Fiskeriet i Østersøen – her og nu

LLH Nyheder jan. 2002

 

   

Det er torskefiskeriet som dominerer. Det foregår med garn, kroge, trawl og snurrevod. Vodfiskeriet foregår mest i farvandet øst for Sjælland i den sydlige del og Femern Bælt. I år er fiskeriet meget tilfældig, de som rammer kan være heldig og fange en god last torsk, men det er forholdsvis få fartøjer, de mange fanger meget lidt. Snurrevodsfartøjerne kommer fra vestkysten og det er et relativt nyt fiskeri. Det er da også meget kritiseret af fiskerne på Fyn og Sjælland, som mener, at dette utraditionelle og forholdsvis intensive fiskeri i den vestlige del af Østersøen og Femern Bælt, er skyld i at man ikke længere kan opdrive en torsk nord for Storebæltsbroen. Torskefiskeriet i Kattegats sydlige del, er meget, meget dårligt – historisk dårligt siger fiskerne.

Ved og rundt Bornholm, specielt syd for øen, på Rønne Banke og Alder Grund foregår fiskeriet med garn og kroge. Et par relativ store moderne krogefartøjer fra vestkysten fisker torsk ved Bornholm og krogefiskeriet har efter hvad rygterne siger, været usædvanligt godt.

Garnfiskeriet er på nogenlunde samme niveau som sidste år. En garnfisker fortæller, at det bliver meget problematisk i år, for hans kvote (årsmængde) er sat meget lavt pga. af, at den samlede torskekvote i Østersøen er beskåret med 30%. Sidste år havde han en mængde på 70 tons torsk og dem havde han fanget inden efteråret. I år har han en mængde på 50 tons og det er ikke nok, han skal også fange *laks og forsøge sig efter pighvarrer for at få økonomi i fiskeriet. Torskepriserne ligger på et gennemsnit på ca. 11 kr. kg. og det er det samme som sidste år. Så nedskæringen på de 30%  vil ikke blive opvejet af bedre priser.

*Mht. til prisen på laks svarer han, at selvfølgelig har den norske svindel med mindstepriserne på havbrugslaks haft indflydelse på priserne. Det er de norske laks som sætter prisen på laks på verdensmarkedet og det marked skelner ikke mellem opdrættede og vilde laks. ”De er fuldstændige ligeglade de nordmænd, de vil bare have det marked, koste hvad det koste vil”. Han håber at forbrugerne vil efterspørge den vilde laks, så priserne kan bevæge sig op af mod de priser der var for 10-15 år siden, hvor laks blev afregnet til 70 kr. kg.

På spørgsmålet om dioxin i fisken, specielt laksen, og de problemer EU's grænseværdier for dioxin giver for salg af laks, er man ikke så bekymret. Man mener ikke det vil give problemer for laksefiskeriet, da nye målinger har vist, at indholdet af dioxin i laks ligger under EU’s grænseværdi.

Trawlerne ved Bornholm fanger også torsk, men de fanger nu også en større fangst af skrubber. For få år siden fik fiskerne 50 øre kiloet for Østersø skrubber, men nu afregnes de til 5-6 kr. kg. Og mange steder i Østersøen er der rigtig mange skrubber og de fanges nu og sælges på de vestjyske fiskeauktioner. For trawlerne er det blevet et godt, og for nogle også meget nødvendigt supplement, til de lave torskerationer. Her i Jan. skrubberne ude på det dybe vand på den bløde bund, men i feb. og marts bevæger de sig op på bankerne for at gyde. Så bliver der også mange skrubber til garnfiskerne.

Flydetrawls-fiskeriet efter gydetorsken øst for Bornholm, er endnu ikke kommet i gang, men om kort tid vil dette fiskeri også give torsk. Tidligere, for 10-20 år siden udgjorde fiskeriet med flydetrawl et af de store fiskerier, men det er det ikke længere. Dengang lå de store trawlere, som også hørte til det bornholmske fiskeri, langt mod øst og fange drømmelaster af torsk oppe i vandet i flydetrawl. Sådan er det ikke mere og siger fiskerne – det fiskeri kommer aldrig tilbage. 

Januar 2002