Svar på udkast til reguleringbekendtgørelse 2002

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fiskeridirektoratet, Stormgade 2, Postboks 2196, 1007 København K 

vedr. j. nr. 2001-250 25 ”Erhvervsfiskeriudvalget”

Vi takker for Fiskeridirektoratets orientering vedr. 1. udkast til Reguleringsbekendtgørelsen 2002.

Vi drøfter nu udkastet i detaljer med de af vore medlemmer som ønsker det, og med udgangspunkt i den drøftelse, vil vi få udarbejdet vore kommentarer. Desuden vil dele af udkastet komme med i det næste nyhedsbrev og der vil komme en omtale på vores hjemmeside www.levende-hav.dk under ”Dansk Fiskeripolitik”

Størst interesse har kapitel 3 ”Særlig ordning for kystfiskeriet”. Der vil være tilfredshed med udkastet og en gennemførelse af kapitel 3 i 2002, som foreslået, vil være til gavn for kystfiskerne. Da det er tale om en relativ omfattende ny ordning må vi forvente, at 2002 også vil blive brugt til indhentning af praktisk erfaring med denne ordning for kystfiskeriet.

§ 25 i udkastet vil også vække stor opmærksomhed. Siden 1995 har vi ment, at der er brug for et udsmidsforbud, og det mener vi også i dag. Vi mener også, at forbudet burde være mere omfattende til følgende ”fisk som ikke kan genudsættes i live, bør i landbringes”. Vi mener selvfølgelig, at en sådan bestemmelse skal igennem en omfattende analyse og diskussion, herunder en afklaring af den % sats der bør gælde for, hvornår der reelt er tale om en levende genudsætning, men her kunne man jo starte med 50%. Hvis et fiskeri kan genudsætte mindst 50 % levende undermålere, så bør de gøre det. I dag foregår der fiskerier med et næsten 100% dødt udsmid, og det er uforeneligt med bestræbelserne på at få genopbygget fiskebestandene.

-     Et mere omfattende udsmidsforbud ligger sikkert ikke lige for, men virkningsgraden af et udsmidsforbud er og bliver afhængig af at al lovligt fangede fisk kommer til at tælle på kvoterne. Når det er lovligt at bruge små masker til fangst af tunger og hummere, har man også lovliggjort fangsten af undermålere, og det uanset om man får større effektivitet gennem sortering i redskabet, under fiskeri. Dette faktum bør man ikke se bort fra, når man som nu hæver maskestørrelsen i f.eks. snurrevodsfiskeriet efter rødspætter, et fiskeri som kan genudsætte en meget stor procentdel af undermålsrødspætterne i live.  

§ 24 og forslaget til nye regler for bierhvervsfiskere vil vi også drøfte. Her vil der være mere åbent mht. modtagelsen af disse forslag. I en havn som Hvide Sande vil de erhvervsfiskere som fanger tunger ved land sikkert modtage forslaget med jubel.

Men umiddelbart synes det nødvendigt at se på hele bekendtgørelsen for bierhvervsfiskeriet, for en retfærdig vurdering af § 24. Til fordel for § 24 taler bierhvervsreguleringen i Østersøen hvor man har opereret med en tilsvarende reduktion under torskefiskeriet i årsmængde reguleringen. Men mht. tungereguleringen i Nordsøen er der jo med §24, tale om en væsentlig forringelse af bierhvervsfiskeriet. De kan ikke få en årsmængde og de vil sandsynligvis blive udsat for en relativ hurtig (i maj måned) lav ration. 

§ 85 vil der være tilfredshed med. Både mht. at perioden for starten på det direkte tungefiskeri er fremrykket til 31. marts og bifangst reguleringen som foreslået.

§ 86 opdelingen i denne fartøjskategorisering vil sikkert undre. Stk. 2 og 3 vil blive modtaget positivt.

Som nævnt vil vi gerne vende tilbage med flere uddybende kommentarer og forslag. Dertil ville vi om muligt gerne have kopi af referatet fra regulerings udvalgsmødet den 18. oktober.

Afslutningsvis skal vi anmode direktoratet om kommentarer til et forslag fra en mindre gruppe snurrevodsfiskere. Levende Havs formand skipper Gunnar Jacobsen fra Esbjerg har bedt os om at få undersøgt mulighederne for en forbedret regulering til fordel for den mindre gruppe snurrevodsfartøjer, som udelukkende fisker rødspætter i Nordsøen. De blev relativt hårdt ramt af reguleringen for rødspætter i år.

Forslaget:

Kunne man i Fiskeridirektoratet forestille sig, at de snurrevodsfartøjer som udelukkende fanger rødspætter, eller udelukkende vælger at fange rødspætter i Nordsøen, i perioden marts – oktober og som så ligger stille i vinterhalvåret, gives et frit rødspættefiskeri?

Ovenstående vil, efter at Gunnar Jacobsen har forhørt sig i blandt snurrevodsfiskere, blive udmøntet i et mere konkret forslag. Men med det forbehold, at myndighederne ikke anser et sådant forslag for aldeles umuligt

Med venlig hilsen,   For Levende Hav,

Projektleder Kurt Bertelsen Christensen

Ferring 20.10.01