Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Åbent brev til Fødevareministeren og den danske regering

- Fiskeripolitikken og fiskeriforvaltningen

Dette brev er inspireret af den megen omtale og debat der foregår om hvorvidt den danske regering og statsministeren har forholdt den danske befolkning og Folketinget vigtige oplysninger, inden man besluttede sig for at deltage i krigen mod Irak.

Det centrale i Irak sagen - hvor man taler om kommissioner for at finde sandheden - er ikke spørgsmålet om løgn og sandhed i forhold til om Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben, dvs. det er ikke et klassisk spørgsmål om et udsagn (det, vi fik at vide), i forhold til en realitet (hvordan det i virkeligheden var ”derude”). Det er spørgsmålet om, hvorvidt statsministeren var vidende om, at Irak nok ikke længere besad disse masseødelæggelsesvåben, som blev brugt som et vigtigt argument for at gå i krig.    

Dvs. der er således ikke tale om en løgn, ja ikke engang en hvid løgn, men alene om at statsministeren har udtalt sig mod bedre vidende i Irak sagen. I en sådan vanskelig sag må man nødvendigvis ty til uafhængige kommissioner og domstole for at finde sandheden. Og det er jo også en helt accepteret form i demokratiet.

I 2 år har Levende Hav opfordret til, at der blev nedsat en fiskerikommission. Denne kommission skulle finde sandhederne i fiskeripolitikken og i fiskeriforvaltningen. Vi er ikke i tvivl om, at den nuværende og tidligere Fødevareministre og dets embedsmænd, har forholdt den danske befolkning og Folketinget vigtig viden om de faktiske forhold i fiskeriet. Dette og meget mere kunne komme for dagens lys med en fiskerikommission og da der er meget lidt partipolitik i fiskeriet (bortset fra spørgsmålet om individuelle omsættelige kvoter), burde en uafhængig fiskerikommission være måden at få skabt et helt nyt og meget bæredygtigt fundament for fremtidens fiskeri.  

Vi har skrevet en hel del gennem årene og det kan læses på Levende Havs hjemmeside www.levendehav.dk 

Kære Fødevareminister Mariann Fischer Boel

Hvad sker der i fiskeripolitikken og i forvaltningen af fiskeriet her i starten af 2004? Jeg taler med fiskere, som står helt uforstående og magtesløse over for at skulle udsmide i tonsvis af spisefisk, eller også at skulle snyde og bedrage for at komme af med de fisk - de ellers skulle have smidt ud.

-         Hvordan kunne det gå så galt i fiskeriet, at ellers hæderlige og ærlige mennesker er bragt ud i dette uføre?

Og hvad sker der i Østersøen? Efter en måneds fiskeri er der nu fanget mere end 40 % af den samlede danske kvote i område 22 og fisken er solgt til spotpriser. Hvad skal fiskerne på Bornholm og i område 22 stille op resten af året, hvor de også kunne have solgt torsken til den dobbelte pris af hvad de får i øjeblikket? Hvad sker der i fiskeriet efter rødspætter i Nordsøen? Her fanges der nu også mange rødspætter til spotpriser – fordi rødspætter er værdiløse om vinteren. Hvad skal fiskerne fange til sommer og efterår i 2004, hvor kvoten er skåret ned og hvor rødspætterne koster det dobbelte af hvad de koster nu?

-         Mener du at fiskeriforvaltningen og herunder afsætningen af fisk lever op til fiskerilovens bestemmelse om en bæredygtig og samfundsnyttig ressourceforvaltning?

Ansvaret for fiskeriforvaltningen er nu lagt over i Fiskeridirektoratet, hvor en og samme styrelse og de samme personer har fået al magten. Det betyder at den lovgivende, den udøvende og meget af den dømmende magt ligger hos Fiskeridirektoratet, hos flere af de personer som i op til 20 år har haft et medansvar for at fiskeriet nu kuldsejler.

Du taler om mere kontrol, det samme gør EU og myndighederne og derigennem lader man omverden forstå, at problemet i fiskeriet skyldes den manglende fiskerikontrol. Der er ingen tvivl om, at mange fiskeskippere og Danmarks Fiskeriforening, bærer et stort ansvar for det kuldsejlede fiskeri. Men det er ligeså sikkert, at hverken du eller andre i fiskeriforvaltningen, med nogen rimelighed, kan anklage flertallet af de danske fiskere for at være årsagen til fiskeriets ulykkelige situation.

Hvis du og dine myndigheder vil fastholde påstandene om at det er fiskernes skyld, så skal I også samtidig pålægge fiskerne at de skal være medlemmer af Danmarks Fiskeriforening. Halvdelen af de danske fiskere er ikke medlemmer af Danmarks Fiskeriforening. Dertil kommer at Danmarks Fiskeriforening siger nej til ex. at varetage kystfiskernes særlige interesser, interesser som du og Folketinget flere gange har forsøgt at sikre dem gennem jeres vedtagelser. Derfor må det være dit ansvar som minister for fiskeriet, at sørge for, at det der er vedtaget i Folketinget også kommer til at gælde i virkeligheden. Det er ikke sket med V 117 og det er ikke sket med Initiativpakken fra 2003 som opfølgning på de 3 temagrupper i 2003 og det vil heller ikke ske under det demersale udvalg du har nedsat i 2004. (Jeg kan love dig for, at jeg står ikke alene med den mistanke, at du nedsætter udvalg på udvalg for derved at undgå at skulle tage de ubehagelige, men for hver dag der går, mere og mere nødvendige løsninger).

Hvis du ikke har den nødvendige viden om de faktiske forhold i fiskeriet, så kender de ansatte i Fiskeridirektoratet til disse forhold – i dybden. De ved at mange fiskere har mistet tilliden til Danmarks Fiskeriforening, at fiskerne fortsætter med at melde sig ud, og at foreningen ikke lever op til grundlæggende principper om inddragelse af fiskerne i vigtige beslutninger. Principper som bør være gældende for en erhvervsorganisation som du giver ansvaret for mange mennesker og samfundsværdier, bl.a. de ca. 3 mia. kroner som danske fiskere fanger for om året. Set i sammenhæng med den viden som Fiskeridirektoratet har om de faktiske forhold i fiskeriet, om udsmid, ulovligheder, halve og hele usandheder er Fiskeridirektoratets forvaltning af fiskeriet en skandale og det vil stå mere og mere klart når 2004 fiskeriet skal gøres op.

Jeg har selv beskæftiget mig med fiskeriet siden 1974 og siden midten af 1985 også i stigende grad med fiskeripolitik og forvaltning og jeg siger nu med de samme ord som en fisker sagde til mig for et par dage siden ”Nu kan det være nok”. Politikerne vil have et mere bæredygtigt fiskeri og befolkningen vil have udsmid af spisefisk bragt til ophør, men forvaltningen af fiskeriet går lige den modsatte vej. Det betyder bl.a., at den smule der er tilbage af det miljø- og ressourcevenlige fiskeri, bliver ofret fordi Fiskeridirektoratet modarbejder ethvert forsøg på at få støttet dette fiskeri mod at blive løbet over ende af de store i fiskeriet og Danmarks Fiskeriforening. Jeg mener det er en forbrydelse der begås mod flertallet af de danske fiskere, fordi myndighederne er klar over og helt vidende om, de faktiske forhold og omstændigheder i og uden for fiskeriet som er årsagen til at fiskeriet kuldsejler. Ingen kan ikke længere bortforklare de ødelæggelser der sker i disse år, hvor traditionelle fiskeriformer som det fornuftige snurrevodsfiskeri, store dele af garnfiskeriet, krogfiskeriet osv. bliver ofret i den fælles fiskeripolitik, med henvisninger til fiskeriet selv, EU og miljøet.

