Kystfiskeri

 

 

Med et bredt flertal vedtog Folketinget den 16. maj 2001 et forslag til ny regulering af fiskeriet. Særlig opmærksomhed fik forslaget til omsættelige kvoter for det pelagiske fiskeri og et forslag som lød: ”Der bør indføres en særlig ordning for kystfiskere under egne kvoterammer”.

Et flertal i Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, med formanden i spidsen, har siden brugt en del energi på det pelagiske fiskeri og omsættelige kvoter, men den særlige ordning for kystfiskerne under egne kvoterammer, har man ikke beskæftiget sig med i offentligheden.

Vi har siden den 16. maj brugt meget tid på Folketingsbeslutningen for en særlig ordning for kystfiskerne. I marts 2001 blev vi bedt om at undersøge interessen for en regulering via årsmængder som vi kender det fra Østersøen. Det skulle være årsmængder, for myndighederne var overbeviste om, at en særlig kvote kunne det aldrig blive til, dertil ville modstanden fra Danmarks Fiskeriforening være alt for stor.

Vi afleverede en redegørelse den 1. maj og siden har vi talt med mange fiskere på vores togt rundt i landet denne sommer. Overalt har vi mødt en positiv interesse hos fiskere med de mindre fartøjer, for at få en sådan regulering, hvor man bedre kan tilrettelægge sit fiskeri, uafhængig af stop og rationer. Der er delte meninger om hvorledes man skal udregne en årsmængde, men at flertallet gerne vil have en årsmængde på torsk, rødspætter og tunger, er der ikke tvivl om.

Forslaget har været over Reguleringsudvalgets bord et par gange og det er nu så langt fremme, at der er sat dato på hvornår man skal melde sig til en sådan ordning, hvem der kan komme under ordningen osv. Der er bl.a. sat en grænse på max 15 meter på skibet og en minimums omsætning på ca. 200.000 for at deltage. Bierhvervsfiskere kan ikke deltage. Fartøjer på mellem 12 og 15 meter, må ikke fange flere kulmule eller jomfruhummere end de har fanget i år. Der er frist til 3. dec. men den udskydes sikkert til d. 10. december for tilmelding. Man kan sige nej til den mængde man for tildelt og fortsætte på rationsfiskeriet, og man kan melde fra igen før den 1. feb. såfremt man har fanget mindre end den mængde, man ville have haft lov til under rationsfiskeriet. Mængderne tildeles på baggrund af det enkelte fartøjs fangster de seneste 2 år.

Der kan tages hensyn til særlige forhold, f.eks. sygdom og havari. Reguleringen gælder 3 arter: torsk, tunger og rødspætter. Man binder sig til et farvand, dog undtaget de fartøjer med som ligger på en grænse mellem to farvandsområder, de kan få til begge farvande. Ordningerne gælder for alle farvande undtaget Østersøen hvor man fortsætter den ordning man har.

Der er flere uløste problemer i ordningen bl.a. spørgsmålet om det retfærdige i at udmåle en årsmængde på de ”historiske” rettigheder, som kun gælder 2 år tilbage. Spørgsmålet om mobilitet, at man tilsyneladende bliver stavnsbundne til sit farvand(e) og ikke som i Østersøen i dag, hvor man kan fiske andre steder mod at miste 10%. Om mandskabs problemet. Om problemet med en 3 arts model, hvor man tilsyneladende ikke kan fravælge en art uden at fravælge alle 3 osv.

Uanset Danmarks Fiskeriforenings holdning til Folketingets beslutning af 16. maj V117, burde denne sag og de spørgsmål den rejser behandles i fiskernes egen avis.

Henning Thøgersen Lemvig

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav