Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Farvel til kystfiskeriet  

Med svar fra modtaget den 25/1 2007

Folketinget, Christiansborg

Europaudvalget

1240 København K

Vedr. Fiskeripolitik rådsmøde 2774

Til Europaudvalget

Med alvor henleder vi udvalgets opmærksomhed på dele af EU kommissionens forventede forslag til reguleringer af fiskeriet efter torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. I samlenotatet 7. dec. 2006 fra ministeriet står der ”Det forventes foreslået, at medlemsstaternes kvoter alene kan anvendes til bifangst af torsk”.

Dette forslag fra kommissionen må ikke vedtages som det foreligger, da det vil fjerne kystfiskeriet fra den jyske vestkyst. Forslaget vil ikke, som Danmarks Fiskeriforening udtrykker det i deres høringssvar, blot ”skabe store økonomiske problemer” for kystfiskerne, det vil i bogstaveligste forstand fjerne dem fra fiskeriet.

-         Historisk set har høringssvarene fra Danmarks Fiskeriforening til Folketinget op til EU decemberforhandlingerne været udtrykt som det vil skabe store økonomiske problemer for fiskeriet. Dette EU forslag må udvalget ikke kategoriserer som ”nå ja det siger fiskerne jo”. Dertil er sagen alt for alvorlig. 

Gennemføres forslaget som det ligger, så fastsættes der sandsynligvis en bifangstprocent af torsk. Men uanset hvilken procent der fastsættes vil kystfiskerne ikke kunne leve med den. Kystfiskerne i Danmark, som i alle andre lande, fisker på de arter der kommer ind til kysten Og da alle arter ikke kommer til kysten på samme tid af året, vil kystfiskerne f.eks. ikke kunne lande ex. 900 kg rødspætter og 100 kg torsk, hvis bifangst procenten bliver 10 %. Kystfiskernes efterårs, vinter og forårs fiskeri er næsten udelukkende på torsk og derfor vil kystfiskerne skulle indstille fiskeriet i mere end halvdelen af året, og det er selvklart umuligt for langt hovedparten af kystfiskerne.

Sagen rejser også et retfærdigheds problem i fiskeriet mellem det havgående og kystnære fiskeri. Det er beskæmmende for danske fiskeripolitik, at man ikke har fået opdelt erhvervsfiskeriet i to separate regimer, henholdsvis et kystnært og et havgående fiskeri. (I det engelske fiskeri gjorde man det for mange år siden). En sådan opdeling ville have løst det problem vi nu står overfor, da det er det havgående danske fiskeri som har skabt og fortsat skaber problemer i fiskeriet og i havet. Og derfor er det selvklart også i det havgående fiskeri der må sættes ind.

Men det havgående danske fiskeri vil ikke blive berørt af kommissionens forslag, da torsken i dette fiskeri i flere år har været en bifangst, pga. af de meget lave kvoter. Det betyder intet for en trawler der fanger 500 tons fisk om året, at skulle leve med kun at måtte lande 50 -100 tons torsk, for sådan fungerer dette fiskeri også i dag. At det samme fiskeri fanger meget større mængder torsk, end de må lande lovligt, og som de så må udsmide eller sælges som grå eller sorte fisk, understreger det absurde og helt uretfærdige for kystfiskerne i kommissionens forslag.

Men dette EU forslag giver også danske kystfiskere helt uventede problemer. EU forslaget rammer lige midt ind i den fiskeripolitiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra efteråret 2005, som bygges op om Ny Regulering og en FKA model. Denne regulering overdrager ejerskabet over kvoterne, som fiskerne derefter kan sælge, købe og belåne.

Hvad en sådan bifangst regel for torsk kommer til at betyde for kystfiskerne under en FKA regulering, står også i skærende kontrast til de løfter fødevareministeren har givet kystfiskerne.

En bifangstregel for torsk, betyder de facto, at kystfiskerne ikke kan fange deres kvoter og det betyder, at de presses, endnu mere end tilfældet er i dag, til at sælge fartøj med kvoter til de store fartøjer og selskaber som pt. står i kø for at købe. Og at denne bifangstregel vil betyde lavere pris til kystfiskerne for deres fartøjer med kvoter, kan der ikke være tvivl om.

Og derfor må alle der mener, at vi skal støtte og bevare kystfiskeriet se med meget stor alvor på dette forslag - herunder også høringssvaret fra Danmarks Fiskeriforening. Det er et svar, som på papiret støtter kystfiskerne, men et svar som vi frygter ikke er det papir værd svaret er skrevet på.

Denne påstand bygger på de nyere historiske kendsgerninger, hvor Danmarks Fiskeriforening absolut intet har gjort til fordel for kystfiskerne, men kun til fordel for de store i dansk fiskeri. Og dette EU forslag, sammenholdt med Ny Regulering og FKA modellen, er uden tvivl af nogen art, også til fordel for de store. De kan fange torsken og med forslaget også købere billigere kystfiskerfartøjer end de kan i dag.

At torsken nu nemmere kan opkøbes af de store, kan være årsagen til at WWF støtter forslaget. Men WWF støtten er en hån mod det naturskånsomme fiskeri. WWF er tydeligvis helt ligeglad med hvad der sker ude i virkelighedens fiskeri, de skal blot have en logisk forvaltning, hvor de der udsmider torsk, tvinges til at købe de nødvendige kvoter, for at begrænse udsmidet. At det så udrydder det naturskånsomme kystfiskeri er WWF helt uvedkommende.

