Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Naturfredningsforeningen ”Greenpeace” 28/7 2004

Greenpeace har sendt Levende Hav en rapport og bedt os om en kommentar.

Med rapporten ”Rescuing the North and Baltic Seas: Marine Reserves – a key tool” forsøger Greenpeace at overbevise os om nødvendigheden af, at få fredet 40 % af Nordsøen og Østersøen. Rapporten gør udmærket rede for de velkendte problemer som havet og dets ressourcer står midt i og deres konsekvenser. Man kan diskutere den prioritering som rapporten anlægger, hvor fiskeriet får førstepladsen i rækken af trusler mod havmiljøet og dets ressourcer. Levende Hav mener, at det destruktive trawlfiskeri er meget ødelæggende, men de kemiske, atomare og organiske forureninger er større trusler mod havmiljøet og dets ressourcer end fiskeriet. Der er ikke noget nyt under solen eller havoverfladen i denne rapport, men det er tankevækkende, at Greenpeace nu åbenbart også vil til at lege naturfredningsforening for at redde havet, livet i havet og fiskerne! Der står godt ikke meget om fiskerne, men det nævnes i nogle bisætninger, at Greenpeace måske vil tillade lidt fiskeri med garn og kroge, men så skal dette fiskeri også kunne dokumentere at det er helt uskadeligt. 

Men flere steder i rapporten ser man at også garnfiskeriet vil få store problemer fordi de fanger marsvin, sæler og fugle. De utilsigtede bifangster af marsvin er værre end udsmidet fra det samlede fiskeri, skriver Greenpeace Norden i et medfølgende resume. Langline fiskeriet med kroge ved vi har en bifangst af fugle, så tilbage synes det kun at blive et fiskeri med en enkelt krog pr. mand.

Rapporten giver meget langtfra sikkerhed for et naturskånsomt fiskeri i de 40 % Greenpeace vil have fredet. Og de 40 % omfatter hele vestkysten ud til 24 mil og det meste af den sydlige del af Nordsøen, hele Doggerbanke + alle de tilhørende banker (som Greenpeace åbenbart ikke kender) Viking Bank, det meste af Skagerrak og Kattegat og alle de indre danske farvande, undtagen Køge Bugt og Femern Bælt og farvandet vest for Bornholm.

I den sammenhæng er det tankevækkende, at Greenpeace kan frede alle de indre danske farvande for fiskeri, uden en større diskussion af de faktiske forhold i de farvande. Her har landbruget gennem de sidste 20 år lagt farvandene øde for fisk og de kendsgerninger springer Greenpeace henover med nogle henvisninger til at landbrugets forureninger selvfølgelig skal bringes ned, lige som de kemiske forureninger osv. Hvor var i øvrigt Greenpeace pressemeddelelser og dets fartøjer Esperansa og Estella, som nu er sat ind i denne kampagne mod fiskeriet, da myndighederne tidligere i år stoppede fiskeriet efter laks og sild pga. af dioxin? Et stop for fiskeri af pelagiske arter i et kæmpe havområde, er så langt det alvorligste havmiljøproblem i moderne tid, hvor vi tidligere kun har kendt til fiskestop i områder omkring giftfabrikken Cheminova, Københavns Havn og andre svært forureningsbelastede mindre områder.  

Der er mange ting man kunne tage fat på i denne rapport, men det giver kun lidt mening i forhold til en diskussion af formålet med denne rapport. Formålet kan koges ned til 2 overskrifter:

  1. Greenpeace har opgivet at få skabt et bæredygtigt fiskeri, fordi fiskeriet og myndighederne ikke kan flyttes i den retning.
  2. Greenpeace har opgivet at få skabt et bæredygtigt fiskeri fordi det kan folk ikke forstå og derfor giver folket for lidt penge til Greenpeace. Derimod kan folket forstå fredninger, nationalparker og andet af samme slags, ligesom de kan forstå hvaler og sæler, og derfor håber Greenpeace med denne kampagne at folket nu vil give flere penge til Greenpeace.

