Støttepolitik

 

Fødevareminister Ritt Bjerregaard

Holbergsgade 2

1057 København K

Kære Ritt Bjerregaard

Landsforeningen Levende Hav støtter en politik der ikke yder økonomiske støtte til produktionstab i landbrug og fiskeri. Det skal vi begrunde, men vi ønsker også at udtrykke vor respekt for din modstand mod en støttepolitik som i dag burde være død og begravet i Europa.

Selv har vi været med i udviklingen fra midten af 70ér, hvor danske fiskere begyndte at kunne søge og få offentlig støtte til forskellige formål i fiskeriet. Vi har derfor også været med til, at støtten til effektivitets forbedringer måtte suppleres med støtte til ophugninger, oplægninger m.m. Samtidig hermed har man tilsvarende ydet støtte til forarbejdning og salg af fiskeprodukter.

Rækken af uheldige støtteordninger til fiskeriet, er meget lang og seneste illustreret med en politisk- og økonomisk massiv støtte til omrigning til fiskeri med kroge, og kun derfor, blev mange fartøjer rigget om til kroge. Men da krogefiskeriet jo ikke kan fiske ret meget andet end torsk, er disse offentligt igangsatte projekter, nu ved at kuldsejle, fordi fartøjsrationerne på torsk er alt for små. Men denne sag kan der gøres noget ved, for krogefiskeriet efter torsk, er noget af det meste bæredygtige fiskeri vi har, dét bør have positiv særbehandling. Derimod findes der mange andre fiskeriformer og fartøjer i fiskeriet, som lovgivningen ikke burde holde i gang, også selv om det kan give personlige økonomiske problemer for et antal ejere af fiskerifartøjer.  

Men det er jo ikke så unaturligt at virksomheder må lukke. Da købmændene måtte lukke, da B&W og Nakskov måtte lukke osv. kom det som et resultat af en udvikling. Mange fiskerier, bl.a. bomtrawl  og meget hårdt slæbende trawl, som vi kender det fra det hollandske og belgiske fiskeri og store dele af industrifiskeriet, vil også bukke under. Men her er det ikke et marked som bryder sammen, men naturen, og den holder vi ikke kunstigt i live. Derfor bukke visse fiskerier under for udviklingen, sådan er det og sådan må det være.

Da Bornholm, i starten af 1990 gik under, var det smertefuldt for mange, men noget står tilbage i dag og noget kan bygges op. Men de store fartøjer som havde specialiseret sig i flydetrawlfiskeriet på gydetorsken øst for Bornholm – de væk og kommer ikke tilbage. Og sådan vil det også gå ovennævnte fiskerier i Nordsøen, og det vil også blive smertefuldt for mange.

Derfor må du stå fast over for Danmarks Fiskeriforening og andre, herunder kommuner og banker. For støtter du fiskeriet i den nuværende situation og organisation, vil vi blot gentage vores fejl fra 1993, hvor fiskeriet seneste fik en betydelig offentlig økonomisk indsprøjtning.

I 1993 blev det kun de fiskere som havde lidt på kistebunden, der tog imod en ophugningsstøtte. Og det var jo netop de fiskere, som vi burde havde givet en positiv særbehandling til at fortsætte deres fiskeri. Disse mange fornuftige fiskerier, bl.a. snurrevodsfiskere, burde være blevet støttet til en indvendig modernisering af deres fartøjer, så de unge også ville tage hyre på disse mindre fartøjer.

Det gjorde man ikke og mange tog imod tilbuddet om ophugning, fordi de så kunne komme ud af fiskeriet ”med skindet på næsen”. Hvorimod de store gældstunge fartøjer, der også i 1993 var årsag til problemerne, de fik noget gældssanering og anden støtte til omrigning m.m. og kunne således holde ”skruen i vandet”, også efter 1993.

De enkelte fiskere, som enten kom ud af det med skindet på næsen, eller fik lov til at holde skruen i vandet, ja de er vel tilfredse, eller nødt til at være tilfredse. Men samfundet, havmiljøet og ikke mindst ressourcerne, kan bestemt ikke være andet end dybt utilfreds - det må altså ikke ske endnu engang.

Brug i stedet pengene på, at få fremmet og udviklet de fiskerier, som vi som ønsker skal fange vores fisk. Få gjort op med den tankegang som har skabt problemerne, nemlig den i fiskeriet meget sympatiske, men dog i dag mystiske ”at vi skal jo være her alle sammen, og så må vi ellers fiske os ud af problemerne”. Den tankegang holder desværre ikke længe, eller rettere sag, den forliste sammen med den nationale fiskeripolitik i 1972. Brug også midler på at få skabt den nødvendige dokumentation til fjernelse af de naturskadelige fiskeriformer, og brug midler på at få sat en stopper for udledninger af fremmedstoffet til havmiljøet. For selv om det er få punkter hvor Levende Hav støtter Danmarks Fiskeriforening, støtter vi helt og fuldt foreningens bestræbelser på at få forbedret havmiljøet, blot beklager vi, at det skulle tage dem så mange år, for Danmarks Fiskeriforening at få stablet en miljøpolitik på beddingen.

Men vi støtter så afgjort ikke Danmarks Fiskeriforenings bestræbelser på, at få økonomisk støtte via olieforureningen og olieeftersøgningen i f.eks. Nordsøen. For ingen industri, ingen erhvervsaktivitet skal kunne legitimere deres naturskadelige virksomhed, ved at betale en direkte aflad til, i dette tilfælde fiskerne.

Vi tilbyder vores hjælp til udviklingen af et fremtidssikret fiskeri.

 

Med venlig hilsen

Formand skipper Gunnar Jacobsen, Esbjerg

Medl. af bestyrelsen skipper Henning Thøgersen

Medl. af bestyrelsen koordinator Kurt Bertelsen Christensen Ferring Strand 1.03.2001