Østers i Limfjorden

               November 2002

 

     

  

  -         Her troede man at de kostbare østers var noget som blev fisket med nænsomhed og under store vanskeligheder og med et deraf følgende lille udbytte. Men i Limfjorden fanger man østers ligesom man fanger de langt billigere blåmuslinger. Her skraber man østers med flere hundrede kg tunge jernskrabere. I foråret landede fartøjerne da også flere tons østers af gangen, og de blev foræret væk til en pris der lå under 5 kr. kg! Mindstemålet på en østers er 60 g. så nogen have tjent gode penge, for som forbruger skal vi betale op til 7-8 kr. pr. stk.

Der er som bekendt ikke mange lyspunkter i dansk fiskeri, men en mærkbar fremgang for østersbestanden i Limfjorden i Nissum Bredning, kunne være blevet til en lille, men dog meget kærkommen indtægt for de få mindre kystfiskerfartøjer, som endnu fisker på kysten ud fra Thyborøn. De samme fiskere bedrev også et fiskeri på Limfjorden inden fiskeriet kollapsede i slutningen af 80’erne. Det traditionelle fiskeri efter fladfisk, torsk, stenbider og ål stoppede og tilbage blev der kun muslingefiskeri som bedrives af lidt under 50 fartøjer gennem et licens fiskeri som udelukker alle andre fra muslingfiskeriet. Men muslingfiskeriet på Limfjorden er så til gengæld et økonomisk meget attraktivt fiskeri, som andre fiskere kun kan drømme om. .

Med den voksende bestand af Limfjordsøsters blev der udarbejdet en ny bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden. Og med den i hånden kunne fiskerne så begynde at søge licens til østersfiskeriet. Men desværre for de mindre fartøjer, som kun kan bedrive et kystfiskeri, og som havde allermest brug for en licens, blev der ikke nogen til dem. For bekendtgørelsen er blevet udformet på en sådan måde, at licenserne reelt kun er tilgængelige for muslingefiskerne (som i forvejen er begunstiget af det økonomisk givtige fiskeri, som de også har monopol på i dag).

Bekendtgørelsen er udarbejdet af Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Danmarks Fiskeriforening og de som kender lidt til den hjemlige fiskeriforvaltning ved, at det samarbejde ikke er til fordel for det mindre fiskeri. Og da muslingefiskerne har en høj stjerne i Danmarks Fiskeriforening fik de det hele. 30 muslingefartøjer har fået en tilladelse til at fiske østers med de redskaber de normalt fanger muslinger med. Vil andre end muslingefartøjerne have en tilladelse, så skal de dokumentere, at de har hentet 50 % af deres fiskeri i Limfjorden de seneste 2 år. Kan de det, kan de få en tilladelse til at fiske med et østers skraberedskab som højest må veje ca. 20 kg. hvor muslingredskabet vejer mindst 10 gange så meget.

-         Men da fiskeriet som nævnt, stoppede for mange år siden, blev det kun til et par andre både end muslingfartøjerne, som fik en licens.

I øjeblikket foregår der et udmærket fiskeri efter østers til relativt gode priser, ca. 20 kr./kg. I foråret fangede man også mange østers, men da til priser på under 5 kr./kg. Og bortset fra et par mindre fartøjer foregår fiskeriet med muslingeskrabere i Nissum Bredning. Et område som i øvrigt har været friholdt for disse fartøjer, da der ikke findes givtige muslingebanker i Nissum Bredning.

Kystfiskerne fra Thyborøn og Lemvig, ja de kan blot konstatere, at de som har meget, får endnu mere. Det er måske ikke så unaturligt når man ser på resten af det danske fiskeri, her forgår forvaltningen helt på samme måde. De som har - de skal have endnu mere.

Men i østerssagen er der intet der taler til fordel for den eksisterende regulering. Men der er mange argumenter der taler for at få ændret reguleringen til fordel for de fiskere som i forvejen har for lidt og til fordel for de mindre og mere skånsomme metoder til østersfiskeri.

  1. De som fanger østers i dag har ikke noget økonomisk behov for at fange østers, da muslingfiskerne hører til de økonomisk bedst stillede fiskere i dansk fiskeri.
  2. De mindre kystfiskere fra Nissum området som ikke fanger østers (fordi de ikke kan få en licens) har meget brug for det fiskeri. De er i forvejen hårdt ramt af et svigtende kystfiskeri på strækningen fra Thorsminde i syd til Hanstholm i nord. En kyststrækning hvor kystfiskeriet er gået meget tilbage pga. sandpumpning, strandfodring og forureningen.
  3. Dertil kan lægges de indlysende miljøfordele der kommer af fiskeri med lette østersskrabere, i stedet for de 10 gange tungere muslingeskrabere i Nissum Bredning, et område hvor der ellers ikke foregår noget skrabefiskeri.
  4. Det er også tydeligt at muslingefiskerne ikke tager hensyn til de lave priser som østers opnår i bestemte perioder. Selvfølgelig vil de gerne have store priser, men i foråret kunne vi se, at de effektive muslingeskrabere kunne få økonomi i deres fiskeri efter østers, selv om priserne var uhørt lave. Og det kunne de af den simple grund, at de så blot skulle og også kunne fange de store mængder. Et mindre fiskeri, bredt udover en længere sæson, kan kun styrke markedet, dvs. også give bedre priser.
  5. Mange frygter, og sikkert med rette, at det store og voldsomme fiskeri i Nissum Bredning efter østers, kan føre med sig, at østersbestanden bliver fisket ned til et niveau, hvor det ikke længere kan svare sig at fiske østers. Musling fiskerne er i forvejen udskældte for ikke at tage de nødvendige hensyn til f.eks. muslingebestanden. Flere af de muslingfiskere som fisker i Limfjorden i dag, kommer fra Esbjerg området og der fik de udryddet bestanden af muslinger inden de søgte mod nord til Limfjorden og et par andre steder i de indre danske farvande.

Ovenstående og kommende redegørelser og kommentarer til den aktuelle situation i østersfiskeriet, skal bruges til at få ændret den bekendtgørelse som regulerer fiskeriet i dag. Allerede fra feb. 2003 skal der udstedes nye licenser og i efter juli 2003 skal der udarbejdes en ny bekendtgørelse. Fiskerne har bedt os om at arbejde for at den kommende bekendtgørelse tager højde for de forhold som her er beskrevet.

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand den 14.11.2002