Det er dit og regeringens ansvar, ligesom det var den forrige regering og dets ministres ansvar, at de lagde den kurs i fiskeripolitikken, som nu er ved at have ødelagt et helt erhverv og dagligdagen for mange tusinde mennesker. I ved i dag, at også hæderlige og retskafne mennesker, er blevet tvunget ud i ulovligheder, som hvis de blev opdaget kunne betyde økonomisk ruin for mange.

Du har nu nedsat et demersalt udvalg, som opfølgning på sidste års temagrupper. Dette udvalg skal finde løsninger for fiskeriet inden midten af 2004, herunder også for kystfiskeriet. I udvalget har Danmarks Fiskeriforening fået fire pladser. Men Danmarks Fiskeriforening har offentligt og flere gange har sagt, at de ikke vil være med til at løse kystfiskernes særlige problemer. Det faktum kan du ikke afvise, ligesom du ikke kan afvise, at jeg og andre i Levende Hav har beskæftiget os med fiskeri og fiskeriforvaltning i mange år og at vi derfor også ved hvad vi taler om. Hvorfor skulle Levende Hav ikke være med i temagrupperne og hvorfor skal vi ikke være med i det udvalgsarbejde du nu har nedsat? Er det fordi du også har accepteret, at det er helt i orden at Danmarks Fiskeriforening ”udsmider” de medlemmer af DF som er medlemmer af Levende Hav? Jeg har sagt og skrevet det et utal af gange og skal blot gentage det her – Danmarks Fiskeriforening taler ikke kystfiskernes sag. Det siger foreningen selv og det siger de mange fiskere, i og uden for Levende Havs medlemskreds som jeg har talt med siden V 177, blev vedtaget for 3 år siden.

-         Derfor skal jeg her understrege, så klart som overhovedet muligt, at din initiativpakke og dette udvalg ikke vil være til gavn og støtte for kystfiskerne.

Jeg skal også redegøre for situationen i fiskeriet her og nu. Det har Levende Hav gjort gennem flere år og disse redegørelser og forslag er sendt til Fødevareministeriet og til andre myndigheder.

Torskefiskeriet på den jyske vestkyst er, endnu engang, ude af kontrol, det er som en fisker fortalte mig ”ved at minde om situationen først i 90’erne”. Der landes ulovlige torsk i store mængder og der udsmides ligeså mange store flotte torsk som dødt udsmid. Dit svar er mere kontrol. Nu skal alle fiskere, fra den mindste jolle til det største fartøj, melde til og fra fiskeriet. De skal ringe og sige, at nu sejler de på havet og de skal ringe og sige, nu sejler de i havn. Selvfølgelig skal der være en effektiv kontrol og selvfølgelig skal ulovlighederne bringes til ophør, men kontrollen skal indrettes således, at fiskerne kan leve under den. Dvs. at der skal være forskellige procedurer for de små og de store. Men for de små fartøjer med en eller to mand om borde, er det voksende bureaukrati ødelæggende. De rækker armene i vejret og overgiver sig og forlader fiskeriet og som de siger ”Det var sikkert også målet med det hele, at vi skulle reguleres ud af fiskeriet”.

En fisker foreslår mig at jeg stiller dig et konkret spørgsmål, spørgsmålet er ”Vil du overhovedet hjælpe kystfiskerne?” Svaret må jo være ja, da du med Initiativpakken fra sidste år skriver at det vil du – men hvorfor gør du det så ikke? Du kunne anbefale Erhvervsfiskeriudvalget at sige ja til, at kystfiskerne kunne sammenlægge deres rationer til kvartals rationer, så de mindre fartøjer ikke bliver tvunget til at sætte liv og redskaber på spil når det er kuling. Begge dele er foreslået flere gange og senest før jul, intet sker. Tværtimod er jeg ved rive håret af mig selv for at få et svar fra Erhvervsfiskeriudvalget, men Fiskeridirektoratet klapper nu i som de få østers der er tilbage i Nissum Bredning.

En anden fisker fortæller at han ikke har landet torsk der er mindre end 2-torsk i jan. i år, resten har han smidt ud. Han har en kollega som netop har udsmidt 1600 stk. torsk. Og sådan foregår udsmidet hele tiden, hvis man ikke har modet til at lande fisken, og det er det åbenbart nogen der har. ”Ellers gør mange alt det de kan for at komme af med deres fisk på alle mulige og umulige måder”. ”Vi er efterhånden kommet så langt ud i uføret med ulovlige torsk, at hvis vi bliver knaldet, så ryger vi fra hus og hjem”. Hvorfor skal det være på denne måde spørger fiskerne?

”De store ude til havs regner kun torsk som en bifangst, for os er det hele fiskeriet på denne tid. De store udsmider i meget store mængder af torsk og det gør vi nu også. Hvorfor tager man ikke lidt torsk fra de stores rationer og giver dem til os, torsken bliver jo smidt ud alligevel, siger en fisker”.

Og det er så sandt som det er sagt, enten bliver torsken udsmidt eller også bliver den landet udenoms. Logikken er meget klar hos denne fisker. Giver man flere torsk til kystfiskerne, så betyder det blot at de store skal udsmide lidt flere fisk end de gør i dag. For de store er udsmidet blevet en fast del af deres fiskerimønster, så lidt flere torsk ud over siden, vil ikke betyde så meget for dem, hverken moralsk eller økonomisk. Men for de mindre fartøjer, som lever af torskefiskeriet og som fisker på en måde hvor hver torsk kommer igennem deres hænder, da er det en meget voldsom oplevelse at skulle udsmide store flotte torsk, og økonomisk er det en katastrofe, fordi der ikke er andet at fange ved kysten på denne tid af året. I dit ministerium siger de ansatte at de ikke ved hvad de skal gøre. Men de kunne f.eks. fordele den fisk der må fanges på en anden måde, således at i hvert fald nogle fiskere fik gavn af reguleringen. Som det foregår i dag er der ingen der kan leve af de fisk de må fange.

For enhver fornuft er det ufatteligt at du ikke sørger for at sikre kystfiskeriet i Danmark. Hvorfor skal det ødelægges? Hvad er meningen? Hvorfor ødelægger du de få erhvervsmulighederne der findes i de tyndt befolkede områderne og på de danske øer? Alle andre taler om at der skal skabes erhvervsmuligheder på øerne i Nordjylland osv. Hvorfor så ikke styrke bosætningen ved at give bedre fiskerimuligheder til de steder hvor fiskerne siger de kan leve af fiskeriet, hvis blot de kan få lov til at fiske. Fisk er ikke noget ”industriprodukt” det en værdifuld naturressource og som sådan burde fisken komme de mange og ikke de få til gode.

Danmarks Fiskeriforening vil have større og færre fartøjer fordi denne forening udelukkende ser på pengene og økonomien. En sådan fiskeripolitik kunne man måske forsvare på Island og Færøerne, hvor økonomien fra fiskeriet betyder næsten alt. Men i Danmark og i dansk fiskeri er der også andre værdier som bør styre udviklingen, værdier som f.eks. bosætningen i yderområderne og på vore mange øer. Her kan du ikke som du gør i dag tillade de store trawlere fra vestkysten at fange torsken i Østersøen og de sydlige indre danske farvande, for så affolker du øerne - det er da en logik som du ikke kan se bort fra!

Jeg skal afslutningsvis sige så klart som det overhovedet er muligt – det der sker i disse år mod de små havne, mod flertallet af de danske fiskere fremstår for mig som en forbrydelse. Du og andre, har efter min mening, intet og jeg gentager intet forsvar, for den afvikling af det mindre fiskeri som finder sted med jeres politiske og økonomiske støtte til de store trawlere, som om få år vil have tømt de danske havne og de danske farvande for alt liv og indhold.

Med venlig hilsen

for Levende Hav

Formand Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 6.2. 2004

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os