Danmarks Fiskeriforening lader kystfiskeriet i stikken

 

Med et bredt flertal vedtog Folketinget den 16. maj 2001 et forslag til ny regulering af fiskeriet. Særlig opmærksomhed fik de omsættelige kvoter for det pelagiske fiskeri og forslaget til en særlig ordning for kystfiskere under egne kvoterammer. Den særlige ordning til fordel for kystfiskerne har Danmarks Fiskeriforening og Fiskeri Tidende totalt ignoreret, bl.a. fordi planen er fostret af Levende Hav. Fiskeri Tidende vil tilsyneladende ikke længere lægge spalteplads til noget hvor Levende Hav optræder. 

Vi har talt med mange kystfiskere og alle vil have ordningen, men de vil også gerne vide mere om alle de regler der kommer til at gælde. Men vi kan ikke nå ud til fiskerne i Danmark, da vi har ingen ansatte til opgaven. Det har Danmarks Fiskeriforening, med direktører, lønnede  formænd, 17 konsulenter, deres egen ugeavis, mange lokale afdelinger og store sekretariater. Men Danmarks Fiskeriforening lader kystfiskerne i stikken, for i stedet at bruge al energi og spalteplads på 10-15 store fartøjer som forlader Danmarks Fiskeriforening.       

Levende Hav afleverede en redegørelse til Fødevareministeriet den 1. maj, med vores bud på fiskernes interesse for en årsmængde regulering. Siden har vi talt med mange fiskere på vores togt rundt i landet denne sommer. Overalt har vi mødt en positiv interesse hos fiskere med de mindre fartøjer, for at få en sådan regulering, hvor man bedre kan tilrettelægge sit fiskeri, uafhængig af stop og rationer. Der er selvfølgelig delte meninger om hvorledes man skal udregne en årsmængde, men at flertallet gerne vil have en årsmængde på torsk, rødspætter og tunger, er der ikke tvivl om.

Forslaget har været over Reguleringsudvalgets bord et par gange og det er nu så langt fremme, at der er sat dato på hvornår man skal melde sig til en sådan ordning, hvem der kan komme under ordningen osv.

-         Der er bl.a. sat en grænse på max 15 meter på skibet og en minimums omsætning på ca. 200.000 for at deltage.

-         Bierhvervsfiskere kan ikke deltage.

-         Fartøjer på mellem 12 og 15 meter, må ikke fange flere kulmule eller jomfruhummere end de har fanget i år.

-         Der er frist til 3. dec. men den udskydes sikkert til d. 10. december for tilmelding.

-         Man kan sige nej til den mængde man for tildelt og fortsætte på rationsfiskeriet, og man kan melde fra igen før den 1. feb. såfremt man har fanget mindre end den mængde, man ville have haft lov til under rationsfiskeriet.

-         Mængderne tildeles på baggrund af det enkelte fartøjs fangster de seneste 2 år.

-         Der kan tages hensyn til særlige forhold, f.eks. sygdom og havari.

-         Reguleringen gælder 3 arter: torsk, tunger og rødspætter.

-         Man binder sig til et farvand, dog undtaget de fartøjer med som ligger på en grænse mellem to farvandsområder, de kan få til begge farvande.

-         Ordningerne gælder for alle farvande undtaget Østersøen hvor man fortsætter den ordning man har.

Der er flere uløste problemer i ordningen bl.a. spørgsmålet om retfærdigheden i at udmåle en årsmængde på de ”historiske” rettigheder, som kun gælder 2 år tilbage. Spørgsmålet om mobilitet er også vigig, at man tilsyneladende bliver stavnsbundne til sit farvand(e) og ikke som i Østersøen i dag, hvor man kan fiske andre steder mod at miste 10%. Om mandskabs problemet. Om problemet med en 3 arts model, hvor man tilsyneladende ikke kan fravælge en art uden at fravælge alle 3 osv.

Derfor, uanset Danmarks Fiskeriforenings holdning til Folketingets beslutning af 16. maj V117, og Levende Hav, burde denne sag og de spørgsmål den rejser, været behandlet af Danmarks Fiskeriforening og ikke mindst havde været sat til debat i fiskernes egen avis.

Henning Thøgersen Lemvig, Kurt Bertelsen Christensen, Levende Hav