Home 

 

Bæredygtig fiskeri

Kronik bragt i Dagbladet Information 8. juli 1999

 

 

 

 

Af Kurt Bertelsen Christensen


Fiskeriet er på vej til at udhule værdien af de investeringer, der er foretaget for et bedre havmiljø. Det er derfor, vi som borgere må kræve udvikling af et bæredygtigt fiskeri

Det bæredygtige fiskeri har fået større aktualitet, fordi Danmark har overhalet Spanien og er blevet EUs største fiskerination. Industrifiskeriet efter tobis har bragt dansk fiskeri i front, men desværre også ud på en katastrofekurs. Denne katastrofale kurs ses tydeligst i strukturudviklingen i fiskeriet, hvor den offentlige støtte ophugger det mindre og skånsomme fiskeri, til stor skade for det bæredygtige fiskeri, for havmiljøet og ressourceforvaltningen.

Er det rimeligt og ikke mindst formålstjenligt, at befolkningens viden om erhvervsfiskeriet er så lavt som tilfældet er - i EUs nu største fiskerination?

Det er ikke fangsten af spisefisk, som har givet Danmark førerpositionen. Spanien fanger mere end dobbelt så mange spisefisk som Danmark. Det er fiskeriet efter tobis til mel og olie, der er eksploderet siden 1970. Opbygningen af en stor industriflåde, samt en kraftig reduktion af spisefisken i vore farvande, har tilsammen fået det danske industrifiskeri bragt op på en fangst på ca. 1,5 mill. tons/år, og det er ikke bæredygtigt målt på fiskeressourcernes værdi for de europæiske samfund. Samtidig hermed har såvel det danske som det europæiske konsumfiskeri udviklet brutale fangstmetoder og stor maskinkraft for at kunne fange de meget færre spisefisk, der er tilbage. Og det er ikke bæredygtigt målt på havets økosystem og fiskeressourcer.

Danmark har alene ansvaret for en 1/3 del af EUs samlede fiskeressourcer, og omsætter ca. 2 mill. af de 7 mill. tons fisk/år der landes i EU-landene. I 1972 blev der også fanget 7 mill. tons fisk i EF, men dengang gik Danmark ind i EF med en samlet fangst på 1 mill. tons fisk. I 1970 var der 4500 fiskefartøjer over 5 tons i Danmark, i dag er der 1800 fartøjer tilbage. I de seneste 10 år er den danske fiskerflåde blevet reduceret med mere end 1000 kuttere. Udvikling har medført, at hvor hovedparten af fangsten for få år siden blev udbetalt til fiskerne, bliver den største part af vore fælles fiskeressourcer brugt til at holde liv i en energiforbrugende fiskeflåde, en fiskeindustri som er gået i stå, i bankerne og ikke mindst i myten om at den danske fiskerpolitik skulle være den bedste i EU.

I dag er det faktisk umuligt at læse en avis, se TV eller høre radio, uden at få noget at vide om miljø og økologi inden for fødevarer og landbrug, og sådan har det været i flere år. Denne massive offentlige interesse har opbygget en bred almen viden om miljø- og økologi på området. Og denne folkelige interesse har lagt pres på politikerne og producenterne for at få et større mål af bæredygtig og økologisk udvikling på disse områder. Fiskerierhvervet står udenfor denne udvikling. Bortset fra fiskerinoteringerne og indholdsløse tvreklamer er der ikke meget nyt fra denne verden. Det er sjældent nyheder, som beskæftiger sig med sammenhængene inden for fiskeri, havmiljø og økologi. Vi ved, at vi bør spise fisk og hvorfor, men hvor fisken kommer fra, det ved vi ikke noget om. Vi har hørt om kvoter, udsmid, discard, bifangster, grå- og sorte fisk, bomtrawl, bundtrawl, men sammenhængene er os ukendte. Ukendt er også forureningens betydning for de fisk vi spiser, ja vi ved ikke engang, om fisken er opdrættet eller vildtfanget, når vi køber ind. Ligesom fiskeredskabernes påvirkninger af havbunden og tobisens betydning for økosystemet samt de mange årsager til udsmidet er ukendte for de fleste.

