Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

IOK deler vandene. - August 2004

IOK (Individuelle omsættelige fiskekvoter) sætter åbenbart stadig lus i skindpelsen inden for det danske erhvervsfiskeri. 23 fiskere fra Hvide Sande har netop indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling i Hvide Sande Fiskeriforening til afholdelse den 28/8 2004, med IOK som eneste punkt på dagsorden. Denne udvikling i Hvide Sande minder en del om det der er foregået i Hirtshals det seneste års tid, med ikke mindre end 3 generalforsamlinger om samme emne.

-         ”Individuelle omsættelige fiskekvoter” IOK vil sige, at det enkelte fartøj/fartøjsejer får tildelt en mængde fisk som ejeren af kvoterne kan omsætte. Enten ved direkte salg (det er dog ikke sandsynligt i dansk fiskeri) eller ved salg af fartøjet hvor fisken så følger med i købet (en mere sandsynlig model i dansk fiskeri). Men uanset hvilken model der er tale om, direkte, indirekte, låne/leje/pulje osv. – så betyder IOK i alle dets former, en kapitalisering af fisken i havet, allerede inden fisken er fanget.

Fiskeriets økonomer anbefaler IOK, først og fremmest pga. af økonomernes snævre økonomiske horisont, de har tilsyneladende intet begreb om andet end økonomiske modeller. Danmarks Fiskeriforening kan ikke direkte anbefale IOK, da et flertal af foreningens medlemmer ikke vil have IOK. Men Danmarks Fiskeriforening ønsker ikke desto mindre en dansk model for IOK og derfor hører man ofte, at fiskernes formand Thorkild Førby taler med kløftet tunge i denne sag, eller også så overlader han det til andre i hovedbestyrelsen, at udtale sig positivt om IOK. Thorkild Førby afløste som bekendt Bent Rulle på formandsposten forrige vinter, angiveligt fordi Bent Rulle var for stridbar over for alt og alle. Men det er ligeså sandsynligt, at Bent Rulle var imod at de store i dansk fiskeri får ejendomsretten over fisken i havet. Bent Rulles egen ide var at give Danmarks Fiskeriforeningen en slags ejendomsret over fisken, men den model kunne de store fartøjer på vestkysten ikke leve med. Og som Thorkild Førby og hans hovedbestyrelse fører sig frem i spørgsmålet om IOK og kystfiskeriet contra de store i fiskeriet, ser det med al uønskelig tydelighed ud til, at de store med Førby har fået en formand for Danmarks Fiskeriforening, som ikke taler på vegne af alle danske fiskere, men på vegne af de store og gældstunge fartøjer i fiskeriet.

”Gældstunge” er et nøglebegreb i de store fartøjer og ikke mindst deres bankers utilslørede begær efter IOK. Sagen er den, at størsteparten af dansk fiskeri er forgældet til op over fløjknappen. Og fartøjernes/bankernes eneste mulighed for noget sikkerhedsstilles er fisken i havet. Hovedparten af de store fartøjer er usælgelige til en pris der kan tilfredsstille bankernes lån og derfor vil de nu have fisken i lasterne allerede inden den er fanget.

På Island har man haft IOK i 20 år og Fishing News skriver i dag, at IOK blev en fiasko på Island, hvad angår gælden og varetagelsen af kystfiskeriets interesser. Gælden i de store er fordoblet under IOK og mere end 50 % af kvoterne ejers i dag af 10 store virksomheder. Fra januar indfører man på Island et nyt system som skal sikre og udvikle kystfiskeriet, uden at de mindre fartøjer bliver opkøbt af de store firmaer.

Den engelske fiskeriminister åbner nu også op for IOK i det engelske fiskeri, men om det bliver mere end ved snakken, er højest usikkert for også i England er der en massiv modstand mod IOK. Der vil nok blive indført IOK i det pelagiske fiskeri, ligesom vi kender det i Danmark. Men IOK i det samlede engelske fiskeri, er der stor modstand imod fra de engelske fiskeres side. .

Men uanset udviklingen i og omkring IOK i EU’s fiskeri, så er der ingen tvivl om, at alle de lande som leger med tanken om at indføre IOK i fiskeriet, de vil nu være tvunget til at få indført et system som sikrer kystfiskernes rettigheder og fiskeressourcer mod at blive opkøbt af de store. Det er det eneste lyspunkt i udviklingen mod IOK.

EU og de nationale regeringer er på deres side under stærk indflydelse af deres erkendte fiasko i fiskeriforvaltningen. Alle erkender i dag at den europæiske fiskeripolitik har spillet fallit og derfor leder politikerne og burekraterne, med lys og lygte, efter modeller der kan få dem viklet ud af eget net.

Alle ved, at IOK ikke er nogen samfundsmæssig fornuftig løsning, da denne model har det med at udrydde fiskeriet og dermed erhvervsgrundlaget i EU’s mange yderområder og kystsamfund. Men med IOK kan politikerne overlade problemerne i fiskeriet til fiskerne selv. Med IOK får fiskerne ejendomsretten over fiskeressourcerne og således kan politikerne lægge ansvaret for fiskebestandene fra sig. Samtidig med en privatisering af ressourcerne, vil politikerne også kunne fjerne støtten til modernisering og ophugningen, en udgift, som siden den fælles fiskeripolitik i EU bliv indført i 1983, er vokset i samme takt som nedgangen i fiskeressourcerne. EU har netop vedtaget det nye fiskeriprogram, som opererer med en økonomisk støtte over de kommende år på 35 mia. kroner.

Med IOK i EU’s fiskeri, kan disse midler blive koncentreret om at støtte i land, i de mange kystområder som mister fiskerierhvervet efter indførelsen af IOK. Om EU så er klar til en IOK kurs er mere usikkert, men i lyset af fiaskoen i fiskeriforvaltningen og de mange spildte mia. EURO, kan man frygte for, at de ansvarlige for det europæiske fiskeris kollaps, vil indføre IOK, blot for at slippe for at skulle stå til regnskab for ødelæggelsen af det europæiske fiskeri.

Men uanset hvilke argumenter til fordel for IOK, som de store fartøjsejere, industrien, økonomerne og deres politiske støtter disker op med, så står det soleklart for alle med indsigt i fiskeriet, at IOK ikke er løsningen på de alvorlige bæredygtigheds problemer der hersker i fiskeriet i dag. Det eneste IOK kan, er at overlade problemerne til fiskerierhvervet selv, med det resultat, at de store gældstunge fartøjer udrydder de små og kampen om ressourcerne, mellem de få der bliver tilbage, og problemerne i fiskebestandene og i havets økosystem, vil vokse efter en privatisering af fisken i havet.

Ferring Strand den 23/8 2004

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os