Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Levende Hav og Erhvervsfiskeriudvalget

I foråret 2008 klagede Levende Hav til fødevareministeriet over, at Erhvervsfiskeriudvalget som det vigtigste udvalg i dansk fiskeri, ikke har repræsentanter fra de danske civilsamfunds organisationer og foreninger, som repræsenterer natur- og miljøinteresserne.

Verdensnaturfonden WWF sidder i udvalget, men deltager ikke i møderne. Og WWF sørger heller ikke for, at de andre danske natur- og miljø organisationer og foreninger og offentligheden holdes ajour på hvad der foregik i dette udvalg.  WWF deltog i et par møder i starten i 2007, men derefter gik det helt i stå. I 2008 deltog WWF ikke i et eneste møde.

Da vi rejste sagen skrev WWF til Fiskeridirektoratet med den anbefaling at Levende Hav overtog WWF’s plads i udvalget. Levende Hav sendte efterfølgende anmodning om optagelser og så ventede vi ellers på hvad der skete i sagen.

Den 29/1 2009 kom sagen på Erhvervsfiskeriudvalgets bord. Det kan læser vi nu i referaterne på direktoratets hjemmeside. Udvalget har i hvert fald på en el. anden måde forholdt sig til Levende Havs anmodning om at blive optaget.

Danmarks Fiskeriforening og fagforeningen 3F er refereret for at vende tommelfingeren nedad. Danmarks Fiskeriforening med de argumenter de altid bruger at Levende Hav ikke repræsenterer ret mange medlemmer og derfor ikke er ”forankret i fiskeriet”, og så mener foreningen i øvrigt ikke, at ”klima og miljø” er relevante emner for Erhvervsfiskeriudvalget. Det var næsten den forventede reaktion fra Danmarks Fiskeriforening. Mens det var mere uventet, at 3F ikke vil have Levende Hav ind i udvalget. 3F siger at ”Levende Havs synspunkter ikke er forligelig med det at drive erhvervsfiskeri”. Det er et mystisk synspunkt som 3F kommer til at uddybe.  

Men de to medlemmers reaktioner er underordnet det helt centrale som er Fiskeridirektoratets sagsbehandling af denne sag. Den er under al kritik og på det foreliggende ligner den en oplagt klage til Folketingets ombudsmand, for det er intet mindre end en skandale.

Det er direktoratet som har ansvaret for udvalget, dvs. sekretariat, sekretær og formand. Og direktoratet har ansvaret givet af Folketinget for, at udvalgets medlemmer modtager dagsordner og medfølgende aktuelle notater, rapporter og andet.

Denne sag er ikke engang sat på udvalgets dagsorden, men alene drøftet under punkt 14 ”Eventuelt”. Medlemmer har ikke fået en sagsbehandling, dvs. ikke fået trukket op og gjort klart at sagen netop ikke handler om Levende Hav, men om WWF som har trukket sig fra arbejdet i udvalget og derfor anbefalet direktoratet, at Landsforeningen Levende Hav overtager pladsen.

I referatet læser man, at direktoratet blot giver udvalget den oplysning at Levende Hav har anmodet om at bliver medlemmer og at udvalgets forretningsorden giver mulighed for at optage ”personer, der repræsenterer en særlig sagkundskab”, men afslutter ”at foreningen med ca. 250 medlemmer ikke lever op til kravet om en bred repræsentation”.

Der ligger skandalen. Levende Hav anmoder ikke om at blive optaget som ”personer der repræsenterer en særlig sagkundskab”. Erhvervsfiskeriudvalgets arbejde og sammensætning er vedtaget ved lov i Folketinget og i den lov er det gjort klart, at udvalget skal have repræsentanter fra natur- og miljøbevægelsen. WWF udfyldte ikke den rolle og har trukket sig fra udvalget og det burde stå klart, for såvel udvalget som omverden, at der kommer Levende Hav på banen. Vi har altid og i mange år stillet os til rådighed for udvalget, men med WWF og før dem Danmarks Naturfredningsforeningen i udvalget, var det blot et tilbud.

Nu kræver vi ganske enkelt at Fiskeridirektoratet og Erhvervsfiskeriudvalget følger loven og optager Levende Hav el. en anden natur- og miljøforening, som opfylder loven.

Levende Hav lever til fulde op til de krav og bemærkninger som er indskrevet i loven. Må vi da være fri for det vrøvl om, at antallet af medlemmer skulle være afgørende for et medlemskab af Erhvervsfiskeriudvalget. (WWF har ingen medlemmer, det er en fond som modtager bidrag fra støttebidrager, men disse bidragsydere giver jo ikke WWF noget mandat til Erhvervsfiskeriudvalget og da slet ikke når ingen inden for og uden for WWF Danmark ved at WWF sidder i det udvalg!)

Modsat WWF er Levende Hav en almennyttig og upolitisk forening der virker til fordel for livet i havet. Og modsat WWF tager vi altid diskussionen i det offentlige rum og modsat WWF tager vi alle fiskeripolitiske sager alvorligt. Og modsat WWF er vi aktive i EU’s fiskeri og RAC’erne osv.

Derfor er Danmarks Fiskeriforenings argumentationer imod Levende Hav også et klart udtryk for den manglende sagsbehandling. I notatet (som Fiskeridirektoratet burde have fået udarbejdet med baggrund i de redegørelser Levende Hav i 2008 skulle udarbejde og fremsende til direktoratet) ville det have det have stået klart og tydeligt for alle i udvalget at Levende Hav netop ikke er en forening der repræsentere fiskere. Levende Hav er en natur- og miljøforening med det almene sigte at få hav, fisk og fiskeri sat meget højere på den folkelige og politiske dagsorden i og uden for Danmark.

At ”klima og miljø spørgsmålene ifølge Danmarks Fiskeriforening ”ikke kommer under udvalgets arbejde, bør de nok tage en drøftelse med regering og folketinget om, fordi Folketinget har vedtaget at de spørgsmål skal med i udvalgets arbejde og derfor har Folketinget besluttet, at der bliver mindst en plads til de interesser.

Mht. 3F vil Levende Hav tage kontakt til de folk i 3F som foreningen samarbejder med på mange områder. 3F’s repræsentant synes at varetager Danmarks Fiskeriforenings interesser i denne sag. Og det er også meget lidt man hører og læser om 3F’s virke i dette udvalg så det er tvivlsomt om afvisningen af Levende Hav er dækkende for 3F’s holdninger. Der er intet om sagen på 3F’s hjemmeside for fiskeri. I det hele taget ser det ud til at være meget lidt 3F’s medlemmer hører og ser fra Erhvervsfiskeriudvalget.

Der bliver nu fremadrettet en sag for Levende Hav. Denne sag rejser en masse spørgsmål som fortjener stor opmærksomhed.

Direktoratets sagsbehandling el. mangel på samme udfoldes og stilles til folketingets ombudsmand.

Dernæst skal Folketinget have en orientering om sagen. Og med den vil der blive rejst nogle væsentlige spørgsmål som ex. spørgsmålet om repræsentation om hvorvidt Danmarks Fiskeriforening repræsenterer alle danske fiskere blive rejst. Vi ved at det er meget langtfra tilfældet. Dertil kommer de interesser i fiskeriet som bierhverv, fritids og amatør fiskerne, de mange tusinder af mennesker, hvis interesser kan være i konflikt med erhvervsfiskerne. Levende Hav søger ikke noget mandat fra de organisationer, men der er mange sammenfaldende interesser når det gælder natur og ressourcer.

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav aktiv. Marts 2009

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os