På papiret har WWF en logisk politik, men i virkeligheden ingenting. For de 10 % torsk som kystfiskerne fanger, forslår som en vis herre i helvede i det store fiskeri, fiskeridødeligheden er konstant, torsken fanges så længe fisketrykket opretholdes. Og dertil skal lægges det natur og ressource tab der følger med en konvertering fra et naturskånsomt til et natur- og ressourceødelæggende trawlfiskeri.

Det er vigtige negative faktorer i WWF anbefalingerne. Men der er også en anden god grund til at udvalget bør se med alvor på Verdensnaturfondens støtte til kommissionens forslag. I alle tidligere forslag fra WWF bakkes der op om det mere naturskånsomme fiskeri. Nu lader WWF dette fiskeri i stikken, men det må WWF naturligvis selv tage ansvaret for. En anden ulogisk konsekvens af WWF’s støtte til kommissionens forslag er, at nu åbner WWF de facto for torskefiskeriet i Nordsøen. I flere år har WWF bakket helt og fuldt op om et totalt landingsforbud af torsk, og deraf følgende pres på supermarkeder i England for at forbrugerne, i stedet for torsken fra Nordsøen skal købe miljømærket torsk fra Stillehavet.

Det eneste fornuftige i WWF’s argument for boykot af torsk fra Nordsøen var netop et totalt landingsforbud. Nu må der landes torsk fra Nordsøen med WWF’s accept og viser det sig, noget nær den samme mængde torsk som i dag.

Det direkte torskefiskeri i Nordsøen er under 20 % og med lidt kreativ bogføring under en bifangstregel, kan det sikkert komme ned på de 10 %. Dvs. de 10 % som kystfiskerne fanger i dag, men som de med garanti må opgive med en bifangstregel.

Dvs. at WWF nu accepterer at der næsten landes den samme mængde torsk fra Nordsøen som der landes i dag, mens WWF samtidig gør alt det de kan for at få forbrugerne til at boykotte torsk fra Nordsøen. Der er en ny WWF guide til forbrugerne på vej, og deri står der at forbrugerne skal fravælge torsk fra Nordsøen. Det er i det lys og sammenhæng udvalget må se WWF’s støtte til kommissionens forslag, en støtte uden hold i virkeligheden.

Levende Hav anbefaler, at Danmark går imod kommissionens forslag, også fordi forslaget ikke vil have nogen positiv effekt i det store fiskeri, da enhver eventuel sænkning af bifangst procenter automatisk medfører større udsmid. De 10 % som kystfiskerne fanger i det direkte torskefiskeri vil i det danske fiskeri, uden tvivl blive konverteret til udsmid. Det er logikken i den sag. Der er kun en vej at gå i dansk fiskeri – sænk fisketrykket. Enten ved at tage kapacitet ud af fiskeriet, eller alternativt en begrænsning af de dage hvor trawlet er i havet.

Hvis ministerrådet med henvisninger til fiskerimønstre i andre lande, alligevel vedtager, at torsk i 2007 kun må fanges som bifangst, skal Danmark og uden forbehold kæmpe for, at kystfiskerne holdes uden for denne regel.

Denne opfordring sendes til relevante fiskeripolitiske interesser i og uden for Danmark.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 13/12 2006

 

Folketingets Udvalg for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

 

København, den 25. januar 2007

Sagsnr. 1874/261283

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i skrivelse af 15. december 2006 (FLF alm. del) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Spørgsmål 156:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. december 2006 fra Landsforeningen Levende Hav vedrørende regulering af torskefiskeriet i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, jf. FLF alm. del – bilag 140”.

Svar:

Som anført i henvendelsen fra Landsforeningen Levende Hav indeholdt Kommissionens oprindelige forslag til TAC og kvoter 2007 et forslag om, at de fastsatte kvoter for torsk i bl.a. Kattegat, Skagerrak og Nordsøen kun måtte anvendes til bifangst af torsk.

En sådan bifangstregel for torsk ville have betydelige negative økonomiske konsekvenser ikke mindst for det mindre kystnære fiskeri i Danmark. Eksempelvis sker en relativ stor andel af de danske torskelandinger i Nordsøen fra fartøjer mellem 10 og 17 meter, der anvender garnredskaber til et direkte torskefiskeri, afhængigt af årstiden. For disse fartøjer har muligheden for et direkte torskefiskeri med relativt selektive redskaber stor økonomisk betydning.

En bifangstregel ville fjerne mulighederne for en rationel udnyttelse af de fastsatte kvoter og tilrettelæggelsen af eksempelvis det kystfiskeri, som foregår med garnredskaber. Medmindre fiskerne ændrede adfærd, ville overholdelse af en bifangstregel desuden medføre øget discard af torsk, idet den andel af torskefangsten, som var udover den fastsatte bifangst, efter reglerne skulle discardes. Der vil samtidig være incitament til at optimere udnyttelsen af bifangstreglen på hver enkelt fangstrejse for at opnå det største økonomiske udnytte af de tildelte fangstmuligheder. Det er også kendt som ”highgrading”. Ved highgrading er det de økonomisk mest efterspurgte størrelser og friskhedsklasser, der landes, og de fisk, som kun kan opnå en mindre attraktiv pris, discardes. 

Det var derfor under forhandlingerne om fastsættelse af fiskerimulighederne for 2007 i Rådet (landbrug og Fiskeri) den 19.-21. december 2006 en stor dansk prioritet at få fjernet forslaget om en bifangstregel for torsk. Kommissionen og Formandskabet var lydhør overfor de danske synspunkter, hvorfor forslaget under de afsluttende forhandlinger blev taget ud af kompromisteksten.

Hans Chr. Schmidt 

/Kenn Skau Fischer

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os