Jomfruhummer. Nephrops norvegicus og dets fiskeri                 

 

 

 

 

 

Fakta: En af de små hummer som gyder hvert andet år. I de danske farvande lever de i huller på det bløde bund i Skagerrak og dele af Nordsøen. Mindstemålet for omsætning af jumfruhummer er 13 cm målt fra pandetorn til halespids. Læsø er kendt for dette fiskeri, men fiskeriet har de sidste 10 også bredt sig i Nordsøen. Det er et med rette omdiskuteret fiskeri fordi det foregår med med småmaskede trawl og derved fanges der en betydelig bifangst af konsumfisk som går til grunde. 

Et alternativ til trawlfiskeriet er tejner, et udbredt fiskeri i Sverige og Skotland, men endnu ikke i Danmark. Går fiskerne over til at bruge tejner, vil det være væsentligt bedre for fiskebestandene også hummerbestanden idet man undgår at fange et meget stort antal hummer undermålere. Som forbruger skal man være opmærksom på om den hummer man køber er over mindstemålet da der omsættes en ikke uvæsentlig mængde undermålere i Danmark.

 

 

Orientering til Folketingets Fødevareudvalg vedr. kvoter 2002 og hummerfiskeriet  

 

Folketinget

Christiansborg 

Udvalget For Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1240 København K

 

 Vedr. fiskekvoter for 2002

Denne henvendelse skal ses som en orientering til Fødevareudvalgets medlemmer. Vi mener at en sådan orientering er blevet nødvendig, da vi kan konstatere, at Fødevareminister Mariann Fischer Boel og formanden for Danmarks Fiskeriforening Bent Rulle udtrykker stor glæde, ja nærmest jubel, over resultaterne for de danske kvoter for 2002.

Men tallene taler for sig selv og efterhånden vil det også blive mere og mere klart, at resultaterne hverken var gode for Danmark eller for fiskebestandene og for det fremtidige fiskeri.

For det skal slås fast, at de danske fiskere mistede ca. 10.000 tons torsk, ca. 2500 tons rødspætter og 115 tons søtunger. De fik mange kuller, men dem vil de sikkert ikke kunne fange. De kuller kan man måske om nødvendigt bytte for lidt jomfruhummer til Nordsøen.

Kvoterne på torsk, rødspætter og tunge bliver opfiskede i år, og da fiskerne sejler frem og tilbage mellem farvandene, alt afhængig af rationernes størrelser, så er det et ubestrideligt faktum, at det dansk fiskeri igen i år mistede mange fisk. Fisk, som korrigeret for de fisk vi fik på andre kvoter, kunne have indbragt mere end 100 mill. kroner til fiskerne.  

Glæden over resultatet skal da også findes i jomfruhummerfiskeriet hvor kommissionen havde lagt op til en reduktion, med henvisning til de store bifangster der er i dette trawlfiskeri med små masker. Fødevareministeren mener at bifangsterne i jomfruhummerfiskeriet ikke er noget stort problem. Og hun mener også, at de faldende kvoter for torsk, rødspætter og tunger kan opvejes af at man har fået et godt resultat for jomfruhummer og rejer.

Også her taler tallene for sig selv - dansk fiskeri fik nøjagtig 63 tons hummer mere end sidste år. Og dertil skal det også understreges, at de danske fiskere ikke har været i stand til at fange mere end 80- 90% af de hummerkvoter de har haft de seneste år, så de 63 tons hjælper altså ikke noget i det samlede regnskab.

Fødevareministeren og fiskernes formand er meget tilfredse med, at man fik forhindret et nyt princip i den europæiske fiskeriforvaltning. Et princip om at få begrænset et fiskeri, alene fordi det har et uacceptabelt stort udsmid af døde bifangster. Kommissionen ville bremse op for udviklingen i hummerfiskeriet for at redde fiskebestandene og det må siges at være et vigtigt skridt i den rigtige retning og i tråd med Grønbogen og de nationale anbefalinger. Men det skridt blev ikke taget, det blev bremset, af bl.a. den danske minister, som ikke mener at bifangsterne udgør noget problem.

At fiskeriets øverste ansvarlige mener at bifangsterne i hummerfiskeriet ikke udgør noget problem, forstærker behovet for en afdækning af forholdene i hummerfiskeriet.

Indtil videre agter vi ikke at trække i land mht. vores påstand om at trawlfiskeriet efter jomfruhummer ikke er bæredygtigt, målt på ressourcerne. Og med den store mangel og høje priser der er på kvalitets fisk på verdensmarkedet, er det også uforeneligt med et økonomisk bæredygtigt fiskeri, at fiske jomfruhummere i trawl, bifangsterne er simpelthen for store. Vi mener som tidligere, og af hensyn til de mange hummerfiskere i Kattegat, at man kunne opretholde et kontrolleret trawlfiskeri efter jomfruhummer i Kattegat og Skagerrak, som det har været kendt i mange år. Det er udviklingen mod nye og omrigningen af større og større fartøjer, med flere og flere af de små maskede trawl på hvert fartøj, som bør bremses. Og det var den udvikling kommissionen forsøgte at dæmme op for. I øvrigt mener vi at luksusfisk som jomfruhummer bør fanges i tejner, som man gør det i andre lande.   

Der har været en skarp kritik af, at man dette efterår offentliggjorde en af de industrifiskere som  havde meget store bifangster af kuller og andet, i det af myndighederne påståede ”meget rene” tobisfiskeri. Denne offentlighed skabte også stor røre i udlandet, og herhjemme blev offentliggørelsen nærmest betegnet som landsforræderi, af de ansvarlige på fiskeriområdet. I Levende Hav er vi skeptiske og tilbageholdende med henvisninger til enkelte fartøjer som har forsyndet sig, men det ser ud til at blive nødvendigt i fremtiden for at få råbt myndighederne op. For Fødevareministerens og fiskernes formands urigtige påstande, skal under ingen omstændigheder have lov til at stå uimodsagte.  

Alle der kender til de praktiske forhold i fiskeriet ved at bifangsterne i trawlfiskeriet efter hummer er store, og særlig på de nye pladser i Nordsøen. Vi har beretninger fra fiskere som fortæller, at de har været med til at smide flere hundrede kasser sej, torsk og kuller i havet, for at fange et par kasser jomfruhummer - et sådant ressourcespild burde ikke være tilladt i dansk fiskeri i dag. Til dette ressourcespild skal så lægges et stort udsmid af undermålere af alle arter. Men det er tilladt i dag og et kommende udsmidsforbud for fisk, som kan landes lovligt, vil ikke løse dette problem. De store mængder af små fisk som skal landes, vil udhule værdien af de i forvejen meget lave kvoter. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved discardforbudet, for på andre områder som f.eks. det i 2002 nu meget større kullerfiskeri, vil discardforbudet have stor virkning. Også i de fiskerier, hvor man pga. af små rationer, sorterer de mindre sorteringer fra, for at lande så store og dyre fisk som muligt, vil discardforbudet have stor betydning.

Til afslutning følgende konklusioner efter kvoteafgørelserne den 18.12.01:

-         Dansk fiskere mistede fisk til en værdi på over 100 mill. kroner

-         Det vil ramme det kystnære fiskeri og mindre fiskeri forholdsvist hårdt.

-         Udviklingen mod et større og mere ressourcekrævende fiskeri efter jomfruhummer i Nordsøen blev ikke bremset.

 

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Bestyrelsesmedlem i Levende Hav

Ferring Strand den 20.12.01