere som et instrument til at få tilpasset flåden til fangstmulighederne.

2.4. Regeringens forslag til de fremtidige støtteordninger er bemærkelsesværdig. Nu vil regeringen satse meget på kystfiskeriet og målrette støtten til dette fiskeri. Anden støtte som støtte til oplægning, gældssanering, ophugning m.m. bliver der ikke noget af. Dog vil ministeren afvente en evaluering af FIUF ordningen, før der tages stilling til støtte til moderniseringer, redskaber, industrien, pilotprojekter m.m. den skulle ligge klar efter nytår.

-         Støtten til kystfiskeriet er et skridt i den rigtige retning, men der er også en del i forslagene som ikke kan bruges. Der afsættes 5 mio. kroner til integrerede kystfiskerordninger og projekter og det er for lidt i forhold til behovene. Der skal oprettes en konsulentordning for de små havne, hvordan og hvorledes det gøres afventer vi forslag til.

-         Men der bør under ingen omstændigheder iværksættes en nybygningsstøtteordning for fartøjer mellem 9-18 meter, som foreslået af regeringen. Historien har bevist, at skiftende regeringer burde afholde sig fra at yde offentlig støtte til nybygninger, moderniseringer og effektivitetsforbedringer. Sådanne investeringer bør finansieres af fiskeriet selv, for kun derved sikrer man at effektiviteten i fiskeriet følger det til enhver tid gældende ressourcegrundlag i havet. Den offentlige støtte bør kun bruges på sikkerhed og kvalitets forbedringer i kystfiskeriet.

-         Igen bør det understreges, at hummer- og sildefiskeri ikke hører under en fremtidig kystfiskerordning, både når det gælder ressource- og støttepolitikken

Resten af initiativpakken beskriver regeringens tanker og planer for; rekruttering af nye fiskere, for handel og forarbejdning; for regeringens rådgivningsgrundlag, biologisk, i EU og i Danmark; for forsøg til løsninger af fiskeriets problemer med selektivitet.

-         Det er gode og kendte hensigter som regeringen lister op og mange hører også under de nye tiltag som er på vej fra EU med regionale råd og mere lokal forvaltning, oprettelse af databaser m.m. Regeringen forpligter sig også på en konkret vurdering af den færøske model med havdage regulering

Nu afventer vi regeringens forslag til en konkret udformning af kystfiskerordningen. Levende Hav vil arbejde for, at hummer- og sildefiskeriet holdes uden for en kystfiskerordning. Vi vil kæmpe imod at der komme flere penge til nybygninger og effektivitetsforbedringer. Vi vil positivt fremhæve regeringens stop for støtte til ophugning og vi vil følge udviklingen inden for industrifiskeriet meget tæt.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 6/11 2003

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os