Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

DF's Spindoktor. Dette blev Levende Havs første udspil i den kommende afdækning af DF's nye offentligheds strategi, iværksat med købet af fhv. DR journalist Kim Vejrup.

Danmarks Fiskeriforening har ansat fhv. DR journalist Kim Vejrup som "ansvarlig kommunikationschef" for Fiskeri Tidende. Det er en mystisk titel, i og med at de seriøse medier normalt ansætter en ansvarlig redaktør. Men mystikken forsvinder som dug for solen når man læser Fiskeri Tidende og Kim Vejrups artikler for her ser man tydeligt, at titlen "ansvarlig redaktør" ikke kan hæftes på Danmarks Fiskeriforenings spindoktor - spindoktor det er hvad Kim Vejrup er.

Spørgsmålet er så: Er han en god spindoktor? Svaret er - nej. En god spindoktor forgriber begivenhederne, han forsøger at trække den negative opmærksomhed væk fra hans arbejdsgiver, ved at ex. plante gode historier, eller ved at være på forkant med de dårlige nyheder, således at hans arbejdsgiver kan handle derefter.

I Kim Vejrups tilfælde er han pennefører for Niels Wichmann og ikke andet. Journalisten Kim Vejrup er blevet til novellisten Kim Vejrup. Der smøres tykt på uden noget der blot minder om kritisk journalistiks virksomhed. Der lyves som aldrig før (i og med at artiklerne nu kommer som skidt fra spædkalven) osv. Og fortsætter DF på denne helt igennem utroværdige kurs, de er slået ind på med købet af Kim Vejrup, bliver der ikke meget tilbage af den fiskerifaglige debat der er så hårdt brug for.

Der er et utal af eksempler i Fiskeri Tidende på at Kim Vejrup ikke fungerer som journalist. En artikel fra 26. maj om at Fiskerikontrollen måske også kan føre tilsyn med skipperne, om de har deres papirer og søsikkerhed i orden afvises af en af DF's underordnede fiskeriforeningsformænd Allan Buch (som i den sag taler på vegne af formanden som politiet undersøger i en sådan sag). Enhver ansvarlig journalist ville simpelthen være nødt til at gøre rede for formandens rolle i sagen. Det sker ikke og derfor kan Allan Buch, uden et eneste sagligt argument, få lov til afvise forslaget.   

Nedenstående er taget med her, ikke så meget for at sætte fokus på Kim Vejrup som at sætte fokus på Kim Vejrups arbejdsgiver.

Den blå tekst er Levende Havs. Den sorte Danmarks Fiskeriforening.      

"Danmarks Fiskeriforening har ansvaret
for alle danske fiskeres fremtid
30. juni 2005"

”Danmarks Fiskeriforenings medlemmer står for over 90 procent af de samlede landinger af fisk fra danske fiskere i de danske havne. Dermed taler Danmarks Fiskeriforening for samtlige danske fiskere, når der forhandles om en ny model til regulering af det nationale konsumfiskeri”.

Det er i bedste fald en gammel påstand, i værste fald taler den for sig selv. Tallene for 2004 viser, at fiskere uden for Danmarks Fiskeriforening fanger for op mod 900 mil kroner. Tallene er:

o       Sild og makrel                                                                                        ca. 550 mil

o       Bornholm og Grenå                                                                               ca. 180 mil

o       Fiskere uden for DF sat lavt i værdi til 10 % af 2,6 mia.                    ca. 250 mil

Dvs. at DF i 2004 stod for ca. 60 % af de danske landinger

”Danmarks Fiskeriforening gjorde sig i november 2003 til talsmand for, at de danske myndigheder skal udstikke rammerne for det nationale fiskeri, mens erhvervet selv skal udforme de konkrete regler for fiskeriet.

Den holdning står Danmarks Fiskeriforening fortsat fast på – og det var det ansvar, som Danmarks Fiskeriforening tog på sig, da arbejdet med en ny model til regulering af det nationale konsumfiskeri tog form tidligere i år.

Danmarks Fiskeriforening bør have ansvaret for, hvordan og hvor mange fisk de danske fiskere skal fange og lande indenfor rammerne af en national fiskeriforvaltning”.

Ovenstående omsætningstal viser at dette ansvar skal meget bredere ud end DF. Dertil kan lægges, at DF i dag repræsenterer langt under 50 % af de registrerede fiskere i Danmark

Danmarks Fiskeriforening ligger på linje med den nuværende regering, når den i sit Regeringsgrundlag af den 18. december 2004 udtrykker bekymring for det nationale konsumfiskeri – ikke mindst de svære økonomiske forhold som erhvervet oplever i disse år.

