Tilbage til forsiden

Sassnitz erklæringen oktober 2007

      I forbindelse med Levende Havs Hav og Klima kampagne besøgte kutter Anton Sassnitz på Rügen for der at få diskuteret situationen i og omkring fiskeriet i Østersøen. Dertil blev der udarbejdet en foreløbig erklæring som fiskerne i regionen kan lade sig inspirere af. Hensigten med erklæringen er at få den sendt rundt til de enkelte landes fiskere som fisker på en måde som alle bør bakke op om. Her præsenteres den først på dansk, så på tysk med de tilføjelser der kom fra fiskerne på Rügen. Billederne viser kutter Anton i Sassnits og fiskernes formand.

Underskriverne opfordrer de ansvarlige i EU til meget nøje at overveje konsekvenserne af, at nedsætte kvoter på torsk i Østersøen 2008 med begrundelse i det ulovlige fiskeri. Det vil ramme skævt og uretfærdigt i fiskeriet.

Værst ramt bliver de mindre fartøjer fisker i Østersøen og som henter langt hovedparten af deres indtægter i torskefiskeriet. Det er samtidig de fiskere som fisker natur og energiskånsomt. De skal ikke betale prisen for denne fiskeripolitiske konflikt i 2007 som helt åbenbart nu er opstået mellem EU og Polens fiskeriforvaltninger.

Polens fiskeriforvaltning er et problem, men problemet er bredere. Der er de indenrigspolitiske i Polen og de fiskeripolitiske i kølvandet på omsættelige rettigheder og kvoter i bl.a. Danmark.

Omsættelige kvoter medfører en koncentrering af kvoter på de større trawlere, i særlig grad trawlere som kommer udefra og ind i Østersøen i korte perioder for at fange deres kvoter, hvorefter de igen sejler i Nordsøen. Denne form for fiskeri, minder udefra set om EU’s fiskeriflåde, der opererer ude for bl.a. de vestafrikanske kyster til gene for de vestafrikanske kystfiskere.

Vi mener, at fiskeriet i Østersøen skal ses i dets helhed og vi mener, at Polens ulovlige fiskeri sætter hele fiskeriet i Østersøen til debat. Polen afviser kvotepolitikken, for hvorfor skal store trawlere fra andre farvande have lov til at fiske Østersøen tom i et par måneder hvert år?

Denne erklæring fastslår at fiskeribestande ikke kan forvaltes bæredygtigt af fiskere der kommer udefra. Den bæredygtige forvaltning af fisken i havet, kræver et lokalt og regionalt ansvar. Kvotepolitikken som vi kender den, har spillet fallit, den duer ikke målt på alle dens vigtigste parametre, opbakningen fra de enkelte lande og deres fiskere og målt på havets økosystem, hvor udsmidet af fisk kun vokser i takt med at kvoterne sættes ned.  

Der er akutte kvoteproblemer i Østersøen, men de problemer må ikke rammer skævt, dvs. at de mindre fartøjer i Østersø regionen som ikke har lod og del i problemerne skal ikke rammes af eventuelle kvotenedskæringer. Og så bør der hurtigst muligt opbygges et fiskeripolitisk Østersø Råd som får til opgave at sikre ressourcerne i Østersøen for den befolkning som bor rundt Østersøen.

Die Sassnitz Erklärung Oktober 2007

Die Unterzeichner fordern die Verantwortlichen der EU dazu auf, sich die Konsequenzen der mit der unerlaubten Fischerei begründeten Reduzierung der Dorschquoten in der Ostsee gründlich zu überlegen. Sie wird die Fischerei sehr schief und ungerecht treffen.

Am schlimmsten werden die kleineren Fahrzeuge betroffen, die ausschliesslich in der Ostsee fischen und die ihre Haupteinnahme in der Dorschfischerei holen.

Das sind gleichzeitig die Fischer, die natur- und energieschonend fischen. Die sollen nicht den Preis für den fischereipolitischen Konflikt, der ganz offentsichtlich zwischen der EU und den Fischereiverwaltungen Polens entstanden ist, bezahlen.

Die Fischereiverwaltung Polens ist ein Problem, aber das Problem ist weitgehender. Es gibt die innenpolitischen Probleme in Polen und die fischereipolitischen Probleme im Kielwasser der umsetzbaren Rechte und Quoten in u.a. Dänemark

Umsetzbare Quoten bedeuten eine Konzentrierung der Quoten auf den grösseren Trawlern, insbesondere Trawlern, die über kürzere Perioden von aussen in die Ostsee kommen, um ihre Quoten zu fangen, wonach sie wieder in die Nordsee fahren.  Diese Art der Fischerei erinnert von aussen gesehen an die Fischereiflotte der EU, die vor den westafrikanischen Küste zur Belästigung der westafrikanischen Küstenfischer operieren.

Wir finden, dass die Fischerei in der Ostsee als Ganzes betrachtet werden muss, und wir finden, dass die unerlaubte Fischerei Polens die Gesamtfischerei in der Ostsee zur Debatte stellt. Polen akzeptiert nicht die Quotenpolitik, und dazu hat Polen guten Grund. Denn warum dürfen grosse Trawler aus anderen Gewässern ein paar Monate jährlich die Ostsee leerfischen?

Es gibt grosse Problem in der Ostsee, die grossen Probleme dürfen aber nicht schief treffen, d.h. die kleineren Fahrzeuge, die an den Problemen gar keinen Anteil haben, sollen nicht von eventuellen Reduzierungen der Quoten betroffen werden. 

Man sollte möglichst schnell einen fischereipolitischen Ostsee Rat einberufen, der den Auftrag haben soll, die Ressourcen der Ostsee zugunsten der Bevölkerung der Ostseeregion zu sichern.

Landesverband der Kutter-u.Küstenfischer

Mecklenburg - Vorpommern e.V

Unser Standpunkt: 

  1. Unerlaubte Fischerei darf nicht zur Bestrafung der legalen Fischerei führen. Deshalb muss die Reduzierung der Dorschquote korrigiert werden.
  1. Die kleine Fischerei muss geschützt werden. Technische Maßnahmen müssen entsprechend differenziert gelten.
  1. Es gibt sowohl in Dänemark als auch in Deutschland (eventuell auch in Schweden) Probleme/Differenzen zwischen den „großen“ (meist Nordsee) und „kleinen“ (meist Ostsee) Fahrzeugen. Diese Probleme sind national zu klären.
  1. Das Problem der handelbaren Quoten (ITQ) ist aus unserer Sicht ebenfalls ein nationales Problem. Die Frage lautet: wäre eine EU-weite Regelung nützlich?
  1. Vor Einberufung  eines fischerei-politischen Ostsee-Rates sollten sich die Fischereiverbände treffen, um die Themen zu erörtern und einen gemeinsamen Standpunkt zu erarbeiten
  1. Wir sollten in Verbindung bleiben, uns über Ergebnisse auf nationaler Ebene informieren und über ein Meeting mit Beteiligung der Fischereiverbände oder der Teilnahme von LLH an einem Meeting der Baltic Fishermen Association oder an anderen Foren nachdenken.

Die EU wird sich zurückhalten und sich auf das Prinzip der Verteilung der Quoten an die Mitgliedsstaaten und Aufteilung in den Mitgliedsstaaten berufen.