Vedr. Kystfiskeri og årsmængder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fiskeridirektoratet

Stormgade 2

1007 København K

Vedr. Kystfiskeri og årsmængder

Landforeningen Levende Hav følger den nøje sag med daglige diskussioner med fiskere og senest med et møde i Thyborøn den 11. november.

Vi er utilfredse med, at denne sag ikke har fået den nødvendige offentlig opmærksomhed. Efter vores mening, burde myndighederne pålægge Danmarks Fiskeriforening, at oplyse deres medlemmer om dette nye tiltag til fordel for kystfiskerne. Nu er det gået 8 måneder siden Folketinget besluttede, at kystfiskerne skulle under egne kvoterammer, og fiskerne har intet fået at vide og er ikke blevet inddraget i en drøftelse af Folketingets beslutninger V61 62 og V117.

I den danske fiskerilovgivning spiller Danmarks Fiskeriforening en vigtig rolle, når det gælder rådgivning til myndighederne og formidling til medlemmerne. Vi mener at Danmarks Fiskeriforening skal informere deres medlemmer, og det uanset om formanden så bryder sig om Folketingets beslutninger eller ej.

Kan myndighederne ikke få denne sikkerhed fra Danmarks Fiskeriforening, så bør lovgiverne og myndighederne finde nye veje til formidling af Folketingets beslutninger på fiskeriområdet til de danske fiskere. For denne sag har fået et uholdbart forløb, og den viser, at fiskeriforvaltningen synes at være ude af trit med et moderne samfunds forpligtigelser til at inddrage og formidle deres borgere i de beslutninger man tager centralt.

-         Pga. af det klare krav til myndighederne, og sagens alvor, stilles denne henvendelse også til Fødevareministeren og Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Selv har vi sendt skrivelser rundt til vore medlemmer, vi har oplyst i Nyhedsbreve og hjemmeside og denne sommer har vi været på rundtur til de danske havne. Vi har talt med flere hundrede fiskere om sagen. Men Levende Hav er ikke nogen fiskeriforening og derfor opfattes vore udmeldinger til fiskere ofte som: ”nå det er sikkert noget Levende Hav har fundet på”. Vi har meget langt fra de muligheder til rådighed som Danmarks Fiskeriforening har, med daglige kontakter til myndighederne, med centrale og lokale sekretariater og mange konsulenter (17). Dertil kan lægges, at LLH ikke har DFs fiskeripolitiske gennemslagskraft i erhvervet.

Når der er forholdsvis roligt i blandt kystfiskerne så hænger det sammen med at mange fiskere har sagt til sig selv og andre ”lad os vente med at tage stilling til sagen, til efter der foreligger noget fra mere autoriserede kilder, som f.eks. Fiskeridirektoratet eller Danmarks Fiskeriforening. Vi har forsøgt at få Fiskeri Tidende til at skrive om sagen, men de henviser blot til at de ikke kender noget til sagen. Vi har skrevet indlæg i Fiskeri Tidende om sagen, uden at de bliver bragt, så vi må konstatere i dag, at det er tvivlsomt hvor mange fiskere som kender til sagen, i dens konkrete udformninger. 

Mht. den konkrete udmøntning af V 117 så er der områder som fortjener særlig opmærksomhed. Levende Hav har udarbejdede en redegørelse i april 2001 til brug for myndighedernes arbejde med udmøntningen af en kvoteramme for kystfiskeriet. Men siden er vi også blevet mere oplyste end vi blev med de 35 fiskere som lagde oplysninger til vor redegørelse.

Bl.a. har vi nu fået begreb om konkrete forslag til en bedre årsmængderegulering for kystfiskere end den vi kan udlede af det nye kapitel 3 i Udkast til Reguleringsbekendtgørelse for 2002 ”Særlig ordning for kystfiskeriet”.

Særlig er vi blevet pålagt at arbejde for følgende forbedringer i prioriteret rækkefølge:

  1. Tre arts modellen. Den er for snæver, hvis man ikke kan vælge 1 el. 2 arter fra. Efter vores mening vil den mulighed blive meget afgørende for succesen med denne nye ordning som alle gerne vil have, men med fornuftige justeringer som det udtrykkes.
  2. Ordningen bør udformes mere fleksibel. Man bør lave den som det foregår i Østersøen hvor man kan fiske under en årsmængde, og samtid sejle i et andet farvand mod afgivelse af 10%

Ovennævnte forslag til en forbedret ordning er meget vigtige for en fornuftig igangsættelse af kystfiskerordningen. Derefter er det også vigtig at 2002 bliver brugt til at indhøste de nødvendige erfaringer med ordningen så denne kan justeres før 2003.

Vi håber hermed at have givet en redegørelse for de vanskelige omstændigheder der knytter sig til at få søsat en fornuftig regulering for kystfiskeriet. Og vi skal understrege, at det er dybt kritisabelt, og helt ude af trit med deres forpligtigelser, at Danmarks Fiskeriforening har brugt hele sommeren og al spalteplads i Fiskeri Tidende, til at diskuterer omsættelige kvoter for 10-20 fartøjer i det pelagiske fiskeri, for så at lade 3-400 kystfartøjer sejle deres egen sø.

Med venlig hilsen

For Levende Hav, Skipper Henning Thøgersen

Projektleder Kurt Bertelsen Christensen

Bestyrelsesmedlemmer i Levende Hav

Ferring Strand den 21.11.01