LLH kommentar til reguleringen for 2003 og årsmængder

                 November 2002

 

     

  

 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Folketinget

Christiansborg

1240 København K.

Vedr. Fiskeri. Reguleringsbekendtgørelsen for 2003

Vi skal anmode Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at undersøge følgende, og i denne sammenhæng også stille spørgsmålstegn ved Fødevareministerens troværdighed.

Reguleringsbekendtgørelsen for fiskeriet i 2003: I det 2. udkast er der endnu ikke indsat de nødvendige ændringer i kap. 3 ”Særlig ordning for kystfiskeriet”. Med ”nødvendige ændringer” mener vi de ændringer der betyder at kystfiskerne kan tage imod tilbuddet.

Ordningen er enslydende, bortset fra en stramning, med den for 2002 gældende som 12 ud af 450 fiskere tog imod. Dette år er det meget sikkert at ingen tager imod tilbuddet, for nu kan man ikke længere melde fra inden den 1. feb. i det år hvor man har meldt sig til.

Levende Hav har ingen høringsrettigheder på fiskeriområdet, men vi har breve og udsagn fra fødevareministeren, hvor hun med adresse til denne ordning, siger at man vil se på sagen til 2003, for om nødvendigt at få ændret ordningen. I 2002 har Fødevareministeren flere gange, til os og til offentligheden sagt, at kystfiskeriet har særlige problemer og at hun er rede til at se på hvorledes de problemer kan afhjælpes.

Det hurtigste og mest indlysende ville jo så være, at få denne kystfiskerordning til at virke efter hensigten, altså således at kystfiskerne kan bruge den. Vi har gentagende gange peget på de områder hvor ordningen kan blive bedre: Mobilitet, fravalg af en art og historikken dvs. at fiskerne kan vælge det bedste ud af 3-5 år for deres årsmængde.

Intet er kommet med i ordningen og således er ordningen ikke nogen værdi. Det ved alle, også de ansvarlige i Fiskeridirektoratet. Og denne ligegyldighed over for Folketingets vedtagelse 117, står i dag i en skærende kontrast til den virksomhed som Fiskeridirektoratet, også har stået for.

Nedenstående fremgangsmåde er uhørt i den danske fiskeriforvaltning.

På opfordring af Danmarks Fiskeriforening har Fiskeridirektoratet afsat midler og ressourcer i et arbejde for Danmarks Fiskeriforening. Direktoratet har udsendt en masse papirer til alle danske fiskere med oplysninger om deres fiskeri og ikke mindst hvor stor en kvote, hvert fartøj ville have fået, hvis Danmarks Fiskeriforenings ønsker om individuelle kvoter for alle danske fiskere, allerede var gennemført. I disse papirer kan man bl.a. læse, at nu får fiskerne deres historiske rettigheder, ved at de kan vælge det bedste år inden for en 5 års periode. Ja de kan endog tage de 5 års fiskeri og dividerer dem med 5, de kan tage de økonomisk bedste år eller de kan tage de år hvor de fangede de største mængder osv. 

Ligegyldigheden overfor kystfiskeriet og den gode service over for Danmarks Fiskeriforening, som i parentes bemærket har kæmpet imod en særordning for kystfiskeriet, mod beslutning 117 i Folketinget, kan betyde, at enten er Fødevareministeren utroværdig, eller også er hun betjent af et embedsværk, uden forbindelse til ministeren, Folketinget og det danske samfund.

Levende Hav står uden for dette sammensurium af myndighed, personer og erhvervsinteresser, der beviseligt skader det danske fiskeri. Vi aner simpelthen ikke hvad vi skal stille op med en myndighed, en regering og en minister som tilsyneladende har sat sig uden for det vi normalt opfatter som god embedsførelse – nu må Folketinget tage affære.

  1. Spørgsmål: Hvorledes finder Fødevareministeren sammenhæng mellem de breve og udtalelser hun har stået for i 2002, om støtte til kystfiskeriet, og 2. udkast til Reguleringsbekendtgørelsen for 2002, kap. 3.?
  2. Spørgsmål: Hvem har givet Fiskeridirektoratet tilladelsen til at arbejde for Danmarks Fiskeriforening og hvem tager ansvaret for den misinformation og de følger de kan få, efter udsendelsen af en opgørelse, over hvor stor en kvote hvert fartøj ville have fået med forslaget fra Danmarks Fiskeriforening?
  3. Spørgsmål: Spørgsmålet om individuelle kvoter, direkte omsættelige eller indirekte omsættelige, er ikke blot et politisk spørgsmål om ejendomsretten til naturressourcerne. Sagen er meget dybere, det er simpelthen et spørgsmål om fiskeriet selv, om vi skal have et fremtidigt fiskeri i Danmark, som også kan bidrage med meget mere end blot den økonomi som ressourcerne kaster af sig. Er det regeringen og Folketinget helt uvedkommende hvad der skal sker med det danske fiskeri i forhold til de værdier som hører fiskeriet til? De værdier som knytter sig til bæredygtighed, skånsomhed, levende fiskesamfund, de danske øer, den kultur, det hav osv. som tilføres liv og virke gennem et mangesidet fiskeri rundt om Danmark?

Vi skal opfordre Folketinget til handling. Også i lyset af Danmarks ansvar under EU formandskabet, hvor der bl.a. skal vedtages en fiskerireform som har været mere end 10 år undervejs. Det er på højeste tid at Folketinget sætter en dagsorden, der kan sikre de tusinder af fiskere og deres familier og samfund et liv i fremtidens europæiske fiskeri.

For os er der ikke megen tvivl tilbage - regeringen og dets embedsværk giver ikke det bæredygtige fiskeri vi allerede har i dansk fiskeri, nogen fremtid.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Talsmand i LLH

Ferring Strand den 13.11.2002