Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Ny Regulering i fiskeriet giver ikke plads til husmandsfiskeriet.

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale for Ny Regulering af fiskeriet, rammer de allermindste fartøjer urimeligt hårdt.

Med Ny Regulering (NR) fra 2007 er fiskeriet opdelt i FKA fartøjer som omsætter for mere end 224.000/år, og MAF fartøjer som omsætter for mindre end 224.000/år. Derudover er der fartøjer som hører hjemme i bierhvervsfiskeriet og de fartøjer som har IOK (Individuelle Omsættelige Kvoter).  

Fiskeriet før NR blev reguleret vha. uger- eller månedsrationer, hvor de enkelte fartøjer, alt efter størrelse, måtte lande en afgrænset mængde fisk af de enkelte arter i de enkelte farvande. Før NR var kvoterne fælles og kunne som sådan også reguleres løbende.

FKA fartøjerne (FKA ”Fartøjskvoteandele”) har nu fået individuelle fartøjskvoter på de vigtigste arter og de kvoter kan sælges sammen med sit fartøj. FKA fartøjerne kan omsætte andre værdier, udover kvoter, fartøjet og grejet, værdier som kW, tonnage, havdage og historiske rettigheder til fiskeri i de enkelte farvande og på de enkelte arter. Alle omsætteligheder kan nu også stilles som sikkerhed ved lån i ex. Fiskeribanken. Et fartøj som før Ny Regulering kunne handles for 3 mio. koster med NR mere end det dobbelte.

MAF fartøjerne (MAF ”Mindre Aktive Fartøjer”) er fartøjer som er registreret i erhvervsfiskeriet, enten fordi ejeren rent faktisk lever af fiskeriet, dvs. har mere end 60 % af sin indkomst fra fiskeriet, eller også fordi fartøjet er brugt som kvotejolle, dvs. en ulovlighed der er blevet brugt til at lande flere fisk end man har lov til.

Hvor FKA fartøjerne fik deres individuelle kvoter efter en udregning af de sidste 3 års fiskeri, har MAF fartøjerne fået fælles, men uomsættelige kvoter også udmålt efter hvor meget denne gruppe af MAF fartøjer har landet de sidste 3 år. Disse enkelte kvoter kan MAF fartøjerne nu fiske på kvartalsvise rationer. Og i dette system kommer de ”rigtige” kystfiskere i klemme, de helt små kystfiskere, husmandsfiskerne, dvs. erhvervsfiskere som supplerer deres fiskeri med andre indtægter.

Før Ny Regulering kunne de som andre erhvervsfiskere fange de måneds rationer som længden på deres fartøj gav dem lov til. Ex. 1000 kg torsk om måneden og ofte næsten et frit rødspættefiskeri.

Nu har MAF fartøjerne fået deres kvartalsvise rationer. På vestkysten må de nu kun fange max. 1000 kg. Torsk og rødspætte hvert kvartal og det er intet mindre end en katastrofe for dem. Mange har store værdier bundne i fartøjer og grej. Nu er det værdiløst, fordi MAF ikke kan omsætte kvoter, og fordi denne kategori nu er sat så langt ned i fiskeriet, at ingen vil købe deres fartøjer og grej.

Årsagen til at rationerne er sat så lave som tilfældet er, skal som alt andet rod i fiskeriet efter NR findes i de meget omfattende historiske ulovligheder som myndighederne har set gennem fingrene med. Det historiske fiskeri, som lægges til grund for de kvoter som fartøjs ejerne nu får til ejendom, bygger i al væsentlighed på løgne og ulovligheder. Og al denne ulovlighed er også en af de vigtigste grunde til at de ansvarlige har opfundet NR, for dermed at få lagt ”historien bag sig”. Få slået den berømte streg i sandet osv.

Men den køber de forfordelte fiskere ikke. De vil ikke være med til, at de som har snydt og bedraget nu også forgyldes i ”hoved og røv”. Og da ministeren har lovet Folketinget, at alle erkendte og dømte ulovligheder vil fratage de dømte deres historiske rettigheder til ejendomskvoter, åbnes der nu op for et anmelderi i fiskeriet som aldrig set før.

Det har fiskerne gjort fra de indre farvande og nu kommer husmandsfiskerne med anklage om kvotejolle, omskrivninger af arter og farvande, ulovlighederne som er blevet opbygget i takt med de faldende rationer. F.eks. et fartøj som har brug for en besætning på 3 mand, men hvor rationerne blev for små, brugte kvotejoller, med de enkelte besætningsmedlemmer som ejere. Og i disse inaktive joller landede besætninger så de rationer der ikke længere kunne landes lovligt i det fartøj hvor de fangede fisken.

Myndighederne har ikke fået ryddet op i denne gruppe af fartøjer og fordi de åbenbart forventer at ulovlighederne vil fortsætte (hvad de selvfølgelig også vil) og fordi der er forholdsvis lidt fisk til rådighed, er rationerne for MAF sat meget lavt. Og derved kommer de lovlige fiskere i denne gruppe nu ud i store problemer.

Specielt rødspætterne er et akut og stort problem. MAF fartøjerne i Skagerrak havde med rette forventet nogenlunde rationer på rødspætter fordi kvoterne i 2003, 2004 og 2005 ikke blev fisket op. Ca. 35 % blev i gennemsnit ikke fisket i de tre år. Og samtidig blev kvoten forhøjet med ca. 1000 tons fra 2006 til 2007. Så der skulle være nok rødspætter til fordeling.

Men netop for rødspætter i Skagerrak har Fiskeridirektoratet ikke fulgt de retningsliner som lå i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at alle uopfiskede arter og kvoter, dvs. de kvoter som ingen havde historiske rettigheder til, skulle frigives til rationsfiskeriet. Den aftale er ikke blevet fulgt og størsteparten af den uopfiskede rødspættekvote i Skagerrak er blevet fordelt til FKA fartøjerne. Sandsynligvis med argumenter som; at 2006 var atypisk for i 2006 blev hele kvoten opfisket. Så for at give FKA fiskerne sikkerhed for deres rødspættefiskeri i 2007 har man altså gjort indhug i de kvoter som ingen har historisk ret til.

Men denne beslutning strider imod aftalen, ligesom det er uholdbart at der afsættes 10 % til FKA fartøjernes rationsfiskeri, uden at MAF fartøjerne har fået del i disse fordelinger.

Der er flere andre områder og fordelinger som trænger til et eftersyn, men det akutte er rødspætter Skagerrak. Og netop rødspætterne i Skagerrak har den pikante forhistorie, at meget tyder på, at formanden for Danmarks Fiskeriforening Flemming Kristensen, reder for den største flåde af bomtrawlere i Danmark, og kystfiskernes ”repræsentant” Thorup Strand fiskernes formand Niels Jørgen Olsen har delt disse rødspætter i porten.

Begge sidder med ved bordet i § 5 udvalget som sammen med Fiskeridirektoratet udmønter den fiskeripolitiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Og rigtig mange sager i 2006, hvor denne udmøntning har fundet sted, vidner om at erhvervsfiskerne i § 5 udvalget har kunnet handle og agere ligesom de berømte russiske oligarker der skulle privatiserer de russiske vir4ksomheder op gennem 90’erne.

Hvordan tingene hænger sammen og hvem der har gjort hvad i § 5 udvalget og den politiske kontrol af privatiseringen, eller mangel på samme, vil skulle foldes ud her i 2007.

Intet i dag tyder på, at det bliver andet end skandale på skandale.

KBC

Ferring Stand den 5/1 2007

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os