Det er dette folkelige ukendskab, som tillader fiskerne (læs: jægerne) på det største jagtområde i Danmark, at forvalte havets økosystem som en pløjemark og en begrænset naturressource som fisk som et råstof. Fisken, som kunne give positive indtægter til de mange fiskere, bruges på brændstof og nyt isenkram i kampen for at overleve som fisker. Og samfundet støtter op om de beskidte metoder i denne kamp: Større og større fartøjer, større motorer, mere og mere brutale fiskeredskaber, færre og færre fiskere. Politisk og ved at give offentlig støtte til afvikling af det mindre fiskeri og offentlig støtte til udvikling af det store fiskeri.

Alt for mange tror, at kutterne bliver ophugget, fordi der bliver fanget for mange fisk - at kutterne bliver ophugget for at beskytte fiskebestandene. Men det er bestemt ikke tilfældet, og godt det samme, for så var ophugningen også en fiasko på det område.

For fiskertrykket er som nævnt ikke faldet i takt med ophugningerne, og måler man på bestandene, har mængden af spisefisk i vore farvande aldrig været lavere end den er i dag. Støtte til ophugning beskytter ikke fiskeressourcerne, men forsøger at fordele fattigdom blandt fiskerne. Spørger man Fødevareministeren om hans målsætninger med støtten til ophugning siger han: Der er for mange fiskere til for få fisk. Og det er selvfølgelig noget vrøvl. Der er rigelig med fisk til mere end dobbelt så mange fiskere. Derimod er der ikke rigelig med fisk til at forrente og drive den type fiskefartøjer, der er blevet opbygget og som stadig udvikler sig. Det er altså ikke antallet af fiskere, der er problemet, det er måden der fiskes på.

Nogen mener, at udviklingen er ‘naturlig’. At det mindre fiskeri vil forsvinde under alle omstændigheder, men det er ikke rigtigt. Det er alene en politisk udvikling, for at opfylde EUs målsætninger om reduktioner af den danske fiskeflåde, dernæst for at undgå ballade med de store drenge i dansk fiskeri. Var man nu ikke så bange for de store drenge i dansk fiskeri, så kunne man nå reduktionsmålene meget hurtigere ved at ophugge fra den tunge ende, også uden at komme i konflikt med EU.

Danmark er nu blevet EUs største fiskerination og bør selvfølgelig gå i spidsen, men gode eksempler på skabelsen af et bæredygtigt fiskeri i EU. Men hvad gør Danmark? Vi skælder ud på de andre lande fordi de ikke overholder fiskeriaftalerne og viser det gode eksempel, ved at ophugge de mindre og skånsomme fiskerier, for at få frigjort den nødvendige tonnage til opbygning af de store fartøjer.

Den danske fiskeripolitik og strukturudvikling støttes af fiskernes eneste organisation, Danmarks Fiskerforening (DF) som er en økonomisk interesseorganisation, hvor ca. halvdelen af de aktive fiskere er medlemmer. I DF betyder antallet af medlemmer ikke så meget, som hvor meget de enkelte medlemmer betaler til foreningen. I foreningens formålsparagraf kan man læse, at foreningen skal arbejde til fordel for medlemmernes økonomiske interesser. Og da medlemmernes økonomiske interesser også er blevet foreningens økonomi, er det blevet de store fartøjer som holder DF oven vande. Det er sikkert en af grundene til, at DF, både fiskeri- og miljøpolitisk er forblevet på et udviklingstrin noget før H.O.A Keldsens velmagts dage i Landbrugsrådet.
DF har ikke råd til at støtte det skånsomme fiskeri og af endnu uforklarlige grunde indretter politikkerne sig efter DF. Politikkerne siger at fiskerne selv må afgøre med hvilke fartøjer og teknikker de vil fiske. Men politikkerne mangler at fortælle offentligheden, hvordan fiskerne kan det? Landmændene kan ikke selv bestemme landbrugsstrukturen i Danmark og det hænger uløseligt sammen med landbrugsstøtten som favoriserer de store brug. På dette område er fiskeriets virkelighed den samme.