Danmarks Fiskeriforening bakker op om regeringens tanker om at udvikle en model til en national regulering af konsumfiskeriet. Målet skal være en øget rentabilitet via bedre muligheder for den enkelte fisker til at erhverve og sammenlægge kvoter.”

Det er klart at DF ligger på line med regeringen, det er DF som i første omgang fik overbevist fødevareminister Hans Chr. Schmidt om dette regeringsgrundlag. Men om DF også ligger på line med venstre, de konservative og folkepartiets folketingsgrupper er endnu et åbent spørgsmål. Det ses også i målgruppen for denne skrivelse som netop er Folketinget. Normalt har regeringen sit parlamentariske grundlag i orden, det har regeringen ikke i fiskeripolitikken.   

”Danmarks Fiskeriforening udarbejdede selv et oplæg til en ny national regulering af konsumfiskeriet og var derfor godt klædt på, da fødevareminister Hans Chr. Schmidt medio maj startede et udvalgsarbejde om modeller til en ny national regulering af konsumfiskeriet.

Udvalget slutter med udgangen af juni måned sit arbejde med sin rapport, ”Arbejdsgruppen om ny regulering af fiskeriet”, som det derefter er op til politikerne at arbejde videre med.

Igennem hele udvalgsarbejdet har Danmarks Fiskeriforening haft en klar linje i sine krav og ønsker til en ny regulering:

• Reguleringen skal dække hele konsumfiskeriet
• Reguleringen skal øge rentabiliteten i det danske konsumfiskeri
• Reguleringen skal tage højde for genopbygning og bevaring af fiskebestandene
• Reguleringen skal give mulighed for fortsat udvikling af fiskeriet i hele Danmark


Danmarks Fiskeriforening har fastlagt sine krav og ønsker til en ny regulering på basis af en række overvejelser.”

DF har udarbejdet et 6 siders oplæg som kun kan beskrives som en hån mod alle der læser det. F.eks. skriver DF om Kattegat og de meget omtalte modeller til ny regulering ”For Kattegat forsøges etableret og gennemført en fuldskala forsøg for indsatsregulering”. Det er hvad der står skrevet om dette for dansk fiskeri vigtige område og forsøg på ny regulering, en regulering som langt hovedparten af de danske fiskere har sympati for og som man derfor kunne forvente også ville få en fremtrædende placering i dette udvalgsarbejde fra DF’s side. Her skulle der selvfølgelig stå noget og gerne meget om hvad DF kunne byde ind med til en sådan ordning. Det er hummertrawl og bifangsten af torsk som er hovedproblemet i Kattegat – hvad kan DF gøre for at komme myndighederne i møde (EU) på dette punkt? Det er 6 sider uden indhold af nogen art, uden nogen fiskerifaglig dokumentation, det er en hån der er til at tage og føle på.

”1) Danmarks Fiskeriforening arbejder for kvoteforhøjelser via EU og tror på, at det kan ske for enkelte arter i specifikke områder – for eksempel for torsk i Østersøen og tunger i Kattegat.

En ny national regulering er altså et spørgsmål om at fordele de eksisterende, tildelte mængder af fisk, så det bliver rentabelt at leve af fiskeriet for den enkelte fisker.

Det ville jo være underligt om DF ikke fortsat skulle arbejde for det!

”2) Danmarks Fiskeriforening arbejder for at skabe et rentabelt fiskeri for alle danske erhvervsfiskere, og derfor går Danmarks Fiskeriforening derfor ikke ind for en favorisering af enkelte grupper på bekostning af andre.

En ny national regulering skal ikke pålægge erhvervet en yderligere opsplitning i grupper, som skal favoriseres og tilgodeses på bekostning af helheden.”

Det er simpelthen løgn. DF udsmider de fiskere af foreningen som ikke fanger så meget og de fiskere som også er medlemmer af Levende Hav. Derved tilgodeser DF nogle fiskere på bekostning af andre

”3) Danmarks Fiskeriforening deler samtidig den opfattelse, som blandt andre Fødevareøkonomisk Institut har givet udtryk for. Nemlig at der her og nu er for få fisk til for mange fiskere, og at mange fiskere derfor i fremtiden mister deres levebrød, hvis ikke der sker ændringer af den nuværende struktur i dansk fiskeri.

En ny national regulering skal lægge op til en reduktion af flåden for at skabe en øget rentabilitet – via sammenlægninger og ophugning af dele af flåden.”

Fødevareøkonomisk Institut har udarbejdet rapporter som taler for IOK. Flemming Kristensen som underskriver dette, vil også meget gerne have IOK, så også her er det intet nyt.

”4) Danmarks Fiskeriforening og dens medlemmer lever af, at fiskebestandene i havet trives og udvikler sig, og de daglige ture på havet giver fiskerne et enestående billede af fiskebestandenes vilkår og udvikling.

Danmarks Fiskeriforening har senest deltaget aktivt i et projekt for at give en bedre bestandsvurdering af tunger i Kattegat og har med sin deltagelse vist vejen frem for en mere reel og tidssvarende fastsættelse af kvoter.

En ny national regulering skal indeholde tiltag, der skal bevare og genoprette fiskebestandene ud fra faglige og saglige argumenter, hvor fiskernes egne vurderinger indgår på lige fod med de biologiske vurderinger.”

H.O.A. Keldsen sagde det samme vrøvl til ”fordel” for landbruget for mange år siden, og blev og har været til grin siden. ”Saglige” argumenter ja tak, men de ligger langt uden for DF’s rækkevidde.   

”5) Danmarks Fiskeriforening er enig med blandt andre fødevareminister Hans Chr. Schmidt i, at der er for stort et udsmid af god spisefisk, og at det blandt andet skyldes de stramme kvote-ordninger.

Danmarks Fiskeriforening har vist vejen med sit oplæg til indsatsregulering i Kattegat, hvor den fisk, der fanges, også landes – et oplæg der støttes af Nordsø RAC’en og nu forelægges EU-Kommissionen.

En ny national regulering skal tage højde for udsmidsproblemet ved blandt andet at fremme en bedre tilrettelæggelse af og en større selektivitet i det danske konsumfiskeri. Der skal arbejdes hen imod princippet om, at den fisk, der fanges på havet, også skal landes.”

Ja det vil alle være enige med DF i, spørgsmålet er blot hvordan? DF har ikke fremlagt noget bud på det andet end udokumenterede påstande. I den rapport fra 8/7 2005 som siges at lægge op til en ny national regulering og til som DF støtter, er der intet som sikre en sådan udvikling.

”6) Danmarks Fiskeriforenings medlemmer lander fisk i de danske havne for knap 3 milliarder kroner hvert år. Derfor har selv mindre op- og nedture i fiskerierhvervet og de fiskeriafhængige erhverv stor økonomisk indvirkning for bysamfund rundt om i Danmark – og ikke mindst for en lang række mindre lokalsamfund.

En ny national regulering skal afspejle, at det danske konsumfiskeri har stor betydning for en lang række mindre lokalsamfund.”

Den føromtalte rapport er skudt i sænk af de fiskere som fisker fra de ”mindre lokal samfund” og havne. Hvis denne rapport, som DF støtter, ”afspejler det danske konsumfiskeris betydning for en lang række mindre lokalsamfund” er ovenstående hykleri og løgn i Flemming Kristensens hals.

”Danmarks Fiskeriforening håber, at fødevareministeren i den videre behandling af rapportens forslag holder fast i Regeringsgrundlagets udsagn om at ”den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder” samt at skabe en regulering, der ”forbedrer den enkelte fiskers mulighed for at erhverve og sammenlægge kvoter og dermed fremmer dynamikken i erhvervet”.

Hvis ministeren skal leve op til regeringsgrundlaget, så har han ikke andre muligheder end netop at forkaste denne rapport, da flertallet af de danske fiskere, i en afstemning, vil være imod rapportens anbefalinger.

”Danmarks Fiskeriforening gør samtidig medlemmerne af Fødevareudvalget opmærksom på, at deres videre arbejde med en ny national regulering af konsumfiskeriet skal være færdigt, så den ny regulering kan være effektiv fra den 1. januar 2006.

Danmarks Fiskeriforening mener derfor, at der ikke er råd til at forhale den politiske behandling. De danske fiskere har lige nu brug for en sikkerhed i deres hverdag og viden om, hvad der venter dem fra næste år.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer medlemmerne af Fødevareudvalget til at leve op til de forventninger om handling her og nu, som de danske fiskere har.

 ”Skal og skal” det er vel ikke DF som bestemmer hvad Folketinget skal, eller hvad? Landsforeningen Levende Hav opfordrer Folketingets partier til handling ved at samles om de fornuftige forslag som et fiskeripolitisk flertal mod regeringen har fremsendt til Hans Chr. Schmidt. Det er forslag som klart afviser enhver form for omsættelighed i det demersale fiskeri, forslag som har deres fundament i det IOK forsøg som kører i det pelagiske fiskeri, et forsøg som allerede nu har bevist at få bliver millionærer på bekostning af de mange fiskere.

”Flemming Kristensen
Formand, Danmarks Fiskeriforening

30/6 2005”

Kurt Bertelsen Christensen

Formand, Levende Hav

Ferring Strand den 19/7 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os