Greenpeace må selv svare på hvorfor de vil frede sig ud af problemerne.

Levende Hav kommer ikke i tvivl pga. denne rapport. Vi mener modsat Greenpeace, at fiskeriforvaltningen bør foregå ved at man fjerne de destruktive fiskeriformer og gør man det, behøver man ikke at frede eller lave nationalparker eller marine reservater. Fredninger kan være nødvendige for at sikre bestemte naturområder, bestemte arter, gydeområder etc., men fredninger i sig selv er efter vores mening ikke noget fornuftigt fiskeriforvaltnings redskab. For tilbage står spørgsmålet om fiskeriet så kan foregå helt ukontrolleret i de øvrige 60 % af havet, som Greenpeace ikke har sat sig på? Greenpeace skriver ikke noget om det, men man får det indtryk, at Greenpeace mener, at de 40 % skal have fred, fordi de så også kan fungere som opdrætsområder for fiskerne, dertil skal siges:

 Greenpeace har sendt et fartøj på havet i denne kampagne, for som de skriver på deres hjemmeside ”at forsvare havområderne om Dogger- og Vikingbanken”. Dermed får Greenpeace forhåbentlig et begreb om de meget store havområder de skal til at forsvare og et begreb om, at de skal til at have bygget en flåde af forsvarsfartøjer i et antal der tåler sammenligning med antallet af skibe i den danske flåde, før 1801.

For hvis de 40 % kommer til at fungere som opdrætsområder, så kan Greenpeace og andre med samme ideer, være mere end stensikre på, at de fiskefartøjer som udsultes i de resterende 60 %, vil bruge alle mulige og umulige måder og undskyldninger på, at komme et smut inden for de 40 %.

Greenpeace skriver, at de støtter et økologisk og socialt ansvarligt fiskeri. Det er et glimrende formål og det formål opfylder man efter Levende Havs mening bedst ved at få fjernet de destruktive fiskeriformer så der bliver plads og rum til det naturskånsomme fiskeri. Det ødelæggende fiskeri fjernes ved at EU og staterne afsætter de nødvendige mia. til formålet, det bliver dyrt. Men de 37 mia. kroner som EU nu har øremærket til fiskeriet, kunne netop bruges til dette formål, det vil være en god start.

Men det skal disse penge ikke. De skal derimod bruges af alle de økonomiske interesser der ligger uden om fiskeriet, til undersøgelser, til forskning, møder, marine reservater, virksomheder i land osv. osv.

Greenpeace er nu også hoppet på den naturfredningsbølge som er i gang på verdensplan. Det mere bæredygtige fiskeri, landbrug, jagt, naturforvaltning osv. kan organisationerne ikke sælge til folk i dag. Det er komplicerede sager og spørgsmål og derfor skal naturen fredes. Den af alle mennesker kendte Doggerbanke skal udlægges som reservat, for det kan folk forstå, ligesom de kunne forstå de bløde sælhunde øjne, indtil det gik galt.

Greenpeace forklarer de 40 % med, at de har et hold eksperter som har fundet frem til 17 større og mindre reservater i Nordsøen og Østersøen. Men de 40 % stemmer tilfældigvis også overens med den overkapacitet i EU’s fiskeriflåde, så måske er det der man skal finde den logiske forklaring på, at det blev 40 % og ikke 50, 60 eller 100 for den sags skyld.

I Levende Hav erkender vi, at naturfredninger er in og bæredygtig produktion og adfærd out, i dag og sikkert også i de kommende år. Men vi hopper ikke på den udvikling og det uanset hvor mange penge der ligger og venter på at blive kanaliseret ud til fredninger af vores fælles natur.

Vi fastholder den bæredygtige kurs, hvor kravene til fiskeri og landbrug er det samme i dag som de var i går – de skal opføre sig ansvarlig over for den natur de lever af og dette ansvar gælder alle der lever af naturen, herunder også de store nationale og internationale organisationer der lever af fiskeriet og landbrugets naturødelæggende virksomhed og aktiviteter.

Ferring Strand den 28/7 2004

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os