Til Levende Havs medlemmer i fiskeriet

 

Med dette brev og bilag ønsker vi at orientere om forslaget til en ny regulering for kystfiskeriet. Vi skal gøre opmærksom på følgende væsentlige ændringer og deadlines. Vedlagt findes 3 bilag hvor bilag 3 er kopi af den redegørelse som Levende Hav fik udarbejdet tidligere dette år.

Bilag 1. (vi sender udelukkende de 2 i denne sammenhæng vigtigste sider, ud af de mange sider som hører til dette udkast)

Kapitel 3 § 34,35,36,37,38,39 og 40 er helt nye og som udelukkende omfatter ”Særlig ordning for kystfiskeriet”.

-         Man skal søge en kystfiskertilladelse inden den 3 december 2001.

-         Bierhvervsfiskere kan ikke komme under ordningen

-         Max. længde på fartøj 15 meter

-         Arterne til årsmængdene er torsk, rødspætte og tunge

-         Landinger i 2000 og 2001 kommer til at ligge grund for en tildelt årsmængde i 2002

-         Et tilsagn er bindende frem til 1 feb. her vil man kunne melde fra hvis man ikke har fanget mere end rationsmængden for jan. md.

-         Nyetablerede fartøjer kan også få en årsmængde

§85 Tungefiskeri i Nordsøen

Bifangst perioden er forlænget fra den 15 marts til 31 marts

§ 86 Tungefiskeri i Nordsøen

Der bliver lavet nye regler mht. fartøjskategorier som nu kommer til at følge reguleringen som vi kender den fra Østersøen med de mange kategorier. Mængderne for de enkelte kategorier kommer senere via bilag 6 meddelelser

§25 Udsmidsforbud. Her henvise til brev til Fiskeridirektoratet bilag 2. Vi skal understrege at der er tale om et forslag fra direktoratet til fiskeriets organisationer for deres kommentarer. Men udkastet opererer med et total forbud for udsmid af al lovligt fangede fisk, bortset fra undermålere.

Vi vil gerne have kommentarer og forslag så hurtig som muligt inden den 20. november så vi kan nå at fremsende yderlige kommentarer til Fiskeridirektoratet. Mht. et eventuelt skema el. andet til brug for ansøgning om en kystfiskertilladelse, vil vi også kunne være behjælpelig.

Med venlig hilsen

For Levende Hav,  Kurt Bertelsen Christensen,

Juelsgårdsvej 27, Ferring Strand, 7620 Lemvig, telefon 97895590