Danmark er nu blevet EUs største fiskerination, og bærer derved det største ansvar for EUs fiskeripolitik. Det er nu Danmark som skal starte den bæredygtige udvikling i det danske fiskeri, for ligesom på andre områder, må vi selvfølgelig feje for egen dør inden vi kan stille krav til de andre lande.

Men de danske fiskeripolitikere har meget travlt. De har også ansvaret for fødevare- og landbrugspolitikken, og på de områder har de dagligt medierne og vælgerne på nakken. Dertil kan lægges det sørgelige faktum, at ingen af Folketingets 179 medlemmer brænder for fiskeriet. Men der burde også være plads til et stort erhverv som fiskeriet, for fiskeriet har som andre erhverv også brug for den politiske- og folkelige bevågenhed og opbakning. Og er sympatien for det skånsomme fiskeri ikke nok, burde de store investeringer, der er foretaget for at få et bedre havmiljø, få politikkerne op af stolen. For selv om havforureningen har spillet og stadig spiller en stor rolle for havets økosystem, så handles der i forhold til disse problemer, med vandmiljøhandlingsplanerne i Danmark som de vigtigste.

Fiskeriet vil ikke stille sig på tværs. Fiskernes formand har gentagne gange givet udtryk for, at fiskeriet er bæredygtigt, hvis det er vedtaget i Folketinget. Og så er der vel ikke andet at gøre, end at vi som borgere, igennem Folketinget, nu stiller krav om et bæredygtigt fiskeri.


Kurt Bertelsen Christensen er formand for

Landsforeningen Levende Hav og bl.a. fhv. fiskeskipperApropos

Hvad er et bæredygtigt fiskeri? Bortset fra den biologiske bæredygtighed, som kan måles på fiskebestandene og økosystemet, er begrebet bæredygtigt fiskeri, ligesom andre bæredygtighedsbegreber ikke noget man sætter i system, men udelukkende politiske målsætninger. Bæredygtighed tåler bedst sammenligning med den sunde fornuft. Også derfor kan alle deltage i de politiske bestræbelser på at nå de mange forskellige bæredygtige målsætninger. Selv om faglige viden hjælper, er det ikke en forudsætning for at deltage. Grundlaget for bæredygtighed accepterer de fleste - at det er blevet nødvendigt i landbrug og fiskeri, fordi den industrielle udvikling har sat naturen ud af kraft. Det bæredygtige fiskeri er således et forsøg på at få balance i den husholdning, som ikke længere styres af naturen, men af alle mulige andre politiske-og økonomiske aktører, end netop fiskeren og havet.

Et bæredygtigt fiskeri er altså et politisk mål, hvor midlerne kan være mange. Det kunne være en lovgivning for trawlfiskeriet, hvis dette fiskeri skader mere end det gavner, det kunne være positiv særbehandling af skånsomme fiskerimetoder hvis dette fiskeri løbes overende af brutale metoder. Det kunne også være et økologisk fiskeri. Et økologisk fiskeri er et alternativ til det traditionelle fiskeri og det økologiske fiskeri har et sæt vedtagne regler. Disse regler behøver ikke nødvendigvis at være objektive, for som andre regler vi har vedtaget, f.eks. på det økologiske landbrugs område, spiller sympatien en vigtig rolle. Det er også en frivillig aftale, en kontrakt, mellem producent og samfund og kontrakten indeholder udelukkende regler der kan kontrolleres.