Koks i fiskeriforvaltningen til skade for kystfiskerne.

 

 

Endnu engang er kystfiskerne blevet sorteper når der gælder fordelingen af fiskekvoter. På trods af gentagende Folketingsbeslutninger, tager forvaltningen ikke de nødvendige hensyn til kystfiskeriet. 2001 har budt på rationeringer og kvoter, som savner enhver forståelse for de forskelligheder som dog stadig findes i dansk fiskeri. At der f.eks. er en verden til forskel på de store fartøjer, som kan fiske langt til havs og de mindre som kun kan fiske ved kysten. Nu er torsken, noget forsinket, kommet ind til den jyske vestkyst, og samme dag hvor der er lidt tegn til torsk, nedsætter man fangstrationerne til 500 kg pr uge. (500 kg er ikke mere end hvad et fartøj fanger på en dag i sæsonen). Blot det at give en ugeration i stedet for 2000 kg på en måned, viser hvor lidt begreb myndighederne har om kystfiskeriet. Om vinteren kan en uge sagtens blæse væk og sammen med et sådant vejr forsvinder de 500 kg. Så enten vil man ikke forvalte til fordel for kystfiskeriet, eller også ved man ikke hvad man har med at gøre, eller også er man ligeglad.

Vi har opfodret ministeren, ministeriet og direktoraterne om at få ændret på reguleringen til fordel for de mindre fartøjer. For de er nu kommet i klemme. De store fartøjer kan sejle i Skagerrak, hvor der stadig er en del fisk tilbage og hvor de kan lande mellem 30-50.000 pr fartøj i dec. måned.

I forhold til Folketingets beslutninger er det en beskæmmende, at fiskeriforvaltningen ikke tager hensyn til det kystnære fiskeri. Folketinget har vedtaget tre fiskeripolitiske dagsordner, hvor der hver gang blev lagt særlig vægt på, at der skal udvikles et lokalt og alsidigt kystfiskeri, under egne kvoterammer. Aldrig tidligere i den danske fiskerihistorie har Folketinget gennemført tre fiskeripolitiske høringer inden for et år og det er også første gang, i fiskeriforvaltningens relativ korte historie, at kystfiskeriet har fået en fiskeripolitisk positiv særbehandling. 

Det er klart, at det tager noget tid inden systemet er blevet omstillet, så kystfiskeriet kan få det fulde udbytte af Folketingets beslutninger. Men at Folketingets meget klare udmeldinger ikke har sat sig spor og at virkningerne har været det stik modsatte, vækker vrede hos kystfiskerne.

Generelt er det ikke gået særlig godt med myndighedernes fiskeriforvaltning i 2001. Man fik reguleret rødspættefiskeriet på en måde som sikrede de store trawlere og bomtrawlere deres forårs og efterårsfiskeri. Dertil blev sommerfiskeriet, som er højsæson for det mere skånsomme snurrevod og garnfiskeri, reguleret med meget små rationerne som også betød fiskestop. På samme måde har torskefiskeriet været reguleret, uden hensyntagen til det mindre kystnære fiskeri, og det betyder nu også fiskestop.

I stedet for at tage udgangspunkt i de faktiske forhold i fiskeriet, som fartøjsstørrelser, traditioner og sæsoner m.m., har myndighederne reguleret fiskeriet på en sådan måde, at fiskeriforvaltningen kunne holde deres ryg fri. De har blot villet sikre at kvoterne ikke blev overfisket, samtidig med, at de med alle midler også ville sikre, at kvoterne ville være fuldt udnyttede ved årsskifte. Der må ikke være fisk tilbage på kvoterne ved årets udgang, for så får man også ballade med den danske fiskeriindustri. At holde fiskeriet under kvoten kan man styre gennem små rationer og fiskestop. Derimod er det straks noget vanskeligere at styre kvoterne så de også er opfisket ved årsskiftet. En sådan meget stramme reguleringsform tilgodeser fiskeriet med de store fartøjer, som kan trodse vind, vejr og afstande.

Disse forvaltningsmæssige vanskeligheder har vi set flere gange i år for torsk og rødspætters vedkommende. Så var der frit fiskeri i en måned, så små rationer og så næsten frit fiskeri igen osv. I efteråret kom det meget tydeligt til udtryk i det forhold, at selv om der ikke var så meget torsk tilbage på Nordsøkvoten, så begyndte man alligevel at frygte for, at kvoten ikke ville blive fisket op, og så sætter man rationerne op. Følgende mange forskellige rationeringer har været gældende i de seneste 2 måneder for torsk i Nordsøen.

  • Den 25. sept. var rationerne ca. 4 t for de små fartøjer 10 t for de store pr md.
  • Den 12 okt. op til ca. 8 t for de små og 20 for de store.
  • Den 1. nov. op til ca. 9 t for de små og 25 t for de store.
  • Den 26. nov. delte man blot rationerne fra den 1. nov. op i det halve for 2 uger
  • Den 29. nov. satte man så rationerne helt i bund til 500 kg pr uge for alle fartøjer.

Hvis myndighederne vil styre fiskeriet på de mange arter så detaljeret som i dette tilfælde, så bliver de nødt til at hensyn til de forskellige fiskeriformer, til sæsoner, til vind og vejr og meget mere, ellers bliver forvaltningen meget uretfærdig.

500 kg om ugen er ingenting og med så små rationer vil de store og meget mobile fartøjer, fiske i andre farvande, som f.eks. Skagerrak. Her må man, indtil videre, fange mellem 30-50.000 kg torsk på måned. De mindre fartøjer kan ikke omstille sig til et fiskeri i Skagerrak. Der er der mange fartøjer i forvejen og med de vejrmæssigt set store usikkerheder der hersker om vinteren, vil de ikke få noget økonomisk udbytte af at sejle i Skagerrak i dec. måned. Dertil skal også lægges, at kystfiskerne gerne vil være hjemme hver aften, sammen med deres familie. Derfor ønsker de ikke at ligge i fremmed havn, langt hjemmefra og i fartøjer som ikke er udstyret til et sådant liv.

”Det lokale kystfiskeri må ikke glemmes – det skal fremmes” skrev fødevareminister Ritt Bjerregaard i Fiskeri Tidende den 10. maj. ”Regeringen vil udvikle et lokalt og alsidigt kystfiskeri inden for årlige kvoterammer” fortsatte ministeren i sit forsvar for kystfiskeriet. Og fødevareministeren fik med et bredt flertal i Folketinget vedtaget forslagene den 16. maj 2001. Siden har kystfiskerne måttet lægge ryg til en regulering af rødspætter og nu torsk, som ikke tilgodeser kystfiskerne, men de få store fartøjer som efterhånden bliver alene tilbage i dansk fiskeri.

-         Hvad vil den nye fødevareminister og det nye Folketing gøre ved det? Vi foreslår en meget hurtig indsats til fordel for kystfiskernes torskefiskeri op til jul og nytår.

  Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand den 3.12.01