Vor fælles fremtid

Kronik forslag jan. 2002

 

 

Det har været en underlig oplevelse at skulle forholde sig til de utallige rygter omkring VK regeringens planer for fremtiden. Rygter og usikkerhed har lagt sig hen over det offentlige Danmark og seneste ”er det sivet ud”, at NGO indsatsen også skal beskæres. (NGO bistanden er den bistand som ydes gennem de få store folkelige organisationer og de mange mindre græsrodsorganisationer).

NGO bistanden blev oprettet under den forrige regering og den nye regering vil tilsyneladende fjerne alle sporene efter den socialdemokratisk ledede regering. Det ses også i rygterne om, at den offentlige støtte til det folkelige miljø- og udviklingsarbejde skal afskaffes. Den nye regerings taktik er åbenbart - skab kaos! Udspred rygter, de giver usikkerhed overalt, og så kan der ikke skabes samling omkring en kritik af regeringen.

Indledningsvis skal vi slå fast, at regeringen kan gøre hvad den vil. Vil den fjerne støtten til organisationer og eksperter, så fjern dem, det bliver jo i sidste ende regeringens ansvar. Problemet omkring stillinger og lønninger, der spares væk, er vel trods alt heller ikke større, end at de berørte finder sig noget andet at tage sig til. Problemet er og bliver hastværket og regeringens skamridning af begrebet ”folkelighed”. Det er stærkt bekymrende, at man nu tilsyneladende påtænker at foretage meget hurtige og drastiske nedskæringer i ulandsbistanden, uden at have givet sig tid til en detaljeret vurdering af, hvilken indsats, man vil prioritere, og hvordan det bedst gøres. Og det er skræmmende, når man tilmed får indtryk af, at den nye regerings prioriteringer skal gennemføres ud fra en meget snæver opfattelse af, hvad der er folkelig opbakning til. Statsministerens nytårstale for folket, som modsætning til ”eksperter og smagsdommere”, minder betænkeligt om den form for ”folkelighed”, der bl.a. red Sovjetunionen som en mare under stalinismen: ned med de intellektuelle og andre uproduktive snyltere, der holder folket for nar med deres selvgode spekulationer. Vi ved nok, hvad folket vil! (Resultaterne af den sovjetiske folkelighed er mangfoldige, men den fik bl.a. den konsekvens, at det blev meget let for regeringen at overhøre kritik fra udkanterne og minoriteterne, fordi den slet og ret repræsenterede ”folkets vilje” uden forstyrrende ekspertsynspunkter.)

Men uanset hvad den nye regering nu gør, så mener den danske befolkning faktisk, at vi bør yde en stor indsats i den tredje verden, og denne folkelige opbakning – og her bruger vi ordet folkelig noget bredere end statsministeren – hænger uløseligt sammen med de folkelige organisationers indsats. Op gennem 90’erne er vi blevet opfordret til at yde en større og større indsats når det gælder de projektrelaterede oplysningsaktiviteter i Danmark. Vi skal oplyse og debattere i den danske offentlighed, for at give Folketinget den folkelige opbakning til at anvende statens indtægter på at hjælpe og udvikle den fattige verden. I de seneste år har det nu fhv. Udviklingsministerium også fået gennemført en meget omfattende og offentlig kulegravning og revision af den bistand som blev ydet gennem græsrods-bevægelserne. Den viste, at græsrødderne ikke bruger deres tid på rapporter og redegørelser, men på at udføre et godt og nyttigt stykke praktisk funderet udviklingsarbejde i de fattigste lande. Levende Hav er en sådan mindre forening som har fået økonomisk støtte fra Danida og Den Grønne Fond under miljøministeriet.

I vores offentligt støttede miljø- og fiskeripolitiske virksomhed, har vi bestræbt os på, at give erhvervsinteresserne og de offentlige myndigheder inden for fiskeri og landbrug, kamp til stregen. Vi har søgt og modtaget midler til at få skabt en større folkelig interesse for havmiljøet og fiskeriet. Men modsat regeringen mener vi ikke at den folkelige indsats kan stå alene. Vi mener at vor fælles og gerne mere bæredygtige fremtid, er afhængig af de eksperter som regeringen nu åbenbart vil have ”kastet for løverne”.

Denne erfaring har vi ikke blot hentet i det danske samfund. ”Folket” spillede også  hovedrollen i den del af det fhv. Sovjetunionen, hvor vi igennem et Danidastøttet flerårigt udviklingsarbejde, nu har fået fiskeriet tilbage på Aralsøen i Kazakstan. Da vi startede for syv år siden var der intet fiskeri på den sø, der engang var verdens fjerdestørste. Aralsøen og dets befolkning blev taberne i et meget stort opsat ”folkeligt projekt”, om at få opdyrket den Centralasiatiske ørken med det vand som hørte Aralsøen til.

I Aralsk regionen ved Aralsøens nordkyst, et landområde på størrelse med Danmark og hvor der bor ca. 70.000 mennesker, landede man i 50’erne og 60’erne op mod 25.000 tons fisk om året, bl.a. sandart, stør og karper. Søen var et rigt og alsidigt økologisk system, der udover fangsterne også gav indbyggerne et sundt og behageligt klima. Men med det enorme sovjetiske overrislingsprojekt i centralasien fra starten af halvtredserne indvarsledes Aralsøens kranke skæbne. Man ville dyrke bomuld og ris, og tog vandet fra de floder, der har udløb i Aral. Fra en vandtilførsel til søen på 26 km3 om året før kunstvandingsprojektet, var man i begyndelsen af 1990’erne helt nede på 3 km3. Allerede i 1975 måtte fiskeriet indstilles, fordi de oprindelige ferskvandsarter uddøde, og vandet trak sig tilbage. De store kuttere blev efterladt strandede i ørkensandet. Saltindholdet steg fra 5-10 promille til 30 promille, et saltniveau som Nordsøens.

De mange fiskere, der havde landet de store fangster før søens tragiske tilbagegang og tilsaltning, levede – da vi mødte dem – af katastrofe-bistand fra regeringen (indtil 1991 fra Moskva), og selvom man vidste at der var kommet fisk (skrubber) i søen igen, var man ikke i stand til at sætte et nyt fiskeri i gang, fordi ingen havde udstyr til det, og fordi hele infrastrukturen i erhvervet var kollapset efter unionens fald. Aralsk regionen var (og er også stadig) den fattigste i Kazakstan – et land på størrelse med Indien hvor gennemsnitsindkomsten i 1996 blev opgjort til 1.100 $ om året. Derfor gik vi ind i et fisker-til-fisker samarbejde som siden 1996 har fået støtte fra Danidas NGO-midler. Vi mente, at danske fiskere måtte engageres for at støtte deres kolleger ved Aralsøen i arbejdet for at genoprette fiskeriet, og at det var en god mulighed for den danske udviklingshjælp til at skabe værdifulde konkrete resultater for en relativt lille økonomisk indsats.

Siden 1996 har fiskeriprojektet ”Fra Kattegat til Aralsøen” arbejdet for at støtte fiskerne i at få disse nye muligheder realiseret. Snart begyndte fiskerne at samle sig i mindre grupper, kooperativer, der stod inde for en ansvarlig forvaltning af de ressourcer, vi tilførte. Igennem tiden har vi sendt flere transporter med garn og gummistøvler, handsker og fiskekasser, og meget andet udstyr til Aralsk, og vi har fået repareret 100 gamle sovjetiske glasfiber småbåde og motorer. Derudover er der givet en betydelig økonomisk støtte til fiskerne gennem mindre kreditter og til at de kunne få oprettet en forening med det ambitiøse navn ”Aralsøen”. En forening som nu også taler deres og søens sag i nationale og internationale sammenhænge. Fiskerne har oprettet ca. 80 private kooperativer og brigader som afløsning for de gamle sovjetiske strukturer, og den demokratisk funderede forening Aralsøen har i dag ca. 1000 betalende medlemmer. Fiskerne mødes nu hvert år til generalforsamling i foreningen og diskuterer fremtiden, mens de for blot nogle år siden sad ude omkring i landsbyerne og mindedes fortiden.

Der fiskes igen på Aral, alle fiskerne har fået en mulighed for at komme i beskæftigelse, og nu er der begyndt at opstå en række initiativer i landsbyerne ved søen og i hovedbyen Aralsk for at få behandlet og afsat skrubben, noget der naturligvis også giver beskæftigelse. Mange frivillige er blevet engageret til arbejdet for at genoprette fiskeriet og påvirke regeringen og det internationale samfund til at få vandet tilbage til Aral. Sidste år oprettedes således en gruppe af unge frivillige fra Aralsk, der skaber opmærksomhed og debat omkring de miljømæssige problemstillinger i regionen, og nu senest er en gruppe af ”Arals kvinder”, som en ny forening hedder, begyndt at organisere frivillige i landsbyerne; de vil genskabe den kazakiske opmærksomhed omkring søen, lave foredragsaftener, og fortælle børnene om søens historie og de muligheder, der nu er opstået for at genetablere fiskeriet.

-         I landsbyen Tastubek, der i 1960’erne var et rigt og velfungerende fiskesamfund, var de sidste 4-5 familier i 1996 på vej til at rejse ind til en tilværelse som bistandsmodtagere i de større byer. Nu er der 16 familier i byen, og alene de sidste tre år er syv nye huse blevet bygget. De unge frivillige fra ”den økologiske klub” i Aralsk har hjulpet landsbyen med at opføre en skole, så de mindste børn i byen nu kan få undervisning.

De danske fiskere og andre græsrødder, der hvert år siden 1996 har arbejdet i Aralsk, har uden tvivl bidraget til en større optimisme blandt indbyggerne i regionen, ikke kun med det materielle udstyr, der er blevet fordelt til fiskerne, til foreningen og til skolerne i området, men også gennem håbet om, at der trods alt stadig er mulighed for og vilje til et stærkt og forpligtende internationalt mellemfolkeligt samarbejde. (Den danske støtte har betydet, at man nu selv søger og opnår betydelige bevillinger fra internationale fonde og organisationer.) Landet ”Dania” er mere kendt i Aralsk regionen end stormagten USA. Der er sendt takkebreve til det danske folk, og Kazakstans præsident har på sit officielle besøg i Danmark takket den danske statsminister for den danske indsats i og omkring Aralsøen.

Disse resultater er opnået med en støtte fra Danida på ca. 450.000  kroner pr år siden 1996 (projektet forventes afsluttet i 2004) – og med værdifulde bidrag fra private virksomheder, fonde og medlemmer af Levende Hav.

Fordelen ved NGO udviklingsprojekterne er, at det kan gå på tværs af storpolitiske grænser. Med relativt beskedne indsatser er det muligt at skabe kontakt, samarbejde og udvikling helt konkret og helt lokalt, dér hvor støtten kommer befolkningen direkte til gavn. Uden at kende NGO området i detaljer er det vores klare indtryk, at der siden 1994, hvor Danidas NGO pulje blev oprettet, er blevet etableret en meget bred og alsidig NGO udviklingsbistand, der bidrager med konkret udviklingsstøtte, og som har skabt en mangfoldighed af værdifulde udtryk for, at det endnu – og måske nu mere end nogensinde – kan betale sig at arbejde sammen.

Vi siger, at vores projekt i al sin enkelhed handler om ”at få fisk op af vand”. At vi med vores begrænsede indsigt og indsats blot skal koncentrere os om at støtte aralfiskerne i at få mad på bordet og en lille indtægt til den meget fattige region og derfra skal vi sætte ind for opbyggelsen af bæredygtige demokratiske organisationer og foreninger. Men ligesom i talrige andre projekter er den simple kendsgerning, at det er et internationalt mellemfolkeligt samarbejde, der har muliggjort at få fiskene op af vandet, et meget stærkt udtryk for, at der er vilje og konsekvens bag de mange velmente ord, som udviklingslandene igen og igen må høre på, når de rige landes ledere kommer på besøg eller afholder konferencer. For befolkningen ved Aralsøen i Kazakstan er Danmark et venligtsindet land. Det fortæller de deres landsmænd, det fortæller de deres politikere, når de kommer på besøg, og det fortæller de på fjernsynet, hvor fiskeriprojektet ofte har fået omtale og sendetid, der ville være ubetalelig goodwill for enhver privat virksomhed.

Som nævnt i indledningen har det tidligere Udviklingsministerium fået papir på, at det danske græsrodsarbejde i udviklingsbistanden er særdeles værdifuldt. Man fik også at vide, at projekterne og græsrødderne gør for lidt for at evaluere og formidle deres resultater. Men det er nu vores erfaring, at det er meget svært at opgøre, hvori NGO bistandens resultater består, hvis man som os bliver nødt til at prioritere det frivillige arbejde til fordel for det praktiske arbejde. Man kan selvfølgelig sagtens kvantificere fangstmængder af skrubber fra Aralsøen, huse og skoler som bygges, etableringer af frysestationer osv. men hvordan værdifastsætter man betydningen af at skabe demokratiske foreninger, af at skabe goodwill for det danske samfund på mange niveauer – og af de mange, mange andre sidegevinster, der kommer af de mange danske NGO projekter ude i den fattige verden?

Vi skal opfordre regeringen til at tage vare om og yde støtte til det alternative miljø- og udviklingsarbejde. For kun derigennem vil der kunne opretholdes en kritik af myndighederne og erhvervslivet, til gavn for den folkelige opbakning til den førte politik og erhvervsudvikling. Og vi skal opfordre regeringen til at tage sig meget god tid med besparelserne i den danske udviklingsbistand. For uanset regeringens hensigter om at spare på ”det overflødige”, så vil hurtige besparelser komme til at ramme de fattige og udstødte i den tredje verden.

Vi opfordrer de mange mennesker, der arbejder for at bevare og udvide den mellemfolkelige udviklingsbistand til at delagtiggøre den nye regering i de mange konkrete historier, der udgør Danmarks NGO udviklingsbistand.

Henrik Jøker Bjerre

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav